air pollutants, atmospheric pollutants

Griechisch: ατμοσφαιρικοί ρύποι , Deutsch: Luftschadstoffe
Themengebiete:

air pollution control

Griechisch: διαχείριση της ποιότητας του αέρα , Deutsch: Luftreinhaltung
Themengebiete:

air pollution in metropolitan areas

Griechisch: ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές , Deutsch: Luftbelastung in Ballungsräumen
Themengebiete:

air quality, quality of the air

Griechisch: ποιότητα του αέρα , Deutsch: Luftqualität
Themengebiete:

animal testing

Griechisch: πειράματα σε ζώα , Deutsch: Tierversuche
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Animal testing is a form of scientific research using live animals. The aim is to engage in basic research and develop and trial new medical treatments. Animal testing is done in universities, research institutions, pharmaceuticals companies and by service providers. Most of the animals are bred specifically for research; only very few are caught in the wild. Many of them die during the experiments or are euthanised afterwards. There are proven benefits to animal testing, although ethically speaking, they are controversial.

Deutsch - Erläuterung:

Tierversuche sind wissenschaftliche Experimente an oder mit lebenden Tieren. Ziele von Tierversuchen sind Erkenntnisgewinn in der Grundlagenforschung sowie die Entwicklung und Erprobung neuer medizinischer Therapiemöglichkeiten. Die Forschung mit Versuchstieren wird in Universitäten und Forschungseinrichtungen, Pharmaunternehmen und Dienstleistungsunternehmen durchgeführt. Die meisten Tiere werden eigens für Forschungszwecke gezüchtet, nur sehr wenige werden dafür gefangen. Viele Versuchstiere sterben während der Experimente oder werden anschließend getötet. Die Aussagekraft von Tierversuchen ist belegt, ihre ethische Vertretbarkeit ist umstritten.

antibiotic resistance, resistance to antibiotics

Griechisch: αντιμικροβιακή αντοχή , Deutsch: Antibiotikaresistenz
Themengebiete:

bee mortality

Griechisch: θνησιμότητα των μελισσών , Deutsch: Bienensterben
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The term "bee mortality" is used in the public debate and the media to illustrate the rapid decline in the number and density of western honey bee colonies. The reason behind the decline is human intervention in the shape of globalised, industrial-technical forms of land use (monocultures, pesticides, transportation etc.). The resulting absence of bee pollination will have disastrous consequences for food production.

Deutsch - Erläuterung:

Das Schlagwort „das Bienensterben“ wird in öffentlichen Debatten und Medien verwendet, um auszudrücken, dass es einen starken Rückgang der Anzahl bzw. Dichte von Völkern der Westlichen Honigbiene gibt, für den der Mensch durch globalisierte, industriell-technische Formen der Landnutzung (Monokulturen, Pestizide, Transport, etc.) verantwortlich ist und der wegen ausbleibender Bestäubung durch Bienen fatale Folgen für die Lebensmittelproduktion haben wird.

biodiversity

Griechisch: βιοποικιλότητα , Deutsch: Biodiversität
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Biodiversity typically measures variation at the genetic, the species, and the ecosystem level. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity

Deutsch - Erläuterung:

Auch: Biologische Vielfalt. Die Biodiversität umfasst drei Bereiche: die Vielfalt von Ökosystemen, die Vielfalt der Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb einer Art.

biodiversity hotspot

Griechisch: εστία βιοποικιλότητας , Deutsch: Hotspot der Biodiversität
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Biodiversity hotspots are regions with significant levels of species and ecological diversity that are particularly threatened by destruction.

Deutsch - Erläuterung:

Hotspots der Biodiversität sind Regionen, in welchen die Vielfalt der Arten und Ökosysteme besonders hoch, aber auch stark bedroht ist.

biofuel

Griechisch: βιοκαύσιμο , Deutsch: Biokraftstoff
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Biofuel can be generated from vegetable oil, cereals, wood and other regenerative raw materials. It is an alternative to fossil fuel (e.g., generated from mineral oil).

Deutsch - Erläuterung:

Biokraftstoffe aus Pflanzenölen, Getreide, Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen bieten Alternativen zu fossilen Brennstoffen (z. B. aus Erdöl).

biosphere reserve

Griechisch: απόθεμα βιόσφαιρας , Deutsch: Biosphärenreservat
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Biosphere reserves are UNESCO-initiated model regions that promote exemplary sustainable development in ecological, economic and social terms.

Deutsch - Erläuterung:

Ein Biosphärenreservat ist eine von der UNESCO initiierte Modellregion, in der nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht exemplarisch verwirklicht werden soll.

Blaues Band scheme

Griechisch: πρόγραμμα «Blaues Band» , Deutsch: Blaues Band
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

On 1 February 2017 the Federal Government's Cabinet adopted a federal scheme known as "Blaues Band" (Blue Ribbon). Under the scheme, the Federal Government plans to step up its investment in the renaturation of Federal waterways as well as in nature and water conservation, flood protection, water tourism, recreational sports and leisure.

Deutsch - Erläuterung:

Das Bundeskabinett hat am 1. Februar 2017 das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" beschlossen. Damit wird die Bundesregierung verstärkt in die Renaturierung von Bundeswasserstraßen investieren und neue Akzente in Natur- und Gewässerschutz, Hochwasservorsorge sowie Wassertourismus, Freizeitsport und Erholung setzen.

BUNDjugend

Griechisch: BUNDjugend , Deutsch: BUNDjugend
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

BUNDjugend is the independent youth chapter of Friends of the Earth Germany (BUND) and currently has around 61,000 members. Itself a member of the international network Young Friends of the Earth, it brings together young people from around the world.

Deutsch - Erläuterung:

Die BUNDjugend ist der unabhängige Jugendverband des BUND und hat zurzeit etwa 61.000 Mitglieder. Als Teil des internationalen Netzwerks Young Friends of the Earth ist sie mit Jugendlichen aus der ganzen Welt verbunden.

carbon-neutral

Griechisch: κλιματικά ουδέτερος , Deutsch: klimaneutral
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Fuel usage or human activity (e.g., a flight or an event) is considered carbon-neutral if it has no influence on the concentration of CO2 in the atmosphere and hence does not impact negatively on the climate.

Deutsch - Erläuterung:

Die Verwendung eines Brennstoffs oder auch eine menschliche Aktivität (z.B. ein Flug oder eine Veranstaltung) ist klimaneutral, wenn sie keinen Einfluss auf die Kohlendioxid-Konzentration der Atmosphäre hat und insofern nicht klimaschädlich ist.

change in energy policy, energy revolution, "Energiewende"

Griechisch: ενεργειακή μετάβαση , Deutsch: Energiewende
Themengebiete:

charging stations

Griechisch: σταθμός φόρτισης αυτοκινήτων , Deutsch: E-Zapfsäule
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Also known as EV (electric vehicle) charging stations, recharging points, charge points.

Deutsch - Erläuterung:

auch: Stromtankstelle (f), Elektrotankstelle (f) für Elektrofahrzeuge

cleaning of waste gases

Griechisch: καθαρισμός απαερίων από αέριους ρύπους , Deutsch: Abgasreinigung
Themengebiete:

climate ambassador

Griechisch: πρέσβης υπέρ της προστασίας του κλίματος , Deutsch: Klimabotschafter
Themengebiete:

climate goals, climate targets

Griechisch: κλιματικοί στόχοι , Deutsch: Klimaziele
Themengebiete:

climate justice

Griechisch: κλιματική δικαιοσύνη , Deutsch: Klimagerechtigkeit
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Climate justice is a normative political concept that forms part of the principle of environmental justice. Climate justice aims, inter alia, not just to bring about a sharp reduction in greenhouse gas emissions, which contribute towards global warming, but also to redistribute said emissions fairly among all inhabitants of the planet. In addition, climage justice seeks to balance out the consequences of climate change in accordance with the "polluter pays" principle. The assumption is that those population groups who contribute least to climate change are those who suffer most from its consequences.

Deutsch - Erläuterung:

Klimagerechtigkeit (climate justice) ist ein normatives politisches Konzept und Teil der Umweltgerechtigkeit. Ziel dieses Ansatzes ist es unter anderem, den zur globalen Erwärmung führenden Ausstoß von Treibhausgasen nicht nur stark zu reduzieren, sondern ihn auf alle Menschen weltweit gerecht aufzuteilen. Zudem soll Klimagerechtigkeit auch dafür sorgen, dass die heute ungleiche Verteilung der Folgen der globalen Erwärmung unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips ausgeglichen wird, wobei Klimagerechtigkeit in der Regel davon ausgeht, dass jene Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, am stärksten unter seinen Folgen zu leiden haben.

climate protection

Griechisch: προστασία του κλίματος , Deutsch: Klimaschutz
Themengebiete:

climate protection agreement

Griechisch: συμφωνία για την προστασία του κλίματος , Deutsch: Klimaschutzabkommen
Themengebiete:

climate protection goals, climate protection targets

Griechisch: στόχοι για την προστασία του κλίματος , Deutsch: Klimaschutzziele
Themengebiete:

climate protection plan

Griechisch: σχέδιο δράσης για την προστασία του κλίματος , Deutsch: Klimaschutzplan
Themengebiete:

climate-damaging, harmful to the climate

Griechisch: επιβλαβής για το κλίμα , Deutsch: klimaschädlich
Themengebiete:

CO2 (carbon dioxide) concentration

Griechisch: συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα , Deutsch: CO2-Belastung
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Concentration of a range of gases in the Earth's atmosphere, in particular CO2 (carbon dioxide), that generate a greenhouse effect.

Deutsch - Erläuterung:

Konzentrationen einer Reihe von Gasen in der Erdatmosphäre, insbesondere CO2 (Kohlendioxid), die zu einem Treibhauseffekt führen

coal phase-out, fossil fuel phase-out

Griechisch: σταδιακή κατάργηση του άνθρακα , Deutsch: Kohleausstieg
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Coal phase-out refers to the attempt to eliminate the use of coal (notably lignite and black coal) in producing energy, especially when converted to electricity in coal-fired power plans. Coal would still be used for certain other purposes, such as iron and steel production (where coal is used as a reducing agent) and in the chemical industry, but at much lower levels.

Deutsch - Erläuterung:

Unter Kohleausstieg versteht man den Verzicht auf die Nutzung von Kohle (v. a. Braunkohle und Steinkohle) zur Energiegewinnung, insbesondere der Erzeugung elektrischer Energie in Kohlekraftwerken. Kohle würde dann zwar weiterhin für bestimmte andere Zwecke genutzt, insbesondere für die Produktion von Eisen und Stahl (wo Kohle als Reduktionsmittel dient) und in der Chemieindustrie, jedoch insgesamt in massiv verringertem Umfang.

coal-fired power plant, coal-fired power station

Griechisch: μονάδα παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα , Deutsch: Kohlekraftwerk
Themengebiete:

consumer behaviour

Griechisch: συμπεριφορά του καταναλωτή , Deutsch: Konsumverhalten
Themengebiete:

deforestation

Griechisch: αποψίλωση των δασών , Deutsch: Abholzung der Wälder
Themengebiete:

desertification

Griechisch: ερημοποίηση , Deutsch: Wüstenbildung
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Progressive desertification refers to the degradation of the soil in comparatively arid regions that is triggered by various factors including climate change and human activity. This encourages the development or spread of deserts or desert-like areas.

Deutsch - Erläuterung:

auch: Desertifikation (f) oder Desertation (f). Fortschreitende Wüstenbildung oder Verwüstung, auch "Sahel-Syndrom" genannt, bezeichnet die Verschlechterung des Bodens in relativ trockenen Gebieten, die durch unterschiedliche Faktoren wie Klimawandel und menschliche Aktivitäten herbeigeführt wird. Diese Bodendegradation bewirkt die Entstehung bzw. Ausbreitung von Wüsten oder wüstenähnlichen Verhältnissen. Die meist vorgelagerte Entwicklungsstufe der Steppenbildung wird als Versteppung bezeichnet.

diesel ban, ban on diesel vehicles

Griechisch: απαγόρευση κυκλοφορίας ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων , Deutsch: Dieselfahrverbot
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Ban on the use of diesel-powered motor vehicles on certain roads or parts of town in an attempt to curb air pollution.

Deutsch - Erläuterung:

Verbot zur Nutzung bestimmter Straßen oder Stadtbereiche mit Dieselfahrzeugen, das der Luftreinhaltung dient.

e-mobility

Griechisch: ηλεκτροκίνηση , Deutsch: E-Mobilität
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

also known as electric mobility

Deutsch - Erläuterung:

auch: Elektromobilität

e-vehicle, electric vehicle

Griechisch: ηλεκτρικό αυτοκίνητο , Deutsch: E-Auto
Themengebiete:

eco-friendly, ecologically sound

Griechisch: φιλικός προς το περιβάλλον , Deutsch: naturverträglich
Themengebiete:

eco-sufficiency

Griechisch: πολιτική επάρκειας , Deutsch: Suffizienzpolitik
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

In the context of sustainability research and environmal policy, eco-sufficiency refers to cutting raw material and energy consumption to a minimum.

Deutsch - Erläuterung:

Der Begriff Suffizienz (von lat. sufficere, dt. ausreichen) steht in der Nachhaltigkeitsforschung, Umwelt- und Naturschutzpolitik für das Bemühen um einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch.

ecological footprint

Griechisch: οικολογικό αποτύπωμα , Deutsch: Ökologischer Fußabdruck
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The ecological footprint measures the quantity of nature it takes to sustain an individual's lifestyle or standard of living, given today's production processes. It is used as an indicator of sustainability. The measure includes the area needed to produce clothing, food and energy, as well as also to dispose of waste and absorb the carbon dioxide released by human activity.

Deutsch - Erläuterung:

Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter den heutigen Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen. Er wird als Nachhaltigkeitsindikator bezeichnet. Das schließt Flächen ein, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie benötigt werden, aber z. B. auch zur Entsorgung von Müll oder zum Binden des durch menschliche Aktivitäten freigesetzten Kohlenstoffdioxids.

ecological learning

Griechisch: οικολογική μάθηση , Deutsch: ökologisches Lernen
Themengebiete:

Education for Sustainable Development (ESD)

Griechisch: εκπαίδευση όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη , Deutsch: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
Themengebiete:

emission control software

Griechisch: λογισμικό μέτρησης εκπομπής ρύπων , Deutsch: Abgas-Software
Themengebiete:

emissions

Griechisch: εκπομπή , Deutsch: Emission
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

of greenhouse gases

Deutsch - Erläuterung:

von Treibhausgasen

emissions manipulation

Griechisch: παραποίηση μέτρησης εκπομπής ρύπων , Deutsch: Abgas-Manipulation
Themengebiete:

emissions trading, cap and trade

Griechisch: εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών , Deutsch: Handel mit Emissionsrechten
Themengebiete:

energy consumption

Griechisch: κατανάλωση ενέργειας , Deutsch: Energieverbrauch
Themengebiete:

energy revolution, Energiewende

Griechisch: ενεργειακή μετάβαση , Deutsch: Energiewende
Themengebiete:

energy supply

Griechisch: ενεργειακός εφοδιασμός , Deutsch: Energieversorgung
Themengebiete:

energy-saving light bulb

Griechisch: λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας , Deutsch: Energiesparlampe
Themengebiete:

environment project

Griechisch: περιβαλλοντικό πρόγραμμα , Deutsch: Umweltschutzprojekt
Themengebiete:

environmental association

Griechisch: περιβαλλοντική ένωση , Deutsch: Umweltverband
Themengebiete:

environmental awareness, ecological awareness

Griechisch: οικολογική συνείδηση , Deutsch: ökologisches Bewusstsein
Themengebiete:

environmental crime

Griechisch: περιβαλλοντική εγκληματικότητα , Deutsch: Umweltkriminalität
Themengebiete:

environmental education

Griechisch: περιβαλλοντική παιδεία , Deutsch: Umweltpädagogik
Themengebiete:

environmental impact

Griechisch: επίπτωση στο περιβάλλον , Deutsch: Umweltverträglichkeit
Themengebiete:

environmental organisation

Griechisch: περιβαλλοντική οργάνωση , Deutsch: Umweltschutzorganisation
Themengebiete:

environmental pollution, pollution, contamination

Griechisch: ρύπανση του περιβάλλοντος , Deutsch: Umweltverschmutzung
Themengebiete:

fasting from plastic, no-plastic days

Griechisch: αποχή από το πλαστικό , Deutsch: Plastikfasten
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Fasting from plastic means avoiding the use of plastic in everyday life.

Deutsch - Erläuterung:

Plastikfasten beschreibt die Vermeidung von Plastik im Alltag.

Friends of the Earth Germany (BUND)

Griechisch: Γερμανική Ένωση για το Περιβάλλον και την Προστασία της Φύσης (BUND) , Deutsch: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)
Themengebiete:

genetically modified crop, GM crop

Griechisch: γενετικά τροποποιημένα καλλιεργούμενα φυτά , Deutsch: gentechnisch veränderte Nutzpflanze
Themengebiete:

German Young Naturefriends

Griechisch: Γερμανική Νεολαία Φίλων της Φύσης (Naturfreundejugend Deutschlands) , Deutsch: Naturfreundejugend Deutschlands
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

German Young Naturefriends is the independent youth chapter of the German organisation NaturFreunde and has 16 state and several local sub-groups. Many of its events take place in the 400 German "Naturfreundehäuser", or houses.

Deutsch - Erläuterung:

Die Naturfreundejugend Deutschlands ist der eigenständige Jugendverband der NaturFreunde. Sie ist in 16 Landesverbänden und vielen Ortsgruppen organisiert. Viele Veranstaltungen des Verbandes finden in den über 400 deutschen Naturfreundehäusern statt.

global warming

Griechisch: υπερθέρμανση του πλανήτη , Deutsch: globale Erwärmung
Themengebiete:

Green Belt

Griechisch: Πράσινη Ζώνη , Deutsch: Grünes Band
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Germany's Green Belt ("Grünes Band") is an environmental project to maintain the valuable biotopes that developed along Germany's former internal border during the country's division.

Deutsch - Erläuterung:

Das Grüne Band, der ehemalige deutsch-deutsche Grenzstreifen, bildet mittlerweile einen wertvollen Biotopverbund durch Deutschland.

green energy, green power, green electricity

Griechisch: πράσινη ηλεκτρική ενέργεια , Deutsch: Ökostrom
Themengebiete:

greenhouse effect

Griechisch: φαινόμενο του θερμοκηπίου , Deutsch: Treibhauseffekt
Themengebiete:

greenhouse gas emissions, GHG emissions

Griechisch: εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου , Deutsch: Klimagas-Ausstoß
Themengebiete:

health hazard, danger to health

Griechisch: διακινδύνευση της υγείας , Deutsch: Gesundheitsgefährdung
Themengebiete:

health risk

Griechisch: κίνδυνος για την υγεία , Deutsch: Gesundheitsrisiko
Themengebiete:

illegal waste dump, illegal waste tip, illegal dumping ground

Griechisch: χώρος ανεξέλεγκτης απόρριψης , Deutsch: illegale Müllkippe
Themengebiete:

illegal waste dumping

Griechisch: παράνομη διάθεση αποβλήτων , Deutsch: illegale Müllentsorgung
Themengebiete:

industrial cattle production, industrial livestock farming

Griechisch: μαζική εκτροφή ζώων , Deutsch: Massenviehzucht
Themengebiete:

integrated solid waste management (ISWM)

Griechisch: ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων , Deutsch: ISWM-Modell
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

ISWM is an approach that considers how to develop and manufacture products in such a way that the processes involved in sorting, transporting and managing waste can be made more efficient so as to become part of the circular economy.

Deutsch - Erläuterung:

Abkürzung für "Integrated Solid Waste Management": Produkte werden so entwickelt und produziert, dass die Prozesse für Abfalltrennung, -transport und -verarbeitung effizienter gestaltet werden können, bis hin zu einer Kreislaufwirtschaft.

intergenerational equity, intergenerational justice

Griechisch: διαγενεακή δικαιοσύνη , Deutsch: Intergenerationelle Gerechtigkeit
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Intergenerational equity refers to the idea of justice between present and future generations. It is a central ethical principle behind the idea of sustainable development.

Deutsch - Erläuterung:

Intergenerationelle Gerechtigkeit zielt auf die Gerechtigkeit zwischen der heutigen Generation und den zukünftigen Generationen ab. Sie ist im Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ein konstitutives Merkmal.

interim storage facility for nuclear waste

Griechisch: εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων , Deutsch: Atommüll-Zwischenlager
Themengebiete:

international climate summit

Griechisch: διεθνής διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή , Deutsch: Weltklimagipfel
Themengebiete:

intragenerational equity, intragenerational justice

Griechisch: ενδογενεακή δικαιοσύνη , Deutsch: Intragenerationelle Gerechtigkeit
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Intragenerational equity is concerned with equity between people of the same generation, i.e., in particular between those living in industrialised and those in developing countries. It is a central ethical principle behind the idea of sustainable development.

Deutsch - Erläuterung:

Intragenerationelle Gerechtigkeit bedeutet die Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Menschen, d. h. besonders zwischen jenen in Industrie- und Entwicklungsländern. Sie ist im Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ein konstitutives Merkmal.

Kyoto Protocol

Griechisch: Πρωτόκολλο του Κιότο , Deutsch: Kyoto-Protokoll
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The Kyoto Protocol is considered a milestone in international climate policy. It was adopted at the third Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP 3) in Kyoto in 1997 and was the first treaty containing legally binding targets for emissions control and reduction for industrialised countries. The Protocol was ratified by 191 states, including all EU Member States and major emerging economies such as Brazil, China, India and South Africa.

Deutsch - Erläuterung:

Das Kyoto-Protokoll gilt als Meilenstein in der internationalen Klimapolitik. Es wurde auf der dritten Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in Kyoto 1997 (COP 3) verabschiedet und enthielt erstmals rechtsverbindliche Begrenzungs- und Reduzierungsverpflichtungen für die Industrieländer. Das Protokoll wurde von 191 Staaten ratifiziert, darunter alle EU-Mitgliedstaaten sowie wichtige Schwellenländer wie Brasilien, China, Indien und Südafrika.

life cycle assessment

Griechisch: αξιολόγηση κύκλου ζωής , Deutsch: Ökobilanz
Themengebiete:

low-emission vehicle

Griechisch: όχημα με χαμηλές εκπομπές ρύπων , Deutsch: emissionsarmes Fahrzeug
Themengebiete:

marine pollution, maritime pollution

Griechisch: θαλάσσια ρύπανση , Deutsch: Meeresverschmutzung
Themengebiete:

nano technology, nanotechnology

Griechisch: νανοτεχνολογία , Deutsch: Nanotechnologie
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Nanotechnological research has brought forth what are known as nanoparticles, which are commonly found in many areas, e.g., food, packaging, textiles, fertiliser, car parts and cosmetics. Nanoparticles can be washed out of consumer products in various ways and hence either directly or indirectly enter the environment. For instance, they may enter rivers, lakes and groundwater resources through wastewater. If products containing nanoparticles are disposed of, they can enter the environment via landfill or incineration.

Deutsch - Erläuterung:

In der Nanotechnologie werden Nanopartikel entwickelt, die bereits heute in vielen Bereichen eingesetzt werden – ob in Lebensmitteln, Verpackungen, Textilien, Düngemitteln, Autozubehör oder Kosmetika. Auf unterschiedliche Weise können Nanomaterialien aus Alltagsprodukten austreten und direkt oder indirekt in die Umwelt geraten. Über Abwässer geraten sie in Flüsse und Seen sowie in unser Grundwasser. Auch wenn Produkte, in denen Stoffe in Nanogröße verarbeitet worden sind, weggeworfen werden, gelangen diese über Deponien oder Müllverbrennung in die Umwelt.

Nature And Biodiversity Conservation Union (NABU)

Griechisch: Γερμανική Ένωση για την Προστασία της Φύσης (NABU) , Deutsch: NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V.
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

NABU (Nature And Biodiversity Conservation Union) is a German non-governmental associations that is committed to nature conservation in Germany and beyond, e.g. the protection of rivers, seas, forests and individual species. NABU runs conservation projects, operates its own research institutions, educates the public on educational issues and disseminates information to mass media about major environmental and nature conservation issues. NABU is recognised by the government as an environmental and conservation association (as defined by the Federal Nature Conservation Act) and must hence be consulted prior to an intervention in nature. NABU's youth chapter is known as NAJU (Naturschutzjugend). 

Deutsch - Erläuterung:

Der NABU ist eine deutsche nichtstaatliche Organisation, die sich vor allem konkreten Zielen des Naturschutzes im In- und Ausland zuwendet, etwa dem Schutz von Flüssen, von Meeren, von Wäldern oder einzelner Tierarten. Die Organisation führt konkrete Naturschutzprojekte durch, unterhält eigene Forschungsinstitute, betreibt Umweltbildung und informiert Massenmedien und Bürger/-innen über wichtige Themen im Umwelt- und Naturschutz. Vom Staat ist der Verein als Umwelt- und Naturschutzverband (im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes) anerkannt und muss daher bei Eingriffen in den Naturhaushalt angehört werden. Die Jugendorganisation des NABU heißt Naturschutzjugend (NAJU).

nature conservation act

Griechisch: Νόμος για την Προστασία της Φύσης , Deutsch: Naturschutzgesetz
Themengebiete:

nature conservation project

Griechisch: έργο για την προστασία της φύσης , Deutsch: Naturschutzprojekt
Themengebiete:

nature conservation, nature protection

Griechisch: προστασία της φύσης , Deutsch: Naturschutz
Themengebiete:

nature reserve, natural reserve

Griechisch: περιοχή οικολογικής προστασίας , Deutsch: Naturschutzgebiet
Themengebiete:

nitrogen oxide concentration

Griechisch: συγκέντρωση οξειδίου του αζώτου , Deutsch: Stickoxidwerte
Themengebiete:

noise protection

Griechisch: αντιθορυβική προστασία , Deutsch: Lärmschutz
Themengebiete:

non-renewable raw materials

Griechisch: μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες , Deutsch: nicht erneuerbare Rohstoffe
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The term refers to mineral, inorganic resources whose availability is finite, meaning that having been mined and consumed, they are not naturally renewable. Such resources include metals, oil and coal.

Deutsch - Erläuterung:

Mineralische, anorganische Ressourcen, deren Verfügbarkeit endlich ist, die also nach Abbau und Verbrauch nicht auf natürlichem Wege nachwachsen, z. B. Metalle, Öl, Kohle

nuclear energy

Griechisch: ρεύμα από πυρηνική ενέργεια , Deutsch: Atomstrom
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The term "nuclear energy" refers to power that is generated in nuclear power plants.

Deutsch - Erläuterung:

Atomstrom ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den in Kernkraftwerken gewonnenen Strom.

nuclear phase-out

Griechisch: σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας , Deutsch: Atomausstieg
Themengebiete:

nuclear safety, reactor safety

Griechisch: ασφάλεια των αντιδραστήρων , Deutsch: Reaktorsicherheit
Themengebiete:

organic farming, organic agriculture

Griechisch: βιολογική γεωργία , Deutsch: Ökologische Landwirtschaft
Themengebiete:

organic food

Griechisch: βιολογικά τρόφιμα , Deutsch: Bio-Lebensmittel
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Organic food is used to denote food from organic farming. The term itself is clearly defined by European Union legislation. Organic foods must have been produced by controlled organic producers, may not be genetically modified, and may not be produced using chemically synthesised plant protection products, synthetic fertiliser or sewage sludge. Organic animal products must have been produced using animals kept in accordance with the EU Official Controls Regulation which, as a rule, may not have been treated with antibiotics and growth hormones.

Deutsch - Erläuterung:

Als Bio-Lebensmittel werden Lebensmittel aus der ökologischen Landwirtschaft bezeichnet. Der Begriff ist in der EU gesetzlich definiert. Diese Produkte müssen aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und werden ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger oder Klärschlamm angebaut. Tierische Produkte stammen von Tieren, die artgerecht gemäß EG-Öko-Verordnung gehalten werden und in der Regel nicht mit Antibiotika und Wachstumshormonen behandelt wurden.

organic waste

Griechisch: βιολογικά απόβλητα , Deutsch: Bioabfall
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Organic waste is waste of animal or plant origin that, once generated by households or businesses, is degradable by micro-organisms, demersal species or enzymes. Organic waste includes leftover food and grass cuttings, for instance. This type of waste is typically collected in a separate bin, known in Germany as the "Biotonne", and later composted and left to ferment. The resulting compost and fermentation residue are often reintroduced to the environment, for instance spread in gardens or fields.

Deutsch - Erläuterung:

Bioabfall ist der organische Abfall tierischer oder pflanzlicher Herkunft, der in einem Haushalt oder Betrieb anfällt und durch Mikroorganismen, bodenlebende Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden kann. Dazu zählen zum Beispiel Essenreste und Rasenschnitt. Bioabfälle werden in der Regel über die sogenannte Biotonne separat erfasst und gesondert durch Kompostierung und Gärung behandelt. Der dabei entstehende Kompost und das Gärgut werden der Umwelt häufig wieder zugeführt, unter anderem im Gartenbau und in der Landwirtschaft.

overfishing

Griechisch: υπεραλίευση , Deutsch: Überfischung
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Overfishing refers to the exaggerated depletion of fish stocks in a body of water. Overfishing occurs when more fish are caught in a water body than can naturally reproduce or immigrate.

Deutsch - Erläuterung:

Mit Überfischung bezeichnet man die übermäßige Dezimierung des Fischbestandes in einem Gewässer durch Fischfang. Überfischung liegt vor, wenn in einem Gewässer dauerhaft mehr Fische gefangen werden als durch natürliche Vermehrung nachwachsen oder zuwandern.

particulate pollution, dust pollution

Griechisch: ρύπανση από λεπτόκοκκη σκόνη , Deutsch: Feinstaubbelastung
Themengebiete:

pollinator decline

Griechisch: μείωση των εντόμων , Deutsch: Insektensterben
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Pollinator decline refers to the reduction in insect species (biodiversity) or in the number of insects and other animal pollinators in a given area.

Deutsch - Erläuterung:

Der Begriff Insektensterben bezeichnet den Rückgang der Artenzahl von Insekten (Biodiversität) oder der Zahl der Insekten in einem Gebiet.

pollutant

Griechisch: επιβλαβής ουσία , Deutsch: Schadstoff
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

In common parlance, the term refers to substances or mixtures in the environment that can be harmful to humans, animals, plants and other organisms and even entire ecosystems.

Deutsch - Erläuterung:

Im täglichen Sprachgebrauch versteht man unter Schadstoffen in der Umwelt vorhandene Stoffe oder Stoffgemische, die schädlich für Menschen, Tiere, Pflanzen oder andere Organismen sowie ganze Ökosysteme sein können.

pollutant, environmental toxin

Griechisch: περιβαλλοντικός ρύπος , Deutsch: Umweltgift
Themengebiete:

protection of the environment, environmental protection

Griechisch: προστασία του περιβάλλοντος , Deutsch: Umweltschutz
Themengebiete:

radioactive waste

Griechisch: ραδιενεργά απόβλητα , Deutsch: radioaktive Abfälle
Themengebiete:

renaturation

Griechisch: οικολογική αποκατάσταση , Deutsch: Renaturierung
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Renaturation refers to measures taken to return an area or region previously used by humans as closely as possible to its natural state.

Deutsch - Erläuterung:

Als Renaturierung bezeichnet man Maßnahmen, die eine ehemals von Menschen genutzte Fläche wieder in ihren möglichst naturnahen Zustand zurückführen soll.

renewable energies, renewable energy sources

Griechisch: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , Deutsch: erneuerbare Energien
Themengebiete:

renewable energy

Griechisch: ανανεώσιμη ενέργεια , Deutsch: erneuerbare Energie
Themengebiete:

renewable resource

Griechisch: ανανεώσιμος πόρος , Deutsch: erneuerbare Ressource
Themengebiete:

resource efficiency

Griechisch: αποδοτική χρήση των πόρων , Deutsch: Ressourceneffizienz
Themengebiete:

resource protection

Griechisch: προστασία των πόρων , Deutsch: Ressourcenschutz
Themengebiete:

resource scarcity

Griechisch: ανεπάρκεια των πόρων , Deutsch: Ressourcenknappheit
Themengebiete:

reusable packaging

Griechisch: επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία , Deutsch: Mehrwegverpackung
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Packaging that can be used multiple times. Reusable packaging help to conserve natural resources by means of, e.g., lower energy consumption and less waste. However, the introduction of reusable packaging requires the presence of a system for returning and/or collecting said packaging as well as investment in storage space and cleaning facilities.

Deutsch - Erläuterung:

Verpackung zur mehrmaligen Nutzung. Mehrwegverpackungen schonen die natürlichen Ressourcen, u.a. durch geringeren Energiebedarf und reduzierte Müllmengen. Gleichzeitig sind jedoch Rücknahme- und Sammelorganisation sowie Investitionen für Lager- und Reinigungssysteme erforderlich.

single-use packaging

Griechisch: συσκευασία μίας χρήσης , Deutsch: Einwegverpackung
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Packaging that is used once only and then disposed of (e.g., single-use bottles, beverage cans, cardboard/paper containers).

Deutsch - Erläuterung:

Verpackung zur einmaligen Nutzung mit anschließender Entsorgung (z.B. Einwegflaschen, Getränkedosen, Behältnisse aus Pappe und Papier).

smart cities

Griechisch: έξυπνες πόλεις , Deutsch: Smart Cities
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Smart cities refers to concepts that help to make cities more sustainable, environmentally friendly and socially inclusive through the use of modern information and communication technologies.

Deutsch - Erläuterung:

Der Begriff bezeichnet Konzepte, mit denen Städte durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien nachhaltig, umweltfreundlich und sozial inklusiv gestaltet werden.

social sustainability

Griechisch: κοινωνική βιωσιμότητα , Deutsch: Soziale Nachhaltigkeit
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Social sustainability seeks to achieve social cohesion in line with the principles of humanity, liberty and justice. It is equally as significant as the two other dimensions of sustainability (economic and ecological) in terms of ensuring the long-term viability of a society or economy.

Deutsch - Erläuterung:

Soziale Nachhaltigkeit hat den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Humanität, Freiheit und Gerechtigkeit zum Ziel. Sie ist nicht weniger bedeutend als die zwei anderen Nachhaltigkeitsdimensionen "Ökonomie" und "Ökologie", um die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft bzw. einer Volkswirtschaft zu gewährleisten.

species extinction, extinction of species

Griechisch: εξαφάνιση των ειδών , Deutsch: Artensterben
Themengebiete:

species protection, protection of species

Griechisch: προστασία των ειδών , Deutsch: Artenschutz
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The aim of species protection is to preserve the diversity of plants and animals and to guard against their extinction.

Deutsch - Erläuterung:

auch: Schutz bedrohter Arten. Ziel ist es, die Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu bewahren und den Artenschwund zu stoppen.

structural change

Griechisch: διαρθρωτική αλλαγή , Deutsch: Strukturwandel
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Structural change means a long-term change in the structure of an industry, region or social class that has nothing to do with seasonal or other economic effects.

Deutsch - Erläuterung:

Strukturwandel bezeichnet eine dauerhafte Veränderung der Wirtschaftsstruktur einer Branche, Region oder Einkommensschicht, die weder saisonal noch konjunkturell begründet ist.

sustainable development

Griechisch: αειφόρος ανάπτυξη , Deutsch: nachhaltige Entwicklung
Themengebiete:

UN Sustainable Development Goals

Griechisch: Στόχοι (του ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη , Deutsch: Ziele für Nachhaltige Entwicklung (der UN)
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations seek to ensure sustainable development at the economic, social and ecological levels. The SDGs were adopted in analogy to the Millennium Development Goals (MDGs) on 1 January 2016 and will run for 15 years (until 2030). Unlike the MDGs, which largely focused on developing countries, the SDGs apply to all countries. Officially, the SDGs are headed "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development". Other terms used to refer to the SDGs include "global sustainability agenda", "Agenda 2030", and "Post-2015 Development Agenda".

Deutsch - Erläuterung:

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDGs) sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Die Ziele wurden in Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals/MDGs) entworfen und traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Im Unterschied zu den MDGs, die insbesondere Entwicklungsländern galten, gelten die SDGs für alle Staaten. Der offizielle Titel lautet „Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Als Synonymr zu den SDGs werden auch „Ziele für nachhaltige Entwicklung“, „globale Nachhaltigkeitsagenda“, „2030-Agenda“ bzw. „Agenda 2030“, „Post-2015-Entwicklungsagenda“ oder „Weltzukunftsvertrag“ verwendet. Als weiteres Synonym findet man auch „Globale Ziele der UN“.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Griechisch: Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή , Deutsch: Klimarahmenkonvention
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 and came into force in 1994. It aims to curb climate change and mitigate its consequences through international cooperation. The 194 parties to the Convention meet each year at UN climate conferences, also known as Climate Summits.

Deutsch - Erläuterung:

Kurz UNFCCC, engl. United Nations Framework Convention on Climate Change. Die UNFCC wurde 1992 auf dem Erdgipfel von Rio de Janeiro beschlossen und ist 1994 in Kraft getreten. Sie verfolgt das Ziel, mittels internationaler Kooperation den Klimawandel einzudämmen und seine Folgen zu bewältigen. Die 194 Vertragsstaaten treffen sich alljährlich zu UN-Klimakonferenzen, auch als "Weltklimagipfel" bekannt.

use of hydropower

Griechisch: χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας , Deutsch: Wasserkraftnutzung
Themengebiete:

waste avoidance

Griechisch: αποφυγή παραγωγής αποβλήτων , Deutsch: Abfallvermeidung
Themengebiete:

waste cleanup campaign, cleanup campaign

Griechisch: εκστρατεία καθαρισμού , Deutsch: Müllsammlungsaktion
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

e.g. International Coastal Cleanup Day

Deutsch - Erläuterung:

z. B. International Coastal Cleanup Day

waste management

Griechisch: διαχείριση αποβλήτων , Deutsch: Abfallmanagement
Themengebiete:

waste management, waste industry

Griechisch: διαχείριση αποβλήτων , Deutsch: Abfallwirtschaft
Themengebiete:

waste sorting, waste separation

Griechisch: διαχωρισμός απορριμμάτων , Deutsch: Mülltrennung
Themengebiete:

water conservation, water protection, protection of water bodies

Griechisch: προστασία των υδάτων , Deutsch: Gewässerschutz
Themengebiete:

water supply

Griechisch: παροχή νερού , Deutsch: Wasserversorgung
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

Water supply refers to the installation and running of a supply infrastructure for drinking and industrial water.

Deutsch - Erläuterung:

Wasserversorgung ist die Erschließung und Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser.

water treatment, water purification

Griechisch: επεξεργασία του νερού , Deutsch: Wasseraufbereitung
Themengebiete:

wind turbine, wind energy converter

Griechisch: ανεμογεννήτρια , Deutsch: Windkraftanlage
Themengebiete:

Youth Association for the Protection of Nature (NAJU)

Griechisch: Νεολαία για την Προστασία της Φύσης (NAJU) , Deutsch: Naturschutzjugend (NAJU)
Themengebiete:
Englisch - Erläuterung:

The youth chapter of NABU (Nature And Biodiversity Conservation Union) is known as Youth Association for the Protection of Nature (NAJU-Naturschutzjugend). Its members (children, youth and young adults) take action to protect nature and the environment. Organised in local chapters, they engage in particular in practical activities, such as planting trees, building toad fences, take care of meadow orchards, protect birds and bats or building ponds.

Deutsch - Erläuterung:

In der NAJU, der Jugendorganisation des Naturschutzbundes Deutschlands (NABU), engagieren sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für den Schutz von Natur und Umwelt. In den Ortsgruppen sind sie vor allem im praktischen Naturschutz aktiv: Sie pflanzen Bäume, bauen Krötenfangzäune, kümmern sich um Streuobstwiesen, schützen Vögel und Fledermäuse oder legen Teiche an.

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter