AssistenzΓένος: (f)

Γερμανικά: Assistenz , Ελληνικά: βοήθεια
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Assistenz beschreibt Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung. Assistent(inn)en erledigen jene Tätigkeiten, welche die behinderte Person wegen ihrer Beeinträchtigung nicht selbst ausführen kann. Assistenz bezeichnet eine selbstbestimmte Behindertenhilfe, im Gegensatz zu einer fremdbestimmten Betreuung.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος «βοήθεια» αναφέρεται σε υπηρεσίες που παρέχονται σε ΑμεΑ. Οι βοηθοί ασχολούνται με τα ζητήματα τα οποία το ίδιο το άτομο δεν μπορεί να διεκπεραιώσει λόγω της αναπηρίας του. Με τη «βοήθεια» τα ΑμεΑ επιλέγουν τα ίδια τον βοηθό αλλά και τον βαθμό στον οποίο χρειάζονται υποστήριξη, σε αντίθεση με την πλήρη φροντίδα η οποία καθορίζεται από τρίτους.

BarriereΓένος: (f)

Γερμανικά: Barriere , Ελληνικά: φραγμός
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Inklusion zu ermöglichen bedeutet, (Zugangs-)Barrieren vollständig abzubauen. Mit Zugangsbarrieren sind keinesfalls nur räumliche Barrieren gemeint (dies wird oftmals spontan mit dem Begriff „Barrierefreiheit“ assoziiert), sondern gleichermaßen auch sprachliche Barrieren, soziale Barrieren (wie Berührungsängste, Vorurteile, Diskriminierung), aufgabenbezogene Barrieren (z.B. im Hinblick auf Sportarten, Spielabläufe usw.) oder institutionelle Barrieren wie bestimmte Zugangsvoraussetzungen (etwa für die Mitgliedschaft in einem Verein oder für eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Για να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση, είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν πλήρως οι φραγμοί στην πρόσβαση. Με τους φραγμούς στην πρόσβαση δεν εννοούνται σε καμία περίπτωση μόνο οι χωροταξικοί φραγμοί (παρόλο που με τον όρο χωροταξικοί φραγμοί συνδέονται συχνά με τον όρο «προσβασιμότητας» και της έλλειψης φραγμών), αλλά εννοούνται εξίσου και οι γλωσσικοί φραγμοί, οι κοινωνικοί φραγμοί (όπως ο φόβος για επαφή, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις), οι λειτουργικοί φραγμοί (αναφορικά με αθλήματα, παιχνίδια κ.ά.) ή οι θεσμικοί φραγμοί (όπως π.χ. ορισμένα κριτήρια για την εισδοχή σε κάποιο σύλλογο ή για μια θέση στην αγορά εργασίας).

barrierefrei

Γερμανικά: barrierefrei , Ελληνικά: ελεύθερα προσβάσιμος
Θεματικά πεδία:

BarrierefreiheitΓένος: (f)

Γερμανικά: Barrierefreiheit , Ελληνικά: ελεύθερη προσβασιμότητα
Θεματικά πεδία:

BeeinträchtigungΓένος: (f)

Γερμανικά: Beeinträchtigung , Ελληνικά: αναπηρία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die UN-Behindertenrechtskonvention zählt zu den Menschen mit Behinderungen "Menschen, die langfristige körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern können." (Art. 1)

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται «άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους» (Άρθρο 1).

behindertenfeindlich

Γερμανικά: behindertenfeindlich , Ελληνικά: μη φιλικός προς ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:

BehindertenfeindlichkeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Behindertenfeindlichkeit , Ελληνικά: εχθρότητα προς ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:

behindertenfreundlich

Γερμανικά: behindertenfreundlich , Ελληνικά: φιλικός προς ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:

behindertengerecht

Γερμανικά: behindertengerecht , Ελληνικά: προσβάσιμος σε ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:

BehindertengleichstellungsgesetzΓένος: (n)

Γερμανικά: Behindertengleichstellungsgesetz , Ελληνικά: νόμος περί ισότητας των ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:

BehindertenhilfeΓένος: (f)

Γερμανικά: Behindertenhilfe , Ελληνικά: υποστήριξη προς ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:

BehindertenselbsthilfeΓένος: (f)

Γερμανικά: Behindertenselbsthilfe , Ελληνικά: αυτοβοήθεια ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Behindertenverbände vertreten die Interessen von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen im Sinne der Selbsthilfe. Die Behindertenverbände übernehmen insbesondere die Interessenvertretung ihrer Mitglieder in der Politik, um gesellschaftliche Partizipation und Inklusion zu erwirken.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι οργανώσεις ΑμεΑ εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, προάγοντας την αυτοβοήθεια. Οι οργανώσεις ΑμεΑ αναλαμβάνουν κυρίως την εκπροσώπηση των μελών τους στην πολιτική, προκειμένου να εξασφαλίσουν την κοινωνική συμμετοχή και ένταξή τους.

BehinderterΓένος: (m) - Θηλυκό: Behinderte

Γερμανικά: Behinderter , Ελληνικά: άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ)
Θεματικά πεδία:

DiversitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Diversität , Ελληνικά: διαφορετικότητα
Θεματικά πεδία:

diversitätsbewusst

Γερμανικά: diversitätsbewusst , Ελληνικά: συνείδηση διαφορετικότητας
Θεματικά πεδία:

diversitätsbewusste internationale JugendarbeitΓένος: (f)

Γερμανικά: diversitätsbewusste internationale Jugendarbeit , Ελληνικά: Διεθνή συμβουλευτική νεών με συνείδηση ως προς τη διαφορετικότητα
Θεματικά πεδία:

DiversitätsbewusstseinΓένος: (n)

Γερμανικά: Diversitätsbewusstsein , Ελληνικά: συνείδηση διαφορετικότητας
Θεματικά πεδία:

Einfache SpracheΓένος: (f)

Γερμανικά: Einfache Sprache , Ελληνικά: απλή γλώσσα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Einfache Sprache ist eine sprachlich vereinfachte Version von Standardsprache oder Fachsprache. Der Sprachstil ist einfacher, verständlicher und klarer. Im Gegensatz zur Leichten Sprache gibt es kein festes Regelwerk.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Απλή γλώσσα ονομάζεται η γλωσσικά απλουστευμένη εκδοχή της γενικής ή της ειδικής γλώσσας. Το γλωσσικό ύφος είναι ευκολότερο, πιο κατανοητό και σαφές. Πέρα από την απλή γλώσσα υπάρχει και η λεγόμενη «απλοποιημένη γλώσσα» (στα γερμανικά: «leichte Sprache»), η οποία, σε αντίθεση με την απλή γλώσσα, ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.

ExklusionΓένος: (f)

Γερμανικά: Exklusion , Ελληνικά: αποκλεισμός
Θεματικά πεδία:

GebärdensprachdolmetscherΓένος: (m) - Θηλυκό: Gebärdensprachdolmetscherin

Γερμανικά: Gebärdensprachdolmetscher , Ελληνικά: διερμηνέας νοηματικής γλώσσας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Wird umgangssprachlich auch als Gebärdendolmetscher/-in bezeichnet. Vgl. hierzu auch Gebärdensprache.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Βλ. και νοηματική γλώσσα.

GebärdenspracheΓένος: (f)

Γερμανικά: Gebärdensprache , Ελληνικά: νοηματική γλώσσα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Gebärdensprache ist eine visuell wahrnehmbare natürliche Sprache, die insbesondere von nicht hörenden und schwer hörenden Menschen zur Kommunikation genutzt wird. Kommuniziert wird mit einer Verbindung von Gestik, Gesichtsmimik, lautlos gesprochenen Wörtern und Körperhaltung. Diese Elemente werden zu Sätzen und Satzfolgen kombiniert.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η νοηματική γλώσσα είναι μια φυσική γλώσσα, η οποία προσλαμβάνεται οπτικά και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από κωφά και βαρήκοα άτομα. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με έναν συνδυασμό χειρονομιών, εκφράσεων του προσώπου, άναρθρων λέξεων και στάσεων του σώματος. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται σε προτάσεις και αλληλουχίες προτάσεων.

GehörlosigkeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Gehörlosigkeit , Ελληνικά: κώφωση
Θεματικά πεδία:

Gender

Γερμανικά: Gender , Ελληνικά: κοινωνικό φύλο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Gender bedeutet, nicht stereotyp „die Frauen“ oder auch „die Männer“ in den Blick zu nehmen, sondern Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt zu berücksichtigen. Niemand ist nur männlich oder nur weiblich, aber das Zusammenleben in der Gesellschaft ist maßgeblich durch die Zuweisung von Geschlechterrollen geprägt. Daher ist es wichtig, Geschlechterdifferenzen wahrzunehmen, sie aber nicht - wie es auch das Bundesverfassungsgericht sagt - als tradierte Rollenzuweisungen zu verfestigen. Mit Gender sind also immer auch Vorstellungen von Geschlecht gemeint, die sich ändern lassen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το κοινωνικό φύλο (στα αγγλικά: gender) δεν αναφέρεται μόνο στερεοτυπικά στο γυναικείο ή στο ανδρικό φύλο, αλλά στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να λαμβάνει κανείς υπόψη τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, καθώς κανείς δεν είναι μόνο αρσενικός ή θηλυκός. Ωστόσο, η συνύπαρξη των ανθρώπων στην κοινωνία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή των ρόλων των βιολογικών φύλων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές των φύλων, αλλά, όπως υποστηρίζει και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, να μην τις εκλαμβάνουμε ως παραδοσιακές και μη διαπραγματεύσιμες αναθέσεις ρόλων. Επομένως, στο κοινωνικό φύλο ανήκουν και απόψεις για το βιολογικό φύλο οι οποίες είναι υπό συζήτηση.

Gender-SensibilitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Gender-Sensibilität , Ελληνικά: ευαισθησία ως προς τη διάσταση του κοινωνικού φύλου
Θεματικά πεδία:

GeschlechterstereotypenΓένος: (n/pl)

Γερμανικά: Geschlechterstereotypen , Ελληνικά: στερεότυπα των φύλων
Θεματικά πεδία:

GeschlechtsidentitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Geschlechtsidentität , Ελληνικά: ταυτότητα φύλου
Θεματικά πεδία:

GewaltpräventionΓένος: (f)

Γερμανικά: Gewaltprävention , Ελληνικά: πρόληψη της βίας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Gewalt bereits im Vorfeld zu reduzieren und zu verhindern, ist Ziel der Gewaltprävention. Zentrale Akteure der Durchführung sind insbesondere Polizei, Justiz, Schule, Jugendhilfe und Jugendmedienschutz. Ein Schwerpunkt der Gewaltprävention liegt auf der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen. Als Problembereiche werden physische Gewalt und psychische Gewalt in den Blick genommen. In beiden Fällen können Kinder und Jugendliche selbst betroffen sein und/oder diese Gewalt ausüben. Am Beispiel von (Cyber-)Mobbing/Bullying wird dies deutlich.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στόχος της πρόληψης της βίας είναι η μείωση και η αποτροπή της βίας εκ των προτέρων. Βασικοί παράγοντες πρόληψης της βίας είναι κυρίως η αστυνομία, η δικαιοσύνη, το σχολείο, οι φορείς υποστήριξης των νέων και οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των νέων από τα ΜΜΕ. Βασική ομάδα-στόχος όσον αφορά την πρόληψη της βίας είναι τα παιδιά και οι νέοι. Προβλήματα εντοπίζονται στους τομείς της σωματικής βίας και της ψυχολογικής βίας. Και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά και οι νέοι μπορεί να υπόκεινται σε βία ή να ασκούν τα ίδια βία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

gleichberechtigte TeilhabeΓένος: (f)

Γερμανικά: gleichberechtigte Teilhabe , Ελληνικά: ισότιμη συμμετοχή
Θεματικά πεδία:

Gruppenbezogene MenschenfeindlichkeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit , Ελληνικά: μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) meint die Abwertung bestimmter, meist schwächerer Gruppen aufgrund zugewiesener oder gewählter Merkmale. Neben Fremdenfeindlichkeit und Rassismus umfasst GMF die Abwertung aufgrund einer bestimmten Religionszugehörigkeit (Antisemitismus, Islamophobie), die Herabsetzung sexuellen Andersseins (Homophobie, Sexismus), die Demonstration von Etabliertenvorrechten sowie die Abwertung aufgrund körperlicher Merkmale (bei Behinderten) oder sozialer Kriterien (bei Obdachlosen oder Langzeitarbeitslosen). GMF kann sich unauffällig, z. B. nur in Meinungen, aber auch in Diskriminierung, Ausgrenzung oder sogar Gewalt äußern.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων (στα γερμανικά: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, στα αγγλικά: group-focused enmity) ονομάζεται η υποτίμηση συγκεκριμένων, κυρίως πιο αδύναμων ομάδων, βάσει καθορισμένων ή επιλεγμένων χαρακτηριστικών. Πέρα από την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, στο μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων ανήκει και η υποτίμησή τους βάσει θρησκεύματος (αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία), σεξουαλικού προσανατολισμού ή φύλου (ομοφοβία, σεξισμός), εξωτερικών χαρακτηριστικών (απέναντι σε άτομα με αναπηρία) ή κοινωνικών κριτηρίων (σε άστεγους ή μακροχρόνια άνεργους) καθώς και η επίδειξη καθιερωμένων προνομίων. Το μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων μπορεί να εκφράζεται έμμεσα, π.χ. μόνο ως άποψη, ή και άμεσα, με τη μορφή διακρίσεων, αποκλεισμού ή ακόμη και βίας.

HomosexualitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Homosexualität , Ελληνικά: ομοφυλοφιλία
Θεματικά πεδία:

Index für InklusionΓένος: (m)

Γερμανικά: Index für Inklusion , Ελληνικά: Index for Inclusion
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der "Index für Inklusion" ist ein Leitfaden für eine gemeinsame Schulentwicklung auf Basis inklusiver Werte. Er hilft allen Beteiligten, Barrieren und Ressourcen für Lernen und Partizipation zu identifizieren. Schulen und andere Bildungseinrichtungen können daran ablesen, inwieweit sie bereits Kulturen, Strukturen und Praktiken der Inklusion umsetzen. Er wurde erstmals im Jahr 2000 von Tony Booth und Mel Ainscow für die Schulentwicklung herausgegeben und seitdem immer wieder überarbeitet und für andere Bereiche angepasst.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Το «Index for Inclusion» αποτελεί ένα εγχειρίδιο για την ανάπτυξη του σχολείου βάσει των αρχών της ένταξης. Βοηθά όλους τους εμπλεκόμενους να εντοπίσουν τα υπάρχοντα προβλήματα αλλά και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μαθησιακά και συμμετοχικά εργαλεία. Χάρη στο εγχειρίδιο, τα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν ήδη μια ενταξιακή κουλτούρα, ενταξιακές δομές και πρακτικές. Το προσαρμοσμένο στη σχολική ανάπτυξη «Index for Inclusion» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2000 από τους Tony Booth και Mel Ainscow και έκτοτε αναθεωρείται και προσαρμόζεται και σε άλλους τομείς.

InduktionsanlageΓένος: (f)

Γερμανικά: Induktionsanlage , Ελληνικά: κλειστό κύκλωμα για βαρήκοα άτομα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine Induktionsanlage oder induktive Höranlage, auch Induktionsschleifenanlage, Induktionsschleife, seltener Ringschleifenanlage, ist eine technische Einrichtung, mit der Audiosignale wie Musik oder Redebeiträge in Veranstaltungsräumen für schwerhörige Personen zugänglich gemacht werden können. Die Tonsignale werden dazu in elektrische Signale umgewandelt und diese über eine im Raum ausgelegte Induktionsschleife ausgesendet. Mit Hörgeräten, die eine spezielle eingebaute Empfangspule haben, können diese Tonsignale störungsfrei verstärkt empfangen werden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα κλειστό κύκλωμα για βαρήκοα άτομα είναι μια συσκευή με την οποία ηχητικά σήματα που παράγονται σε χώρους εκδηλώσεων, όπως η μουσική ή οι ομιλίες, μπορούν να γίνουν προσβάσιμα σε βαρήκοα άτομα. Τα ηχητικά σήματα μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα και μεταδίδονται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος που βρίσκεται στον χώρο. Τα σήματα αυτά λαμβάνονται ενισχυμένα μέσω ειδικών ακουστικών.

InduktionsschleifeΓένος: (f)

Γερμανικά: Induktionsschleife , Ελληνικά: κλειστό κύκλωμα για βαρήκοα άτομα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Eine Induktionsschleife ist eine technische Einrichtung, mit der Audiosignale wie Musik oder Redebeiträge in Veranstaltungsräumen für schwerhörige Personen zugänglich gemacht werden können. Die Tonsignale werden dazu in elektrische Signale umgewandelt und diese über eine im Raum ausgelegte Induktionsschleife ausgesendet. Mit Hörgeräten, die eine spezielle eingebaute Empfangsspule haben, können diese Tonsignale störungsfrei verstärkt empfangen werden.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ένα κλειστό κύκλωμα για βαρήκοα άτομα είναι μια συσκευή με την οποία ηχητικά σήματα που παράγονται σε χώρους εκδηλώσεων, όπως μουσική ή ομιλίες, μπορούν να καταστούν προσβάσιμα σε βαρήκοα άτομα. Τα ηχητικά σήματα μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα και μεταδίδονται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος που βρίσκεται στον χώρο. Τα σήματα αυτά λαμβάνονται ενισχυμένα μέσω ειδικών ακουστικών.

InklusionΓένος: (f)

Γερμανικά: Inklusion , Ελληνικά: ένταξη
Θεματικά πεδία:

Inklusions- und DiversitätsprojektΓένος: (n)

Γερμανικά: Inklusions- und Diversitätsprojekt , Ελληνικά: πρόγραμμα ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Projekt, das Jugendliche mit geringeren Chancen aktiv einbindt und/oder Fragen von Inklusion und Diversität nachgeht, die letztlich jungen Menschen mit geringeren Chance zugute kommen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Πρόγραμμα το οποίο εντάσσει ενεργά νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες ή/και το οποίο αφορά ζητήματα ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας και τα οποίο, τελικά, ωφελεί τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Inklusions- und DiversitätsstrategieΓένος: (f)

Γερμανικά: Inklusions- und Diversitätsstrategie , Ελληνικά: στρατηγική για την ένταξη και τη διαφορετικότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Die Inklusions- und Diversitätsstrategie der EU zur Förderung von Diversität. Unterschiede sollen zu positiven Lernquellen werden, statt negatives Konkurrenzdenken und Vorurteile hervorzurufen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη και τη διαφορετικότητα, οι διαφορές θα πρέπει να αποτελούν θετικές πηγές μάθησης, και όχι να προκαλούν αρνητικό ανταγωνισμό και προκαταλήψεις.

InklusionsstrategieΓένος: (f)

Γερμανικά: Inklusionsstrategie , Ελληνικά: στρατηγική για την ένταξη
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Strategie für die Integration von Menschen mit Behinderungen, z. B. in die Internationale Jugendarbeit

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Στρατηγική για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, π.χ. στις διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία.

inklusiv

Γερμανικά: inklusiv , Ελληνικά: ενταξιακό
Θεματικά πεδία:

inklusive MedienbildungΓένος: (f)

Γερμανικά: inklusive Medienbildung , Ελληνικά: εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης χωρίς αποκλεισμούς
Θεματικά πεδία:

inklusives BildungssystemΓένος: (n)

Γερμανικά: inklusives Bildungssystem , Ελληνικά: εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς
Θεματικά πεδία:

IntersektionalitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Intersektionalität , Ελληνικά: διαπλεκόμενες διακρίσεις
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Wenn sich verschiedene Formen von Benachteiligung und Diskriminierung in einer Person überlagern, so wird das als Intersektionalität bezeichnet. Diese „Ungleichheitsdimensionen“ können z. B. der sozio-ökonomische Hintergrund, Behinderungen, ethnische Herkunft, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung sein. Die Dimensionen können sich gegenseitig abschwächen, aber auch verstärken und so zu sehr unterschiedlichen individuellen Bedarfen führen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Διαπλεκόμενες διακρίσεις υπάρχουν όταν ένα άτομο υπόκειται ταυτόχρονα σε διαφορετικές μορφές αποκλεισμού και διακρίσεων. «Διαστάσεις ανισότητας» μπορεί να είναι π.χ. το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, οι αναπηρίες, η εθνοτική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Αυτές οι διαστάσεις μπορούν να αμβλύνουν ή να οξύνουν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα τα άτομα που υφίστανται διαπλεκόμενες διακρίσεις να έχουν μεταξύ τους πολύ διαφορετικές ανάγκες.

IslamΓένος: (m)

Γερμανικά: Islam , Ελληνικά: ισλάμ
Θεματικά πεδία:

IslamfeindlichkeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Islamfeindlichkeit , Ελληνικά: ισλαμοφοβία
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Synonym: Islamophobie

Ελληνικά - Επεξήγηση:

JiVE. Jugendarbeit international - Vielfalt erleben

Γερμανικά: JiVE. Jugendarbeit international - Vielfalt erleben , Ελληνικά: JiVE. Διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία - Βιώνοντας τη διαφορετικότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Jugendpolitische Initiative in Deutschland für Bildung und Teilhabe. Ziel ist es, Angebote der Internationalen Jugendarbeit allen Jugendlichen zugänglich zu machen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Πρωτοβουλία της πολιτικής για τη νεολαία στη Γερμανία όσον αφορά την παιδεία και τη συμμετοχή. Στόχος είναι να αποκτήσουν όλοι οι νέοι πρόσβαση στις διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία.

Jugendlicher mit MigrationshintergrundΓένος: (m) - Θηλυκό: Jugendliche mit Migrationshintergrund

Γερμανικά: Jugendlicher mit Migrationshintergrund , Ελληνικά: νέος με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Θεματικά πεδία:

JugendmigrationsdienstΓένος: (m)

Γερμανικά: Jugendmigrationsdienst , Ελληνικά: υπηρεσία κοινωνικής ένταξης νέων μεταναστών και προσφύγων
Θεματικά πεδία:

junger Mensch mit geringeren ChancenΓένος: (m)

Γερμανικά: junger Mensch mit geringeren Chancen , Ελληνικά: νέος με λιγότερες ευκαιρίες
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Der Begriff bezeichnet einen Jugendlichen/eine Jugendliche, die im Vergleich zu Gleichaltrigen im Nachteil ist, da er/sie mit einem oder mehreren Ausgrenzungsfaktoren und Hindernissen konfrontiert ist, die ihn/sie an einer Teilhabe und Einbeziehung in die Gesellschaft hindern. Das können sein: Behinderung, Gesundheitsprobleme, bildungsbezogene Schwierigkeiten, kulturelle Unterschiede, wirtschaftliche, soziale oder geographische Hindernisse.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος αναφέρεται σε έναν νέο ή μια νέα που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συνομήλικους του/της, διότι αντιμετωπίζει έναν ή περισσότερους παράγοντες περιθωριοποίησης και εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή και την ένταξή του/της στην κοινωνία. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι: αναπηρίες, προβλήματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, πολιτισμικές διαφορές, οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια.

Leichte SpracheΓένος: (f)

Γερμανικά: Leichte Sprache , Ελληνικά: απλοποιημένη γλώσσα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Leichte Sprache ist eine speziell geregelte einfache Sprache. Die Regeln werden von dem seit 2006 bestehenden Netzwerk Leichte Sprache herausgegeben. Es umfasst neben Sprachregeln auch Rechtschreibregeln sowie Empfehlungen zu Typografie und Mediengebrauch. Die Leichte Sprache soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz in der deutschen Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Η απλοποιημένη γλώσσα (στα γερμανικά: leichte Sprache) είναι μια εύκολη γλώσσα, η οποία ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες δημοσιεύονται από το γερμανικό Δίκτυο Απλοποιημένης Γλώσσας (Netzwerk Leichte Sprache), το οποίο ιδρύθηκε το 2006. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνο γλωσσικοί κανόνες, αλλά και ορθογραφικοί κανόνες καθώς και προτάσεις σχετικά με τη μορφοποίηση και τη χρήση των μέσων. Η απλοποιημένη γλώσσα σχεδιάστηκε για να διευκολύνει ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά την κατανόηση κειμένων της γερμανικής γλώσσας.

LernbeeinträchtigungΓένος: (f)

Γερμανικά: Lernbeeinträchtigung , Ελληνικά: μαθησιακές δυσκολίες
Θεματικά πεδία:

LGBT

Γερμανικά: LGBT , Ελληνικά: LGBT
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Abkürzung für die englischen Worte lesbian, gay, bisexual und transgender, also lesbisch, schwul, bisexuell und transgender.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

MehrgenerationenhausΓένος: (n)

Γερμανικά: Mehrgenerationenhaus , Ελληνικά: χώρος συνύπαρξης περισσότερων γενεών
Θεματικά πεδία:

Mensch mit BehinderungΓένος: (m)

Γερμανικά: Mensch mit Behinderung , Ελληνικά: άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ)
Θεματικά πεδία:

Menschen mit BeeinträchtigungenΓένος: (m (pl))

Γερμανικά: Menschen mit Beeinträchtigungen , Ελληνικά: άτομα με αναπηρίες
Θεματικά πεδία:

MenschenrechtsansatzΓένος: (m)

Γερμανικά: Menschenrechtsansatz , Ελληνικά: προσέγγιση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Θεματικά πεδία:

MigrantΓένος: (m) - Θηλυκό: Migrantin

Γερμανικά: Migrant , Ελληνικά: μετανάστης
Θεματικά πεδία:

MigrantenorganisationΓένος: (f)

Γερμανικά: Migrantenorganisation , Ελληνικά: οργάνωση μεταναστών
Θεματικά πεδία:

Migrantenselbstorganisation (MSO)Γένος: (f)

Γερμανικά: Migrantenselbstorganisation (MSO) , Ελληνικά: αυτοοργάνωση μεταναστών
Θεματικά πεδία:

MigrantenvereinΓένος: (m)

Γερμανικά: Migrantenverein , Ελληνικά: σωματείο μεταναστών
Θεματικά πεδία:

MigrationsgesellschaftΓένος: (f)

Γερμανικά: Migrationsgesellschaft , Ελληνικά: σύλλογος μεταναστών
Θεματικά πεδία:

MigrationshintergrundΓένος: (m)

Γερμανικά: Migrationshintergrund , Ελληνικά: μεταναστευτικό υπόβαθρο
Θεματικά πεδία:

MultikulturalitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Multikulturalität , Ελληνικά: πολυπολιτισμικότητα
Θεματικά πεδία:

MuslimΓένος: (m) - Θηλυκό: Muslima

Γερμανικά: Muslim , Ελληνικά: μουσουλμάνος
Θεματικά πεδία:

MuslimfeindlichkeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Muslimfeindlichkeit , Ελληνικά: ισλαμοφοβία
Θεματικά πεδία:

psychische KrankheitΓένος: (f)

Γερμανικά: psychische Krankheit , Ελληνικά: ψυχική ασθένεια
Θεματικά πεδία:

queer

Γερμανικά: queer , Ελληνικά: αλλόκοτος, παράδοξος
Θεματικά πεδία:

Recht auf TeilhabeΓένος: (n)

Γερμανικά: Recht auf Teilhabe , Ελληνικά: δικαίωμα συμμετοχής
Θεματικά πεδία:

SchriftdolmetscherΓένος: (m) - Θηλυκό: Schriftdolmetscherin

Γερμανικά: Schriftdolmetscher , Ελληνικά: διερμηνέας προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Schriftdolmetscher/-innen schreiben das gesprochene Wort wortwörtlich oder in zusammengefasster Form möglichst schnell mit, um es hörgeschädigten Menschen zu erlauben, Reden, Vorträgen oder Ähnlichem durch Mitlesen zu folgen. Hierbei ist von zentraler Bedeutung, dass durch den "Echtzeitcharakter" eine aktive Teilnahme (z. B. durch Diskussionsbeteiligung oder Rückfragen) der hörgeschädigten Person ermöglicht wird. Schriftdolmetschen versteht sich (in Abgrenzung zum Gebärdensprachdolmetschen) primär als Angebot für schwerhörige oder spätertaubte Menschen, die zumeist (im Gegensatz zu frühertaubten/gehörlosen Personen) oft nicht oder nur sehr eingeschränkt die Gebärdensprache beherrschen, aber der Schriftsprache gut folgen können.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι διερμηνείς προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο καταγράφουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον προφορικό λόγο είτε κατά λέξη είτε περιληπτικά, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν ομιλίες, διαλέξεις κ.ο.κ., διαβάζοντάς τες. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διερμηνεία γίνεται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο άτομο με προβλήματα ακοής να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία (συμμετέχοντας στη συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα, κλπ.). Η διερμηνεία προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο (σε αντίθεση με τη διερμηνεία νοηματικής γλώσσας) προορίζεται κυρίως για βαρήκοα άτομα ή για άτομα με μεταγλωσσική κώφωση, τα οποία (σε αντίθεση με τα άτομα με προγλωσσική κώφωση ή τα κωφά άτομα) συχνά δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν μόνο περιορισμένα τη νοηματική γλώσσα, αλλά μπορούν να παρακολουθήσουν με ευκολία τον γραπτό λόγο.

SchulkindergartenΓένος: (m)

Γερμανικά: Schulkindergarten , Ελληνικά: α) νηπιαγωγείο προσχολικής αγωγής β) νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Ein Schulkindergarten ist in einigen Bundesländern eine schulpädagogische Einrichtung, die schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet. In Baden-Württemberg dagegen sind Schulkindergärten vorschulische Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen, bei denen erhöhter sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Σε μερικά Ομοσπονδιακά κρατίδια είναι τα παιδαγωγικά ιδρύματα, τα οποία προετοιμάζουν για το σχολείο τα παιδιά που είναι ή δεν είναι ακόμη σε ηλικία να φοιτήσουν υποχρεωτικά σε σχολείο. Αντίθετα στην Βάδην Βυρτεμβέργη οι σχολικοί παιδικοί σταθμοί είναι προσχολικά ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες, τα οποία χρήζουν αυξημένης ειδικής υποστήριξης.

SelbstvertretungsorganisationΓένος: (f)

Γερμανικά: Selbstvertretungsorganisation , Ελληνικά: οργάνωση αυτοεκπροσώπησης ΑμεΑ
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Selbstvertretungsorganisationen haben - im Gegensatz zur Selbsthilfe - keine medizinische Ausrichtung, sondern arbeiten beeinträchtigungsübergreifend und haben einen politischen Anspruch. Nach einer Definition des UN-Fachausschusses zur Behindertenrechtskonvention (2014) besteht die Mitgliedschaft von Selbstvertretungsorganisationen mindestens zur Hälfte aus behinderten Menschen und sie werden von Menschen mit Behinderungen verwaltet, gelenkt und geführt.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι οργανώσεις αυτοεκπροσώπησης ΑμεΑ εκπροσωπούν άτομα με κάθε είδους αναπηρία και, σε αντίθεση με την αυτοβοήθεια ΑμεΑ, δεν εστιάζουν σε ιατρικά ζητήματα, αλλά σε ζητήματα πολιτικής φύσης. Σύμφωνα με έναν ορισμό της ειδικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2014), τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη των οργανώσεων αυτοεκπροσώπησης των ΑμεΑ πρέπει να είναι τα ίδια άτομα με αναπηρίες, ενώ παράλληλα οι εν λόγω οργανώσεις πρέπει να διοικούνται από άτομα με αναπηρίες.

SensibilisierungsstrategieΓένος: (f)

Γερμανικά: Sensibilisierungsstrategie , Ελληνικά: στρατηγική ευαισθητοποίησης
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Unter Sensibilisierungsstrategien werden Möglichkeiten verstanden, wie eine Begrifflichkeit, ein Sachverhalt oder ein Problem bewusst gemacht werden kann. Beim Thema „Behinderung“ können solche Strategien verschiedenartig erfolgen. Im Bereich internationaler inklusiver Jugendbegegnungen müssen im Rahmen einer Sensibilisierungsstrategie ein vertrauensvolles und sicheres Umfeld hergestellt werden, barrierefreie Rahmenbedingungen geschaffen und ensprechend angepasste Methoden der Integration verwendet werden, um einen respektvollen Umgang miteinander sicherzustellen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Με τον όρο «στρατηγικές ευαισθητοποίησης» εννοούνται οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μια έννοια, ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα μπορούν να γίνουν αντιληπτά από το κοινό. Όσον αφορά το θέμα «αναπηρία», τέτοιες στρατηγικές μπορούν να επιτευχθούν ποικιλοτρόπως. Στον τομέα των διεθνών ανταλλαγών νέων χωρίς αποκλεισμούς, μια στρατηγική ευαισθητοποίησης θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ένα ασφαλές κλίμα που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους, ενώ οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι ένταξης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ατόμων.

SexualerziehungΓένος: (f)

Γερμανικά: Sexualerziehung , Ελληνικά: σεξουαλική αγωγή
Θεματικά πεδία:

SexualpädagogikΓένος: (f)

Γερμανικά: Sexualpädagogik , Ελληνικά: σεξουαλική παιδαγωγική
Θεματικά πεδία:

sexuelle OrientierungΓένος: (f)

Γερμανικά: sexuelle Orientierung , Ελληνικά: σεξουαλικός προσανατολισμός
Θεματικά πεδία:

SonderpädagogikΓένος: (f)

Γερμανικά: Sonderpädagogik , Ελληνικά: ειδική αγωγή
Θεματικά πεδία:

sozial benachteiligter JugendlicherΓένος: (m) - Θηλυκό: sozial benachteiligte Jugendliche

Γερμανικά: sozial benachteiligter Jugendlicher , Ελληνικά: κοινωνικά μη προνομιούχος νέος
Θεματικά πεδία:

soziale BenachteiligungΓένος: (f)

Γερμανικά: soziale Benachteiligung , Ελληνικά: κοινωνική μειονεξία
Θεματικά πεδία:

soziale IntegrationΓένος: (f)

Γερμανικά: soziale Integration , Ελληνικά: κοινωνική ενσωμάτωση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Synonym: gesellschaftliche Integration

Ελληνικά - Επεξήγηση:

sozialer BrennpunktΓένος: (m)

Γερμανικά: sozialer Brennpunkt , Ελληνικά: κοινωνικά υποβαθμισμένη περιοχή
Θεματικά πεδία:

sozialer ZusammenhaltΓένος: (m)

Γερμανικά: sozialer Zusammenhalt , Ελληνικά: κοινωνική συνοχή
Θεματικά πεδία:

Sprach-KitaΓένος: (f)

Γερμανικά: Sprach-Kita , Ελληνικά: παιδικός σταθμός με γλωσσική προώθηση
Θεματικά πεδία:

SprachförderungΓένος: (f)

Γερμανικά: Sprachförderung , Ελληνικά: προώθηση της γλωσσικής μάθησης
Θεματικά πεδία:

SprachkompetenzΓένος: (f)

Γερμανικά: Sprachkompetenz , Ελληνικά: γλωσσικές δεξιότητες
Θεματικά πεδία:

SprachpädagogikΓένος: (f)

Γερμανικά: Sprachpädagogik , Ελληνικά: παιδαγωγική της γλώσσας
Θεματικά πεδία:

sprachpädagogisch

Γερμανικά: sprachpädagogisch , Ελληνικά: όσον αφορά την παιδαγωγική της γλώσσας
Θεματικά πεδία:

SpätaussiedlerΓένος: (m) - Θηλυκό: Spätaussiedlerin

Γερμανικά: Spätaussiedler , Ελληνικά: παλλινοστών, επαναπατριζόμενος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Bei Spätaussiedlern handelt es sich um Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, die in die Heimat ihrer Vorfahren zurückgekehrt sind, um sich hier dauerhaft niederzulassen. Deutsche Volkszugehörige können als Spätaussiedler in Deutschland aufgenommen werden, wenn sie sich in ihrer Heimat zum deutschen Volkstum bekannt haben und die Fähigkeit zu einem einfachen Gespräch auf Deutsch nachweisen können.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Οι παλλινοστούντες/επαναπατριζόμενοι είναι Γερμανοί βάσει του συντάγματος, οι οποίοι επέστρεψαν στην πατρίδα των προγόνων τους, για να εγκατασταθούν μόνιμα. Ως Γερμανοί πολίτες μπορούν να γίνουν δεκτοί στη Γερμανία οι παλλινοστούντες, οι οποίοι στην πατρίδα τους δήλωσαν ότι ανήκουν στον γερμανικό λαό και μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν μια απλή συζήτηση στα γερμανικά.

StereotypΓένος: (n)

Γερμανικά: Stereotyp , Ελληνικά: στερεότυπο
Θεματικά πεδία:

StigmatisierungΓένος: (f)

Γερμανικά: Stigmatisierung , Ελληνικά: στιγματισμός
Θεματικά πεδία:

SubkulturΓένος: (f)

Γερμανικά: Subkultur , Ελληνικά: υποκουλτούρα
Θεματικά πεδία:

TeilhabehindernisΓένος: (n)

Γερμανικά: Teilhabehindernis , Ελληνικά: εμπόδιο στη συμμετοχή
Θεματικά πεδία:

TranskulturalitätΓένος: (f)

Γερμανικά: Transkulturalität , Ελληνικά: διαπολιτισμικότητα
Θεματικά πεδία:

transkulturelles LernenΓένος: (n)

Γερμανικά: transkulturelles Lernen , Ελληνικά: διαπολιτισμική μάθηση
Θεματικά πεδία:

UN-BehindertenrechtskonventionΓένος: (f)

Γερμανικά: UN-Behindertenrechtskonvention , Ελληνικά: Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Θεματικά πεδία:

unbegleiteter minderjähriger FlüchtlingΓένος: (m)

Γερμανικά: unbegleiteter minderjähriger Flüchtling , Ελληνικά: ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας
Θεματικά πεδία:

Verein von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM)Γένος: (m)

Γερμανικά: Verein von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) , Ελληνικά: σύλλογος νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Θεματικά πεδία:

WillkommenskulturΓένος: (f)

Γερμανικά: Willkommenskultur , Ελληνικά: πολιτισμός υποδοχής
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Willkommenskultur bezeichnet eine positive Einstellung der Gesellschaft zu Migrantinnen und Migranten. Der Begriff erstreckt sich auch auf staatliche und zivilgesellschaftliche Maßnahmen, die eine positive Einstellung fördern und zugleich Migrantinnen und Migranten das Gefühl geben, willkommen zu sein.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ως πολιτισμός υποδοχής ορίζεται η θετική αντιμετώπιση μιας κοινωνίας προς τους μετανάστες. Ο όρος επεκτείνεται και στα μέτρα τους κράτους και της κοινωνίας πολιτών, τα οποία προωθούν τη θετική αντιμετώπιση, ενώ παράλληλα δίνουν στους μετανάστες την αίσθηση ότι είναι ευπρόσδεκτοι.

ZivilcourageΓένος: (f)

Γερμανικά: Zivilcourage , Ελληνικά: ηθικό σθένος
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Zivilcourage bezeichnet den Mut, sich einzumischen. Sie kann sich in verschiedenen Handlungen äußern, beispielsweise, wenn jemand bei einer Gewalttat einschreitet, offen gegen wahrgenommene Ungerechtigkeit und Diskriminierung protestiert oder sich gegen ausländerfeindliche Stammtischparolen wendet. Ziel der Einmischung ist dabei normalerweise, demokratische Werte zu verteidigen.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ηθικό σθένος ονομάζεται η ψυχική δύναμη και το θάρρος για παρέμβαση. Το ηθικό σθένος φανερώνεται σε διάφορες περιστάσεις, για παράδειγμα, όταν κάποιος παρεμβαίνει σε ένα περιστατικό βίας, όταν διαμαρτύρεται ανοιχτά ενάντια σε μια άδικη, κατά τη γνώμη του, πράξη ή όταν παίρνει θέση ενάντια σε ξενοφοβικές απόψεις που εκφέρονται στο τραπέζι. Στόχος της παρέμβασης είναι συνήθως η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών.

ZugangsbarrierenΓένος: (f (pl))

Γερμανικά: Zugangsbarrieren , Ελληνικά: εμπόδια στην πρόσβαση
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

auch: Zugangshindernisse (n/pl). Gemeint ist der Zugang zu Programmen (der Internationalen Jugendarbeit).

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Ο όρος αναφέρεται στην πρόσβαση σε προγράμματα (στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία).

ZugänglichkeitΓένος: (f)

Γερμανικά: Zugänglichkeit , Ελληνικά: προσβασιμότητα
Θεματικά πεδία:
Γερμανικά - Επεξήγηση:

Im außerdeutschen Sprachgebrauch wird eher der Begriff „Zugänglichkeit“ verwendet, während im deutschen Sprachraum "Barrierefreiheit" benutzt wird, um denselben Zustand zu beschreiben.

Ελληνικά - Επεξήγηση:

Πρόκειται για την έλλειψη εμποδίων στην πρόσβαση σε κτίρια, προγράμματα κ.ο.κ. Ο όρος «Zugänglichkeit» δεν συνηθίζεται στον γερμανόφωνο χώρο. Στον γερμανόφωνο χώρο χρησιμοποιείται αντ'αυτού ο όρος «Barrierefreiheit».

ZuwandererΓένος: (m) - Θηλυκό: Zuwanderin

Γερμανικά: Zuwanderer , Ελληνικά: μετανάστης
Θεματικά πεδία:

ZuwanderungΓένος: (f)

Γερμανικά: Zuwanderung , Ελληνικά: μετανάστευση
Θεματικά πεδία:

ZuwanderungsgeschichteΓένος: (f)

Γερμανικά: Zuwanderungsgeschichte , Ελληνικά: μεταναστευτικό παρελθόν
Θεματικά πεδία:

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter