Ακαδημία Κοινωνικής Παιδαγωγικής (Fachakademie für Sozialpädagogik)Genus: (f)

Deutsch: Fachakademie für Sozialpädagogik
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Επαγγελματική σχολή για παιδαγωγούς στη Βαυαρία.

Deutsch - Erläuterung:

Berufsfachschule für Erzieherinnen und Erzieher in Bayern

Δημιουργία περισσότερων θέσεων φροντίδας για παιδιά κάτων των 3 ετώνGenus: (f)

Deutsch: U3-Ausbau
Themengebiete:

Τοπικές Συνομοσπονδίες για την ΟικογένειαGenus: (f/pl)

Deutsch: Lokale Bündnisse für Familie
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Στις Τοπικές ΣυνΟμοσπονδίες για την Οικογένεια δραστηριοποιούνται τοπικές επιχειρήσεις, δήμοι, ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, φορείς, εκκλησίες, συνδικάτα και ιδιώτες. Παράλληλα, ο συνδυασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και η εξέλιξη της φύλαξης παιδιών βρίσκονται στο επίκεντρο.

Deutsch - Erläuterung:

In einem Lokalen Bündnis für Familie engagieren sich in Deutschland örtliche Unternehmen, Kammern, Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Träger, Kirchen, Gewerkschaften und Einzelpersonen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Ausbau der Kinderbetreuung stehen dabei im Mittelpunkt.

Υπηρεσία Προστασίας ΑνηλίκωνGenus: (f)

Deutsch: Jugendamt
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Κάθε τοπικός φορέας υποστήριξης των παιδιών και της νεολαίας (συνήθως ανεξάρτητοι δήμοι και επαρχίες) πρέπει να ιδρύσει μια υπηρεσία προστασίας ανηλίκων. Η Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων εκτελεί τα καθήκοντα που αφορούν την υποστήριξη των παιδιών και των νέων βάσει §2 του Κοινωνικού Κώδικα VIII.

Deutsch - Erläuterung:

Jeder örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe (i.d.R. kreisfreie Städte und Landkreise) muss ein Jugendamt errichten. Das Jugendamt erfüllt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach §2 SGB VIII.

α) νηπιαγωγείο προσχολικής αγωγής β) νηπιαγωγείο ειδικής αγωγήςGenus: (n)

Deutsch: Schulkindergarten
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Σε μερικά Ομοσπονδιακά κρατίδια είναι τα παιδαγωγικά ιδρύματα, τα οποία προετοιμάζουν για το σχολείο τα παιδιά που είναι ή δεν είναι ακόμη σε ηλικία να φοιτήσουν υποχρεωτικά σε σχολείο. Αντίθετα στην Βάδην Βυρτεμβέργη οι σχολικοί παιδικοί σταθμοί είναι προσχολικά ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες, τα οποία χρήζουν αυξημένης ειδικής υποστήριξης.

Deutsch - Erläuterung:

Ein Schulkindergarten ist in einigen Bundesländern eine schulpädagogische Einrichtung, die schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet. In Baden-Württemberg dagegen sind Schulkindergärten vorschulische Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen, bei denen erhöhter sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

ανάγκη για φροντίδα, ανάγκη για παιδική μέριμνα, ζήτηση θέσεων σε ιδρύματα φροντίδας, ζήτηση θέσεων σε ιδρύματα παιδικής μέριμναςGenus: (f)

Deutsch: Betreuungsbedarf
Themengebiete:

απογευματινές προτάσεις δραστηριοτήτων σε σχολείαGenus: (f/pl)

Deutsch: Nachmittagsangebote an Schulen
Themengebiete:

ενίσχυση της εκμάθησης ξένης γλώσσας στην προσχολική ηλικίαGenus: (f)

Deutsch: frühkindliche Sprachförderung
Themengebiete:

ενίσχυση της ενσωμάτωσης στην προσχολική ηλικίαGenus: (f)

Deutsch: frühkindliche Integrationsförderung
Themengebiete:

θέση σε ίδρυμα φροντίδας, θέση σε ίδρυμα παιδικής μέριμναςGenus: (f)

Deutsch: Betreuungsplatz
Themengebiete:

ολοήμερη φύλαξηGenus: (f)

Deutsch: Ganztagsplatz
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Όσον αφορά τη φύλαξη παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή από παιδοκόμους προσφέρονται διάφορες ευκαιρίες φύλαξης. Η ολοήμερη φύλαξη σημαίνει ότι η φύλαξη ξεπερνά τις 35 ώρες εβδομαδιαίως (έως και 45 ώρες).

Deutsch - Erläuterung:

Für die Betreuung von Kindern in Kinderkrippen, Kindertagesstätten oder bei Tagesmüttern/Tagesvätern werden in Deutschland Plätze mit unterschiedlichem Betreuungsumfang angeboten. Ein Ganztagsplatz bedeutet eine Betreuung von mehr als 35 Stunden pro Woche (bis zu 45 Stunden).

πρωτοβουλία γονέωνGenus: (f)

Deutsch: Elterninitiative
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Γενικά: Ένωση γονέων με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Οι πρωτοβουλίες γονέων δημιουργήθηκαν λόγω της έλλειψης θέσεων σε παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς ή λόγω της απογοήτευσής τους από την ποιότητα των ήδη υπαρχόντων ιδρυμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις από αυτές τις πρωτοβουλίες γονέων προέκυψαν καταχωρημένοι σύλλογοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως φορείς λειτουργίας παιδικών σταθμών.

Deutsch - Erläuterung:

Allgemein: Zusammenschluss von Eltern mit dem Ziel, etwas Bestimmtes durchzusetzen. Elterninitiativen entstanden in Deutschland aufgrund des Mangels an Kindergartenplätzen oder Krippenplätzen oder aufgrund von Unzufriedenheit mit der Qualität der vorhandenen Einrichtungen. In vielen Fällen entstanden aus diesen Elterninitiativen eingetragene Vereine, die als Träger einer Kindertagesstätte tätig sind.

ρυθμιστική διαταραχήGenus: (f)

Deutsch: Regulationsstörung
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Στην αναπτυξιακή ψυχολογία, ρυθμιστικές διαταραχές ονομάζονται τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σωστή ρύθμιση των αισθήσεων και της συμπεριφοράς. Στη βρεφική ηλικία οι ρυθμιστικές διαταραχές εκφράζονται με επίμονο κλάμα και διαταραχές του ύπνου.

Deutsch - Erläuterung:

Unter Regulationsstörungen versteht man in der Entwicklungspsychologie Probleme von Menschen, insbesondere von Kindern und Säuglingen, das eigene Erleben und Verhalten in angemessener Weise zu regulieren. Im Säuglingsalter äußert sich dies etwa durch unstillbares Schreien oder Schlafstörungen.

συμβατότητα επαγγελματικού και οικογενειακού βίουGenus: (m)

Deutsch: Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Themengebiete:

συνεργασία με τους γονείς, συμμετοχή των γονέωνGenus: (f)

Deutsch: Elternarbeit
Themengebiete:
Griechisch - Erläuterung:

Συνεργασία με τους γονείς/συμμετοχή των γονέων. Η συμμετοχή των γονέων ορίζεται ως η συνεργασία παιδαγωγικών ιδρυμάτων και των γονέων με στόχο να περιοριστούν οι πιθανές εντάσεις μεταξύ της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ιδρύματα και την οικογένεια και να αυξηθούν τα θετικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης μέσω της υποστήριξης των γονέων.

Deutsch - Erläuterung:

Arbeit mit Eltern. Elternarbeit wird definiert als die Zusammenarbeit von pädagogischen Einrichtungen und Eltern mit dem Ziel, mögliche Spannungen zwischen institutioneller und familiärer Erziehung zu verringern und durch die Unterstützung der Eltern die Erziehungserfolge zu erhöhen.

υπηρεσίες φροντίδας, υπηρεσίες παιδικής μέριμναςGenus: (f)

Deutsch: Betreuungsangebot
Themengebiete:

ωράριο φροντίδας, ωράριο παιδικής μέριμνας, ώρες λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής μέριμναςGenus: (n, n, f/pl)

Deutsch: Betreuungszeiten
Themengebiete:

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter