BUNDjugendGenus: (f)

Deutsch: BUNDjugend
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η BUNDjugend είναι η ανεξάρτητη νεανική οργάνωση της ΜΚΟ Γερμανική Ένωση για το Περιβάλλον και την Προστασία της Φύσης (BUND) και έχει περίπου 61.000 μέλη. Ως μέλος του διεθνούς δικτύου Young Friends of the Earth, η BUNDjugend συνδέεται με νέους από όλο τον κόσμο.

Deutsch - Erläuterung:

Die BUNDjugend ist der unabhängige Jugendverband des BUND und hat zurzeit etwa 61.000 Mitglieder. Als Teil des internationalen Netzwerks Young Friends of the Earth ist sie mit Jugendlichen aus der ganzen Welt verbunden.

Γερμανική Ένωση για την Προστασία της Φύσης (NABU)Genus: (f)

Deutsch: NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V.
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η Γερμανική Ένωση για την Προστασία της Φύσης (NABU) είναι μια γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένους στόχους που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος στη Γερμανία και στο εξωτερικό, όπως π.χ. με την προστασία των ποταμών, των θαλασσών, των δασών ή μεμονωμένων ειδών ζώων. Η οργάνωση πραγματοποιεί συγκεκριμένα έργα για την προστασία της φύσης, διατηρεί δικά της ερευνητικά κέντρα, ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημερώνει τα MME και τους πολίτες σχετικά με σημαντικά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η οργάνωση είναι αναγνωρισμένη από το κράτος ως σύλλογος προστασίας του περιβάλλοντος (στο πλαίσιο του γερμανικού Νόμου για την Προστασία της Φύσης) και, κατά συνέπεια, σε περίπτωση παρέμβασης στην ισορροπία της φύσης, θα πρέπει πρώτα να ζητηθεί η άποψή της. Η νεανική οργάνωση της Γερμανικής Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (NABU) ονομάζεται Νεολαία για την Προστασία της Φύσης (NAJU)

Deutsch - Erläuterung:

Der NABU ist eine deutsche nichtstaatliche Organisation, die sich vor allem konkreten Zielen des Naturschutzes im In- und Ausland zuwendet, etwa dem Schutz von Flüssen, von Meeren, von Wäldern oder einzelner Tierarten. Die Organisation führt konkrete Naturschutzprojekte durch, unterhält eigene Forschungsinstitute, betreibt Umweltbildung und informiert Massenmedien und Bürger/-innen über wichtige Themen im Umwelt- und Naturschutz. Vom Staat ist der Verein als Umwelt- und Naturschutzverband (im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes) anerkannt und muss daher bei Eingriffen in den Naturhaushalt angehört werden. Die Jugendorganisation des NABU heißt Naturschutzjugend (NAJU).

Γερμανική Ένωση για το Περιβάλλον και την Προστασία της Φύσης (BUND)Genus: (f)

Deutsch: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)
Themengebiete:

Γερμανική Νεολαία Φίλων της Φύσης (Naturfreundejugend Deutschlands)Genus: (f)

Deutsch: Naturfreundejugend Deutschlands
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η Γερμανική Νεολαία Φίλων της Φύσης (Naturfreundejugend Deutschlands) είναι η ανεξάρτητη νεανική οργάνωση των Φίλων της Φύσης (NaturFreunde). Είναι οργανωμένη σε συλλόγους στα 16 κρατίδια της Γερμανίας και σε πολλές κατά τόπους ομάδες. Πολλές από τις εκδηλώσεις της οργάνωσης πραγματοποιούνται στα περισσότερα από 400 «σπίτια των Φίλων της Φύσης» (Naturfreundehäuser).

Deutsch - Erläuterung:

Die Naturfreundejugend Deutschlands ist der eigenständige Jugendverband der NaturFreunde. Sie ist in 16 Landesverbänden und vielen Ortsgruppen organisiert. Viele Veranstaltungen des Verbandes finden in den über 400 deutschen Naturfreundehäusern statt.

Νεολαία για την Προστασία της Φύσης (NAJU)Genus: (f)

Deutsch: Naturschutzjugend (NAJU)
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Στη Νεολαία για την Προστασία της Φύσης (Naturschutzjugend – NAJU), τη νεανική οργάνωση της Γερμανικής Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (Naturschutzbund Deutschland – NABU), παιδιά, έφηβοι και νέοι ενήλικες δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις κατά τόπους ομάδες ασχολούνται κυρίως με πρακτικά ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος: φυτεύουν δέντρα, κατασκευάζουν προστατευτικούς φράχτες για αμφίβια, διατηρούν περιβόλια, προστατεύουν πτηνά και νυχτερίδες ή κατασκευάζουν λίμνες.

Deutsch - Erläuterung:

In der NAJU, der Jugendorganisation des Naturschutzbundes Deutschlands (NABU), engagieren sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für den Schutz von Natur und Umwelt. In den Ortsgruppen sind sie vor allem im praktischen Naturschutz aktiv: Sie pflanzen Bäume, bauen Krötenfangzäune, kümmern sich um Streuobstwiesen, schützen Vögel und Fledermäuse oder legen Teiche an.

Πράσινη ΖώνηGenus: (f)

Deutsch: Grünes Band
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η Πράσινη Ζώνη (στα γερμανικά: Grünes Band), τα πρώην σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, αποτελεί στο μεταξύ ένα πολύτιμο δίκτυο βιότοπων που διασχίζει τη Γερμανία.

Deutsch - Erläuterung:

Das Grüne Band, der ehemalige deutsch-deutsche Grenzstreifen, bildet mittlerweile einen wertvollen Biotopverbund durch Deutschland.

Πρωτόκολλο του ΚιότοGenus: (n)

Deutsch: Kyoto-Protokoll
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Το Πρωτόκολλο του Κιότο θεωρείται ορόσημο της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα. Εγκρίθηκε στο Κιότο το 1997, κατά την τρίτη διεθνή διάσκεψη μετά τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (COP 3) και για πρώτη φορά περιλάμβανε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τον περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές χώρες. Το Πρωτόκολλο επικυρώθηκε από 191 κράτη, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και σημαντικές χώρες με αναδυόμενη οικονομία όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Αφρική.

Deutsch - Erläuterung:

Das Kyoto-Protokoll gilt als Meilenstein in der internationalen Klimapolitik. Es wurde auf der dritten Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in Kyoto 1997 (COP 3) verabschiedet und enthielt erstmals rechtsverbindliche Begrenzungs- und Reduzierungsverpflichtungen für die Industrieländer. Das Protokoll wurde von 191 Staaten ratifiziert, darunter alle EU-Mitgliedstaaten sowie wichtige Schwellenländer wie Brasilien, China, Indien und Südafrika.

Στόχοι (του ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηGenus: (m/pl)

Deutsch: Ziele für Nachhaltige Entwicklung (der UN)
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο. Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βασίστηκαν στους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs) και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2016 και για 15 χρόνια (μέχρι το 2030). Σε αντίθεση με τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας, οι οποίοι εστίαζαν κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ισχύουν για όλες τις χώρες. Ο επίσημος τίτλος των στόχων είναι «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030», αλλά συχνά αναφέρονται με τον όρο «Ατζέντα 2030».

Deutsch - Erläuterung:

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDGs) sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Die Ziele wurden in Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals/MDGs) entworfen und traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Im Unterschied zu den MDGs, die insbesondere Entwicklungsländern galten, gelten die SDGs für alle Staaten. Der offizielle Titel lautet „Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Als Synonymr zu den SDGs werden auch „Ziele für nachhaltige Entwicklung“, „globale Nachhaltigkeitsagenda“, „2030-Agenda“ bzw. „Agenda 2030“, „Post-2015-Entwicklungsagenda“ oder „Weltzukunftsvertrag“ verwendet. Als weiteres Synonym findet man auch „Globale Ziele der UN“.

Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική ΑλλαγήGenus: (f)

Deutsch: Klimarahmenkonvention
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (στα αγγλικά: United Nations Framework Convention on Climate Change) εγκρίθηκε το 1992 στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο και τέθηκε σε ισχύ το 1994. Στόχος της είναι ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των συνεπειών της. Τα 194 συμβαλλόμενα κράτη μετέχουν κάθε χρόνο στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Deutsch - Erläuterung:

Kurz UNFCCC, engl. United Nations Framework Convention on Climate Change. Die UNFCC wurde 1992 auf dem Erdgipfel von Rio de Janeiro beschlossen und ist 1994 in Kraft getreten. Sie verfolgt das Ziel, mittels internationaler Kooperation den Klimawandel einzudämmen und seine Folgen zu bewältigen. Die 194 Vertragsstaaten treffen sich alljährlich zu UN-Klimakonferenzen, auch als "Weltklimagipfel" bekannt.

έξυπνες πόλειςGenus: (f/pl)

Deutsch: Smart Cities
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: ευφυείς πόλεις (f/pl). Ο όρος «έξυπνες πόλεις» (στα αγγλικά: smart cities) αναφέρεται σε έννοιες βάσει των οποίων οι πόλεις μπορούν, μέσω της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), να καταστούν βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοικτές προς όλους.

Deutsch - Erläuterung:

Der Begriff bezeichnet Konzepte, mit denen Städte durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien nachhaltig, umweltfreundlich und sozial inklusiv gestaltet werden.

απαγόρευση κυκλοφορίας ντιζελοκίνητων αυτοκινήτωνGenus: (f)

Deutsch: Dieselfahrverbot
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων οδών ή αστικών περιοχών για τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, με στόχο τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Deutsch - Erläuterung:

Verbot zur Nutzung bestimmter Straßen oder Stadtbereiche mit Dieselfahrzeugen, das der Luftreinhaltung dient.

αποχή από το πλαστικόGenus: (f)

Deutsch: Plastikfasten
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η αποχή από το πλαστικό αναφέρεται στην αποφυγή της χρήσης πλαστικού στην καθημερινή ζωή.

Deutsch - Erläuterung:

Plastikfasten beschreibt die Vermeidung von Plastik im Alltag.

απόθεμα βιόσφαιραςGenus: (n)

Deutsch: Biosphärenreservat
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Αποθέματα βιόσφαιρας ονομάζονται πρότυπες περιοχές, αναγνωρισμένες από την UNESCO, στις οποίες η βιώσιμη ανάπτυξη πραγματοποιείται με τρόπο υποδειγματικό σε οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Deutsch - Erläuterung:

Ein Biosphärenreservat ist eine von der UNESCO initiierte Modellregion, in der nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht exemplarisch verwirklicht werden soll.

βιοκαύσιμοGenus: (n)

Deutsch: Biokraftstoff
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Τα βιοκαύσιμα, τα οποία παράγονται από φυτικά έλαια, σπόρους, ξύλο και άλλες ανανεώσιμες πρώτες ύλες, αποτελούν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο).

Deutsch - Erläuterung:

Biokraftstoffe aus Pflanzenölen, Getreide, Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen bieten Alternativen zu fossilen Brennstoffen (z. B. aus Erdöl).

βιολογικά απόβληταGenus: (n/pl)

Deutsch: Bioabfall
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: βιοαπόβλητα (n/pl). Βιολογικά απόβλητα ονομάζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, τα οποία παράγονται σε ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση και τα οποία διασπώνται από μικροοργανισμούς, οργανισμούς του εδάφους ή ένζυμα. Στα βιολογικά απόβλητα ανήκουν, για παράδειγμα, τα υπολείμματα τροφών και το κομμένο γρασίδι. Τα βιολογικά απόβλητα συλλέγονται κατά κανόνα ξεχωριστά, στον λεγόμενο κάδο συλλογής βιοαποβλήτων, ενώ ξεχωριστά γίνεται και η επεξεργασία τους με λιπασματοποίηση και ζύμωση. Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη λιπασματοποίηση και τη ζύμωση συχνά επιστρέφονται στο περιβάλλον μέσω μ.ά. της κηπουρικής και της γεωργίας.

Deutsch - Erläuterung:

Bioabfall ist der organische Abfall tierischer oder pflanzlicher Herkunft, der in einem Haushalt oder Betrieb anfällt und durch Mikroorganismen, bodenlebende Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden kann. Dazu zählen zum Beispiel Essenreste und Rasenschnitt. Bioabfälle werden in der Regel über die sogenannte Biotonne separat erfasst und gesondert durch Kompostierung und Gärung behandelt. Der dabei entstehende Kompost und das Gärgut werden der Umwelt häufig wieder zugeführt, unter anderem im Gartenbau und in der Landwirtschaft.

βιολογικά τρόφιμαGenus: (n/pl)

Deutsch: Bio-Lebensmittel
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Βιολογικά χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προέρχονται από τη βιολογική γεωργία. Ο όρος «βιολογικά τρόφιμα» ορίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια, δεν επιτρέπεται να είναι γενετικά μεταλλαγμένα και καλλιεργούνται χωρίς προσθήκη συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων ή λυματολάσπης. Τα ζωικά προϊόντα προέρχονται από ζώα τα οποία εκτρέφονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου της ΕΕ για την Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων και τα οποία κατά κανόνα δεν λαμβάνουν αντιβιοτικά και αυξητική ορμόνη.

Deutsch - Erläuterung:

Als Bio-Lebensmittel werden Lebensmittel aus der ökologischen Landwirtschaft bezeichnet. Der Begriff ist in der EU gesetzlich definiert. Diese Produkte müssen aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und werden ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger oder Klärschlamm angebaut. Tierische Produkte stammen von Tieren, die artgerecht gemäß EG-Öko-Verordnung gehalten werden und in der Regel nicht mit Antibiotika und Wachstumshormonen behandelt wurden.

βιοποικιλότηταGenus: (f)

Deutsch: Biodiversität
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: βιολογική ποικιλότητα (f). Η βιοποικιλότητα καλύπτει τρεις τομείς: την ποικιλία των οικοσυστημάτων, των ειδών και των γονιδίων ενός είδους.

Deutsch - Erläuterung:

Auch: Biologische Vielfalt. Die Biodiversität umfasst drei Bereiche: die Vielfalt von Ökosystemen, die Vielfalt der Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb einer Art.

διαγενεακή δικαιοσύνηGenus: (f)

Deutsch: Intergenerationelle Gerechtigkeit
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Ο όρος «διαγενεακή δικαιοσύνη» αναφέρεται στη δικαιοσύνη ανάμεσα στη σημερινή γενιά και στις γενιές του μέλλοντος. Η διαγενεακή δικαιοσύνη αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης.

Deutsch - Erläuterung:

Intergenerationelle Gerechtigkeit zielt auf die Gerechtigkeit zwischen der heutigen Generation und den zukünftigen Generationen ab. Sie ist im Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ein konstitutives Merkmal.

διαρθρωτική αλλαγήGenus: (f)

Deutsch: Strukturwandel
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Διαρθρωτική αλλαγή ονομάζεται μια μόνιμη μεταβολή στη δομή της οικονομίας ενός βιομηχανικού κλάδου, μιας περιοχής ή μιας εισοδηματικής τάξης. Χαρακτηριστικό της διαρθρωτικής αλλαγής είναι ότι δεν οφείλεται σε εποχιακούς ή συγκυριακούς παράγοντες.

Deutsch - Erläuterung:

Strukturwandel bezeichnet eine dauerhafte Veränderung der Wirtschaftsstruktur einer Branche, Region oder Einkommensschicht, die weder saisonal noch konjunkturell begründet ist.

εκστρατεία καθαρισμούGenus: (f)

Deutsch: Müllsammlungsaktion
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Π.χ. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών.

Deutsch - Erläuterung:

z. B. International Coastal Cleanup Day

ενδογενεακή δικαιοσύνηGenus: (f)

Deutsch: Intragenerationelle Gerechtigkeit
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Ο όρος «ενδογενεακή δικαιοσύνη» αναφέρεται στη δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων της ίδιας γενιάς, ιδίως π.χ. μεταξύ αυτών που ζουν στις αναπτυγμένες χώρες και αυτών που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενδογενεακή δικαιοσύνη αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης.

Deutsch - Erläuterung:

Intragenerationelle Gerechtigkeit bedeutet die Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Menschen, d. h. besonders zwischen jenen in Industrie- und Entwicklungsländern. Sie ist im Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ein konstitutives Merkmal.

επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασίαGenus: (f)

Deutsch: Mehrwegverpackung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: συσκευασία πολλαπλών χρήσεων (f). Συσκευασία η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες συνεισφέρουν στην προστασία των φυσικών πόρων μέσω π.χ. της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας και της δημιουργίας λιγότερων αποβλήτων. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτούνται η οργάνωση της επιστροφής και της συλλογής των συσκευασιών καθώς και επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και καθαρισμού.

Deutsch - Erläuterung:

Verpackung zur mehrmaligen Nutzung. Mehrwegverpackungen schonen die natürlichen Ressourcen, u.a. durch geringeren Energiebedarf und reduzierte Müllmengen. Gleichzeitig sind jedoch Rücknahme- und Sammelorganisation sowie Investitionen für Lager- und Reinigungssysteme erforderlich.

επιβλαβής ουσίαGenus: (f)

Deutsch: Schadstoff
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: ρύπος (m). Επιβλαβείς ουσίες ονομάζονται οι ουσίες ή τα μείγματα ουσιών, τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον και τα οποία μπορεί να είναι βλαβερά για τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά ή άλλους οργανισμούς, καθώς και για ολόκληρα οικοσυστήματα.

Deutsch - Erläuterung:

Im täglichen Sprachgebrauch versteht man unter Schadstoffen in der Umwelt vorhandene Stoffe oder Stoffgemische, die schädlich für Menschen, Tiere, Pflanzen oder andere Organismen sowie ganze Ökosysteme sein können.

ερημοποίησηGenus: (f)

Deutsch: Wüstenbildung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: απερήμωση (f). H σταδιακή ερημοποίηση αναφέρεται στην επιδείνωση του εδάφους σε σχετικά ξηρές περιοχές και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Η επιδείνωση του εδάφους προκαλεί τη δημιουργία ή/και την επέκταση ερήμων ή συνθηκών που προσομοιάζουν σε αυτές των ερήμων. Αντίστοιχα, η δημιουργία στεπών ονομάζεται στεποποίηση.

Deutsch - Erläuterung:

auch: Desertifikation (f) oder Desertation (f). Fortschreitende Wüstenbildung oder Verwüstung, auch "Sahel-Syndrom" genannt, bezeichnet die Verschlechterung des Bodens in relativ trockenen Gebieten, die durch unterschiedliche Faktoren wie Klimawandel und menschliche Aktivitäten herbeigeführt wird. Diese Bodendegradation bewirkt die Entstehung bzw. Ausbreitung von Wüsten oder wüstenähnlichen Verhältnissen. Die meist vorgelagerte Entwicklungsstufe der Steppenbildung wird als Versteppung bezeichnet.

εστία βιοποικιλότηταςGenus: (f)

Deutsch: Hotspot der Biodiversität
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Οι εστίες βιοποικιλότητας είναι περιοχές στις οποίες εντοπίζονται πλούσιες ποικιλίες ειδών και οικοσυστημάτων, τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση.

Deutsch - Erläuterung:

Hotspots der Biodiversität sind Regionen, in welchen die Vielfalt der Arten und Ökosysteme besonders hoch, aber auch stark bedroht ist.

θνησιμότητα των μελισσώνGenus: (f)

Deutsch: Bienensterben
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η «θνησιμότητα των μελισσών» χρησιμοποιείται στον δημόσιο διάλογο και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για να δηλώσει τη σημαντική πτώση του αριθμού ή της πυκνότητας του πληθυσμού της μελιτοφόρου μέλισσας. Υπεύθυνη για τη θνησιμότητα των μελισσών είναι η ανθρώπινη παρέμβαση και συγκεκριμένα οι παγκοσμιοποιημένες, βιομηχανικές και τεχνολογικές μορφές χρήσης της γης (μονοκαλλιέργειες, φυτοφάρμακα, μεταφορές κλπ.). Η ελλιπής επικονίαση από μέλισσες θα έχει μοιραίες συνέπειες για την παραγωγή τροφίμων.

Deutsch - Erläuterung:

Das Schlagwort „das Bienensterben“ wird in öffentlichen Debatten und Medien verwendet, um auszudrücken, dass es einen starken Rückgang der Anzahl bzw. Dichte von Völkern der Westlichen Honigbiene gibt, für den der Mensch durch globalisierte, industriell-technische Formen der Landnutzung (Monokulturen, Pestizide, Transport, etc.) verantwortlich ist und der wegen ausbleibender Bestäubung durch Bienen fatale Folgen für die Lebensmittelproduktion haben wird.

κλιματικά ουδέτερος

Deutsch: klimaneutral
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η χρήση ενός καυσίμου ή ακόμη και μια ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. μια πτήση ή μια εκδήλωση) είναι κλιματικά ουδέτερες ότι δεν επηρεάζουν τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και όταν, επομένως, δεν είναι επιβλαβείς για το κλίμα.

Deutsch - Erläuterung:

Die Verwendung eines Brennstoffs oder auch eine menschliche Aktivität (z.B. ein Flug oder eine Veranstaltung) ist klimaneutral, wenn sie keinen Einfluss auf die Kohlendioxid-Konzentration der Atmosphäre hat und insofern nicht klimaschädlich ist.

κλιματική δικαιοσύνηGenus: (f)

Deutsch: Klimagerechtigkeit
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η κλιματική δικαιοσύνη είναι μια κανονιστική πολιτική έννοια και αποτελεί τμήμα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Στους στόχους της ανήκουν όχι μόνο η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και η δίκαιη κατανομή τους σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Επιπλέον, η κλιματική δικαιοσύνη επιδιώκει να εξισορροπήσει τη μέχρι σήμερα άνιση κατανομή των συνεπειών της υπερθέρμανσης του πλανήτη, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Γενικά, η κλιματική δικαιοσύνη βασίζεται στην παραδοχή ότι οι πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες ευθύνονται λιγότερο για την κλιματική αλλαγή είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειές της.

Deutsch - Erläuterung:

Klimagerechtigkeit (climate justice) ist ein normatives politisches Konzept und Teil der Umweltgerechtigkeit. Ziel dieses Ansatzes ist es unter anderem, den zur globalen Erwärmung führenden Ausstoß von Treibhausgasen nicht nur stark zu reduzieren, sondern ihn auf alle Menschen weltweit gerecht aufzuteilen. Zudem soll Klimagerechtigkeit auch dafür sorgen, dass die heute ungleiche Verteilung der Folgen der globalen Erwärmung unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips ausgeglichen wird, wobei Klimagerechtigkeit in der Regel davon ausgeht, dass jene Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, am stärksten unter seinen Folgen zu leiden haben.

κοινωνική βιωσιμότηταGenus: (f)

Deutsch: Soziale Nachhaltigkeit
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η κοινωνική βιωσιμότητα έχει ως στόχο την κοινωνική συνοχή στην ανθρωπότητα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Είναι εξίσου σημαντική με τις άλλες δύο διαστάσεις της βιωσιμότητας (οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα), προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορία μιας κοινωνίας ή/και μιας οικονομίας.

Deutsch - Erläuterung:

Soziale Nachhaltigkeit hat den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Humanität, Freiheit und Gerechtigkeit zum Ziel. Sie ist nicht weniger bedeutend als die zwei anderen Nachhaltigkeitsdimensionen "Ökonomie" und "Ökologie", um die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft bzw. einer Volkswirtschaft zu gewährleisten.

μείωση των εντόμωνGenus: (f)

Deutsch: Insektensterben
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η «μείωση των εντόμων» αναφέρεται στη μείωση των ειδών των εντόμων (της βιοποικιλότητας) ή στη μείωση του αριθμού των εντόμων σε μια περιοχή.

Deutsch - Erläuterung:

Der Begriff Insektensterben bezeichnet den Rückgang der Artenzahl von Insekten (Biodiversität) oder der Zahl der Insekten in einem Gebiet.

μη ανανεώσιμες πρώτες ύλεςGenus: (f/pl)

Deutsch: nicht erneuerbare Rohstoffe
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Ορυκτοί, ανόργανοι πόροι, με πεπερασμένη διαθεσιμότητα, οι οποίοι μετά την εξόρυξη και την κατανάλωσή τους δεν ανανεώνονται με φυσικά μέσα. Π.χ. μέταλλα, πετρέλαιο, άνθρακας.

Deutsch - Erläuterung:

Mineralische, anorganische Ressourcen, deren Verfügbarkeit endlich ist, die also nach Abbau und Verbrauch nicht auf natürlichem Wege nachwachsen, z. B. Metalle, Öl, Kohle

νανοτεχνολογίαGenus: (f)

Deutsch: Nanotechnologie
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Στη νανοτεχνολογία αναπτύσσονται νανοσωματίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλούς τομείς, όπως σε τρόφιμα, συσκευασίες, υφάσματα, λιπάσματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων ή καλλυντικά. Τα νανοϋλικά μπορούν να αποσπαστούν με διάφορους τρόπους από τα προϊόντα καθημερινής χρήσης και να καταλήξουν άμεσα ή έμμεσα στο περιβάλλον. Μέσω των λυμάτων φτάνουν σε ποτάμια, λίμνες και υπόγεια ύδατα. Όταν προϊόντα τα οποία περιέχουν νανοσωματίδια απορρίπτονται, τα νανοσωματίδια καταλήγουν στο περιβάλλον μέσω των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων ή μέσω της αποτέφρωσης αποβλήτων.

Deutsch - Erläuterung:

In der Nanotechnologie werden Nanopartikel entwickelt, die bereits heute in vielen Bereichen eingesetzt werden – ob in Lebensmitteln, Verpackungen, Textilien, Düngemitteln, Autozubehör oder Kosmetika. Auf unterschiedliche Weise können Nanomaterialien aus Alltagsprodukten austreten und direkt oder indirekt in die Umwelt geraten. Über Abwässer geraten sie in Flüsse und Seen sowie in unser Grundwasser. Auch wenn Produkte, in denen Stoffe in Nanogröße verarbeitet worden sind, weggeworfen werden, gelangen diese über Deponien oder Müllverbrennung in die Umwelt.

οικολογική αποκατάστασηGenus: (f)

Deutsch: Renaturierung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Οικολογική αποκατάσταση ονομάζονται τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου μια έκταση που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν από ανθρώπους, να επανέλθει σε μια όσο το δυνατόν πιο φυσική κατάσταση.

Deutsch - Erläuterung:

Als Renaturierung bezeichnet man Maßnahmen, die eine ehemals von Menschen genutzte Fläche wieder in ihren möglichst naturnahen Zustand zurückführen soll.

οικολογικό αποτύπωμαGenus: (n)

Deutsch: Ökologischer Fußabdruck
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Με τον όρο «οικολογικό αποτύπωμα» εννοείται η έκταση γης που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ενός ανθρώπου, βάσει του τρόπου ζωής και του βιοτικού του επιπέδου (υπό τις σημερινές συνθήκες παραγωγής). Ονομάζεται και δείκτης βιωσιμότητας. Στο οικολογικό αποτύπωμα περιλαμβάνεται η έκταση που απαιτείται για την παραγωγή ρουχισμού, τροφής και ενέργειας, αλλά π.χ. και για τη διάθεση αποβλήτων ή για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Deutsch - Erläuterung:

Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter den heutigen Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen. Er wird als Nachhaltigkeitsindikator bezeichnet. Das schließt Flächen ein, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie benötigt werden, aber z. B. auch zur Entsorgung von Müll oder zum Binden des durch menschliche Aktivitäten freigesetzten Kohlenstoffdioxids.

ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτωνGenus: (f)

Deutsch: ISWM-Modell
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Κατά την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων (στα αγγλικά: integrated solid waste management – ISWM), τα προϊόντα σχεδιάζονται και παράγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διαδικασίες διαχωρισμού, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων να μπορούν να καταστούν πιο αποτελεσματικές, με απώτερο στόχο τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Deutsch - Erläuterung:

Abkürzung für "Integrated Solid Waste Management": Produkte werden so entwickelt und produziert, dass die Prozesse für Abfalltrennung, -transport und -verarbeitung effizienter gestaltet werden können, bis hin zu einer Kreislaufwirtschaft.

παροχή νερούGenus: (f)

Deutsch: Wasserversorgung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Παροχή νερού ονομάζεται η εγκατάσταση δικτύου και η διανομή πόσιμου και βιομηχανικού νερού.

Deutsch - Erläuterung:

Wasserversorgung ist die Erschließung und Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser.

πειράματα σε ζώαGenus: (n/pl)

Deutsch: Tierversuche
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Τα πειράματα σε ζώα είναι επιστημονικά πειράματα σε ζωντανά ζώα ή με τη χρήση ζωντανών ζώων. Στόχος των πειραμάτων σε ζώα είναι η απόκτηση γνώσεων στο πλαίσιο της βασικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη και η δοκιμή νέων μορφών θεραπείας. Έρευνες με πειραματόζωα πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Τα περισσότερα ζώα εκτρέφονται ειδικά για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ ελάχιστα από αυτά γεννιούνται στη φύση. Πολλά πειραματόζωα πεθαίνουν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ή θανατώνονται μετά τη ολοκλήρωσή τους. Η σημασία των πειραμάτων σε ζώα είναι αποδεδειγμένη, παρότι η ηθική τους ορθότητα είναι αμφισβητήσιμη.

Deutsch - Erläuterung:

Tierversuche sind wissenschaftliche Experimente an oder mit lebenden Tieren. Ziele von Tierversuchen sind Erkenntnisgewinn in der Grundlagenforschung sowie die Entwicklung und Erprobung neuer medizinischer Therapiemöglichkeiten. Die Forschung mit Versuchstieren wird in Universitäten und Forschungseinrichtungen, Pharmaunternehmen und Dienstleistungsunternehmen durchgeführt. Die meisten Tiere werden eigens für Forschungszwecke gezüchtet, nur sehr wenige werden dafür gefangen. Viele Versuchstiere sterben während der Experimente oder werden anschließend getötet. Die Aussagekraft von Tierversuchen ist belegt, ihre ethische Vertretbarkeit ist umstritten.

πολιτική επάρκειαςGenus: (f)

Deutsch: Suffizienzpolitik
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της έρευνας για τη βιωσιμότητα, η πολιτική επάρκειας αναφέρεται στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.

Deutsch - Erläuterung:

Der Begriff Suffizienz (von lat. sufficere, dt. ausreichen) steht in der Nachhaltigkeitsforschung, Umwelt- und Naturschutzpolitik für das Bemühen um einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch.

πρέσβης υπέρ της προστασίας του κλίματοςGenus: (m) - weiblich: πρέσβειρα υπέρ της προστασίας του κλίματος

Deutsch: Klimabotschafter
Themengebiete:

προστασία των ειδώνGenus: (f)

Deutsch: Artenschutz
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

επίσης: προστασία απειλούμενων ειδών (f). Στόχος είναι να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των φυτών και των ζώων και να αποτραπεί η εξαφάνιση των ειδών.

Deutsch - Erläuterung:

auch: Schutz bedrohter Arten. Ziel ist es, die Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu bewahren und den Artenschwund zu stoppen.

πρόγραμμα «Blaues Band»Genus: (n)

Deutsch: Blaues Band
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Την 1η Φεβρουαρίου 2017, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε το ομοσπονδιακό πρόγραμμα «Blaues Band Deutschland». Βάσει του προγράμματος αυτού, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας θα επενδύσει περισσότερο στην αποκατάσταση των πλωτών οδών της Γερμανίας και θα θέσει νέες προτεραιότητες στους τομείς της προστασίας της φύσης και των υδάτων, της αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και στους τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αναψυχής.

Deutsch - Erläuterung:

Das Bundeskabinett hat am 1. Februar 2017 das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" beschlossen. Damit wird die Bundesregierung verstärkt in die Renaturierung von Bundeswasserstraßen investieren und neue Akzente in Natur- und Gewässerschutz, Hochwasservorsorge sowie Wassertourismus, Freizeitsport und Erholung setzen.

πυρηνική ενέργειαGenus: (f)

Deutsch: Kernenergie
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: ατομική ενέργεια (f).

Deutsch - Erläuterung:

auch: Atomenergie

ρεύμα από πυρηνική ενέργειαGenus: (n)

Deutsch: Atomstrom
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Ρεύμα από πυρηνική ενέργεια ονομάζεται το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Deutsch - Erläuterung:

Atomstrom ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den in Kernkraftwerken gewonnenen Strom.

σταδιακή κατάργηση του άνθρακαGenus: (f)

Deutsch: Kohleausstieg
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα αναφέρεται στην αποφυγή της χρήσης του (ιδίως του λιγνίτη και του λιθάνθρακα) για την παραγωγή κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Σε περίπτωση σταδιακής κατάργησής του, ο άνθρακας θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, ιδιαίτερα στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα (όπου ο άνθρακας χρησιμεύει ως αναγωγικό μέσο) και στη χημική βιομηχανία, αλλά συνολικά σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Deutsch - Erläuterung:

Unter Kohleausstieg versteht man den Verzicht auf die Nutzung von Kohle (v. a. Braunkohle und Steinkohle) zur Energiegewinnung, insbesondere der Erzeugung elektrischer Energie in Kohlekraftwerken. Kohle würde dann zwar weiterhin für bestimmte andere Zwecke genutzt, insbesondere für die Produktion von Eisen und Stahl (wo Kohle als Reduktionsmittel dient) und in der Chemieindustrie, jedoch insgesamt in massiv verringertem Umfang.

σταθμός φόρτισης αυτοκινήτωνGenus: (m)

Deutsch: E-Zapfsäule
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Deutsch - Erläuterung:

auch: Stromtankstelle (f), Elektrotankstelle (f) für Elektrofahrzeuge

συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακαGenus: (f)

Deutsch: CO2-Belastung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Συγκέντρωση μιας σειράς αερίων στην ατμόσφαιρα της Γης, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που οδηγούν στην εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Deutsch - Erläuterung:

Konzentrationen einer Reihe von Gasen in der Erdatmosphäre, insbesondere CO2 (Kohlendioxid), die zu einem Treibhauseffekt führen

συσκευασία μίας χρήσηςGenus: (f)

Deutsch: Einwegverpackung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Συσκευασία η οποία προορίζεται για μία και μοναδική χρήση και στη συνέχεια απορρίπτεται (π.χ. φιάλες μίας χρήσης, αλουμινένιες συσκευασίες αναψυκτικών, κουτιά από χαρτόνι και χαρτί).

Deutsch - Erläuterung:

Verpackung zur einmaligen Nutzung mit anschließender Entsorgung (z.B. Einwegflaschen, Getränkedosen, Behältnisse aus Pappe und Papier).

υπεραλίευσηGenus: (f)

Deutsch: Überfischung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: υπερβολική αλίευση (f). Υπεραλίευση ονομάζεται η υπερβολική μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων σε μια περιοχή λόγω της αλιείας. Συγκεκριμένα, υπεραλίευση υπάρχει όταν σε μια περιοχή αλιεύονται σταθερά περισσότερα ψάρια από όσα αναπαράγονται με φυσικό τρόπο ή μεταναστεύουν εκεί.

Deutsch - Erläuterung:

Mit Überfischung bezeichnet man die übermäßige Dezimierung des Fischbestandes in einem Gewässer durch Fischfang. Überfischung liegt vor, wenn in einem Gewässer dauerhaft mehr Fische gefangen werden als durch natürliche Vermehrung nachwachsen oder zuwandern.

χώρος ανεξέλεγκτης απόρριψηςGenus: (m)

Deutsch: illegale Müllkippe
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επίσης: παράνομη χωματερή (f).

Deutsch - Erläuterung:

auch: wilde Müllkippe

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter