Ομοσπονδιακό Γραφείο Εύρεσης Εργασίας词性: (n)

德文: Bundesagentur für Arbeit , 中文: 联邦劳动局
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συντομογραφία: BA. Συνώνυμο: Υπηρεσία Απασχόλησης. Στην καθομιλουμένη: Γραφείο Εύρεσης Εργασίας. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εύρεσης Εργασίας […] προσφέρει παροχές για την αγορά εργασίας. Βασικές αρμοδιότητές του είναι [μεταξύ άλλων]: μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας, συμβουλευτική σχετικά με την αγορά εργασίας, επαγγελματική συμβουλευτική (για νέους και ενήλικες) σε κέντρα παροχής επαγγελματικών πληροφοριών, […], καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων, του επιδόματος ανεργίας σε περίπτωση ανεργίας, του επίδόματος ανεργίας σε περίπτωση μετεκπαίδευσης […], υποστήριξη της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, επιδοτήσεις για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων […], υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης […], προπαρασκευαστικά μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης (BvB) [κτλ.]. Οι υπηρεσίες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εύρεσης Εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο θεωρούνται "περιφερειακές διευθύνσεις", σε τοπικό επίπεδο "Γραφεία Εύρεσης Εργασίας".

中文 - 释义:

缩写:BA。同义词:劳动局。日常生活口语中也被称为:Arbeitsamt。联邦劳动局为劳动市场提供服务。主要任务包括:介绍工作、劳动市场咨询、在职业信息中心(为青少年及成年人)提供职业咨询等,因故无法获得工资情况下支付替代收入、为失业者提供失业救济金、为进修培训的人提供失业救济金等等,资助职业进修、为创业者提供启动津贴等就业准备培训措施(BvB)等等。联邦劳动局在地区层面的办事处被称为“地区指导处”,在地方层面被称为“劳动局”。

Σύστημα διεθνών πιστοποιητικών词性: (n)

德文: Nachweise International , 中文: 国际活动参与及能力证明
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το σύστημα διεθνών πιστοποιητικών είναι ένα πολυμερές σύστημα πιστοποιητικών στη Γερμανία, που καταγράφει τη συμμετοχή, τη δραστηριοποίηση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες των νέων σε διεθνή προγράμματα συνάντησης και ανταλλαγής. Το εν λόγω μέσο διασαφηνίζει τις εμπειρίες μάθησης, τις δεξιότητες και ικανότητες των νέων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αιτήσεις πρόσληψης.

中文 - 释义:

该证明是由多个部分组成的一种证明体系,证明里记录了青少年参加了或积极服务于哪些国际交流或交换项目、展现了哪些能力。该证明显示出年轻人拥有哪些学习经验、能力和才能。年轻人求职时可以出示该证明。

ανοικτό πανεπιστήμιο词性: (n)

德文: Offene Universität , 中文: 开放式大学
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ένα ανοικτό πανεπιστήμιο (στα αγγλικά: open university) προσφέρει ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα σπουδών για όλους. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διδακτικό υλικό, το οποίο διατίθεται ελεύθερα, και να ανταλλάξουν ιδέες σε ανοικτές ομάδες.

中文 - 释义:

也被称为:开放大学。这类大学为每个人提供课程,开设数字化学习。用户可以使用免费提供的学习材料,并在开放式小组中进行交流。

διεπιχειρησιακή κατάρτιση词性: (f)

德文: überbetriebliche Ausbildung , 中文: 跨企业的职业培训
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η διεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι στοιχείο του διττού συστήματος, που αλληλοσυμπληρώνει τα στοιχεία κατάρτισης στην επιχείρηση και στην επαγγελματική σχολή. Καλύπτει τους τομείς κατάρτισης, που δεν παρέχονται από κάποια μεμονωμένη επιχείρηση, διότι δεν διαθέτει, για παράδειγμα, τα κατάλληλα μηχανήματα ή το απαραίτητο προσωπικό.

中文 - 释义:

跨企业的职业培训,是双轨制的一部分,对企业和职业学校的教育元素进行补充。其包括的教育领域,是单个企业无法提供的(因为比如该企业没有相关的机器或必须的人员)。

δικαιούχος άνεργος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος词性: (m) - 阴性: δικαιούχα άνεργη ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

德文: Hartz IV-Bezieher , 中文: 领取哈茨四号的失业者
主题领域:
希腊语 - 释义:

Παραλήπτης του επιδόματος ανεργίας ΙΙ (στην καθομιλουμένη "Hartz IV"(ελάχιστο διασφαλισμένο εισόδημα για ανέργους)

中文 - 释义:

领取第二失业金的人(也就是日常语中所说的哈茨四号救济金领取者)

διττή επαγγελματική κατάρτιση词性: (f)

德文: duale Berufsausbildung , 中文: 双轨制职业培训, 双元制职业培训
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συνώνυμο της διττής κατάρτισης. Η επιχειρησιακή - ή διττή κατάρτιση - αποτελεί την πιο γνωστή μορφή κατάρτισης και λαμβάνει χώρα σε δύο χώρους μάθησης: Στην επιχείρηση και σε μια επαγγελματική σχολή.

中文 - 释义:

同义词:双轨制培训,双元制培训。该职业培训或双轨培训,是最为出名的培训方式,拥有两个学习地点:企业及职业学校。

ελάχιστο διασφαλισμένο εισόδημα για ανέργους词性: (n)

德文: Hartz IV , 中文: 哈茨四号, 第二失业金
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το επίδομα ανεργίας II (συντομογραφία: ALG II, στην καθομιλουμένη ονομάζεται συχνότερα „Hartz IV“ (ελάχιστο διασφαλισμένο εισόδημα για ανέργους) είναι οι ελάχιστες οικονομικές παροχές για άτομα που αναζητούν εργασία. Βοηθά τον παραλήπτη να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του αλλά και των οικείων του.

中文 - 释义:

第二失业金,缩写:ALG II,生活口语中常常被称为哈茨四号。该失业金为寻找工作的人提供基本经济保障,让领取哈茨四号的人能维持自己和家人的生活开支。

κέντρο/γραφείο εύρεσης εργασίας词性: (n)

德文: Jobcenter , 中文: 职业中心
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το κέντρο εύρεσης εργασίας είναι συνήθως ένα κοινό ίδρυμα του Γραφείου Εύρεσης Εργασίας και των δήμων. Μεριμνά για τους παραλήπτες του επιδόματος ανεργίας ΙΙ. Αρμοδιότητες: Χορήγηση παροχών και μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας.

中文 - 释义:

职业中心,通常是劳动局和乡镇地方共同成立的机构,为领取二号失业金的人服务。其任务为:提供福利措施或服务、介绍工作。

πιστοποιητικό συμμετοχής σε δράσεις εικαστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα词性: (n)

德文: Kompetenznachweis Kultur , 中文: 文化能力证明
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συντομογραφία: KNK. Το πιστοποιητικό συμμετοχής σε δράσεις εικαστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα είναι ένα εκπαιδευτικό πιστοποιητικό που χορηγείται σε νέους από δώδεκα ετών λόγω της συμμετοχής τους σε δράσεις εικαστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.

中文 - 释义:

缩写:KNK。文化能力证明,是教育证明,如果12岁以上的青少年参加了艺术、文化教育活动,就可以获得该证明

προπαρασκευαστικά μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης词性: (n/pl)

德文: Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen , 中文: 就业准备培训措施
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συντομογραφία: BvB. Συνώνυμο: προπαρασκευαστικά μέτρα για το επάγγελμα. Ως προπαρασκευαστικά μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης ορίζονται οι διάφορες προτάσεις υποστήριξης του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εύρεσης Εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική κατάρτιση. Απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενους με περιορισμένη σχολική εκπαίδευση και κοινωνικά μειονεκτούντες εργαζομένους κατώτερης βαθμίδας, για να διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, και ιδιαιτέρως τη λήψη κάποιας επαγγελματικής κατάρτισης.

中文 - 释义:

缩写:BvB。同义词为:职业准备措施。就业准备培训措施,指的是联邦劳动局提供的各种职业引导或职业资格培训方面的促进措施。该措施主要针对刚迈入职场的、学校成绩不佳的社会弱势群体,目标是帮助他们更容易地融入职场,尤其令他们能更容易获得职业培训机会。

προπαρασκευαστικό έτος επαγγελματικής κατάρτισης词性: (n)

德文: Berufsvorbereitungsjahr , 中文: 职业准备年
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συντομογραφία: BVJ. Το προπαρασκευαστικό έτος επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένα μονοετές σχολικό, προπαρασκευαστικό μέτρο επαγγελματικής κατάρτισης (BvB) του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εύρεσης Εργασίας. Το προπαρασκευαστικό έτος επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνεται σε άτομα που έχουν διακόψει το σχολείο, αλλά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική σχολική φοίτηση και δεν έχουν απολυτήριο ή δεν έχουν καλό βαθμό απόλυσης. Προσανατολίζεται κυρίως σε άτομα με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες, καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες ειδικής αγωγής. Στόχος του είναι η βελτίωση των ευκαιριών των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να ανελιχθούν επιτυχώς στον επαγγελματικό τομέα.

中文 - 释义:

缩写:BVJ。职业准备年,是联邦劳动局提供的为期一年的学校“就业准备培训措施”(缩写:BvB)。职业准备年,是为退学学生而准备的措施。这些学生完成了全日制学校义务教育,但是未能获得普通中学的毕业证,或者毕业证成绩较差。该准备年主要针对的群体是学习成绩差、或处于社会弱势群体、行为异常的人,也包括特殊学校的学生。其目标是改善参与者的机会,让他们能成功迈入职业生涯。

προστασία των νέων/ανηλίκων στην εργασία词性: (f)

德文: Jugendarbeitsschutz , 中文: 青少年劳动保护
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο νόμος για την προστασία των νέων/ανηλίκων στην εργασία (JArbSchG) ορίζει την απασχόληση ατόμων που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος, π.χ. κατά την επαγγελματική τους κατάρτιση ή ως εργαζόμενοι/εργαζόμενες. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον χρόνο απασχόλησης, ανάπαυσης, για τον ελεύθερο χρόνο, τις διακοπές και τους όρους εργασίας.

中文 - 释义:

青少年劳动保护法(缩写:JArbSchG),处理未满18岁的雇佣情况,例如青年人参加职业培训或者受雇为员工。该法律对下列领域做出了规定:工作时间、休息时间、业余时间、假期和工作条件。

συνέργειες τοπικών φορέων για την παιδεία词性: (f/pl)

德文: kommunale Bildungslandschaft , 中文: 乡镇地方的教育景观
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οι συνεργείες τοπικών φορέων για την παιδεία είναι τοπικές οργανώσεις σχολείων, παιδικών σταθμών και εξωσχολικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

中文 - 释义:

乡镇地方的教育景观,是人们有意识构建的地方政策性教育网络,该网络是长期性的、专业构建性的,并以有计划的共同行动为目标。它包括特定地区范围里的正规教育场所、非正式学习世界。

σύμβουλος κινητικότητας词性: (m) - 阴性: σύμβουλος κινητικότητας

德文: Mobilitätslotse , 中文: 提供流动性服务咨询的引导员
主题领域:
希腊语 - 释义:

Πρόταση μετεκπαίδευσης από το Eurodesk Γερμανίας: Ο σύμβουλος κινητικότητας ενημερώνει και συμβουλεύει αντικειμενικά τους νέους σχετικά με τις ποικίλες δυνατότητες να περάσουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

中文 - 释义:

是德国的欧洲信息传播与信息咨询服务网(Eurodesk)提供的进修服务:提供流动性服务咨询的引导员,为年轻人提供中立的咨询和信息。如果年轻人想前往外国生活一段时间,就可以获知有哪些丰富多彩的可能性。

τοπικό εκπαιδευτικό τοπίο词性: (n)

德文: lokale Bildungslandschaft , 中文: 地方的教育景观
主题领域:
希腊语 - 释义:

Τα τοπικά εκπαιδευτικά τοπία είναι μακροπρόθεσμα, επαγγελματικά διαμορφωμένα δίκτυα τοπικής αυτοδιοίκησης με τη μορφή από κοινού οργανωμένων δράσεων, με θέμα την εκπαίδευση, που περιλαμβάνουν τους επίσημους εκπαιδευτικούς χώρους και τους ανεπίσημους κόσμους μάθησης και αναφέρονται σε έναν τοπικά συγκεκριμένο χώρο.

中文 - 释义:

地方的教育景观,是人们有意识构建的地方政策性教育网络,该网络是长期性的、专业构建性的,并以有计划的共同行动为目标。它包括特定地区范围里的正规教育场所、非正式学习世界。

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter