BUNDjugend词性: (f)

德文: BUNDjugend , 中文: 德国环境和自然保护联盟注册协会(缩写BUND)的青少年联合会
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η BUNDjugend είναι η ανεξάρτητη νεανική οργάνωση της ΜΚΟ Γερμανική Ένωση για το Περιβάλλον και την Προστασία της Φύσης (BUND) και έχει περίπου 61.000 μέλη. Ως μέλος του διεθνούς δικτύου Young Friends of the Earth, η BUNDjugend συνδέεται με νέους από όλο τον κόσμο.

中文 - 释义:

德国环境和自然保护联盟注册协会(缩写BUND)的青少年,是德国环境和自然保护联盟注册协会的独立青少年联合会,现成员人数为约61000人。作为国际青年地球之友的网络组织部分,该联合会与全世界青少年联系到一起。

Γερμανική Ένωση για την Προστασία της Φύσης (NABU)词性: (f)

德文: NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. , 中文: NABU-德国自然保护联盟注册协会
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η Γερμανική Ένωση για την Προστασία της Φύσης (NABU) είναι μια γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένους στόχους που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος στη Γερμανία και στο εξωτερικό, όπως π.χ. με την προστασία των ποταμών, των θαλασσών, των δασών ή μεμονωμένων ειδών ζώων. Η οργάνωση πραγματοποιεί συγκεκριμένα έργα για την προστασία της φύσης, διατηρεί δικά της ερευνητικά κέντρα, ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημερώνει τα MME και τους πολίτες σχετικά με σημαντικά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η οργάνωση είναι αναγνωρισμένη από το κράτος ως σύλλογος προστασίας του περιβάλλοντος (στο πλαίσιο του γερμανικού Νόμου για την Προστασία της Φύσης) και, κατά συνέπεια, σε περίπτωση παρέμβασης στην ισορροπία της φύσης, θα πρέπει πρώτα να ζητηθεί η άποψή της. Η νεανική οργάνωση της Γερμανικής Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (NABU) ονομάζεται Νεολαία για την Προστασία της Φύσης (NAJU)

中文 - 释义:

NABU-德国自然保护联盟注册协会,是一个德国非政府组织,专注于国内外自然保护的具体目标,如保护河流、海洋、森林或个别动物物种。该组织开展具体的自然保护项目,拥有自己的研究机构,开展环境教育,并向大众媒体和公民介绍环境保护和自然保护的重要主题。该协会作为(在联邦自然保护法框架内的)环境和自然保护协会,受到国家认可,因此获得自然财政预算方面的资助。该协会的青年组织是自然保护青年协会(NAJU)。

Γερμανική Ένωση για το Περιβάλλον και την Προστασία της Φύσης (BUND)词性: (f)

德文: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) , 中文: 联邦旅费法
主题领域:

Γερμανική Νεολαία Φίλων της Φύσης (Naturfreundejugend Deutschlands)词性: (f)

德文: Naturfreundejugend Deutschlands , 中文: 德国自然之友青少年协会
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η Γερμανική Νεολαία Φίλων της Φύσης (Naturfreundejugend Deutschlands) είναι η ανεξάρτητη νεανική οργάνωση των Φίλων της Φύσης (NaturFreunde). Είναι οργανωμένη σε συλλόγους στα 16 κρατίδια της Γερμανίας και σε πολλές κατά τόπους ομάδες. Πολλές από τις εκδηλώσεις της οργάνωσης πραγματοποιούνται στα περισσότερα από 400 «σπίτια των Φίλων της Φύσης» (Naturfreundehäuser).

中文 - 释义:

德国自然之友青少年协会,是德国自然之友协会的独立青年协会,由16个州级协会和许多地方性团体组织而组成。在400多家德国自然之友的机构里,人们举行了该协会的许多活动。

Νεολαία για την Προστασία της Φύσης (NAJU)词性: (f)

德文: Naturschutzjugend (NAJU) , 中文: 自然保护青年协会(NAJU)
主题领域:
希腊语 - 释义:

Στη Νεολαία για την Προστασία της Φύσης (Naturschutzjugend – NAJU), τη νεανική οργάνωση της Γερμανικής Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (Naturschutzbund Deutschland – NABU), παιδιά, έφηβοι και νέοι ενήλικες δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις κατά τόπους ομάδες ασχολούνται κυρίως με πρακτικά ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος: φυτεύουν δέντρα, κατασκευάζουν προστατευτικούς φράχτες για αμφίβια, διατηρούν περιβόλια, προστατεύουν πτηνά και νυχτερίδες ή κατασκευάζουν λίμνες.

中文 - 释义:

自然保护青年协会(NAJU),是NABU-德国自然保护联盟注册协会的青年组织。青少年儿童和年轻人在该协会里致力于保护自然和环境。在地方性组织中,他们主要积极参与实际自然保护工作:种植树木、建造蟾蜍保护围栏、照顾果园,保护鸟类和蝙蝠或挖建池塘。

Πράσινη Ζώνη词性: (f)

德文: Grünes Band , 中文: 绿带子
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η Πράσινη Ζώνη (στα γερμανικά: Grünes Band), τα πρώην σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, αποτελεί στο μεταξύ ένα πολύτιμο δίκτυο βιότοπων που διασχίζει τη Γερμανία.

中文 - 释义:

绿带子指的是以前东西德之间的边境地带,现在成为了横跨德国的宝贵生物群落地带。

Πρωτόκολλο του Κιότο词性: (n)

德文: Kyoto-Protokoll , 中文: 京都议定书
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το Πρωτόκολλο του Κιότο θεωρείται ορόσημο της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα. Εγκρίθηκε στο Κιότο το 1997, κατά την τρίτη διεθνή διάσκεψη μετά τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (COP 3) και για πρώτη φορά περιλάμβανε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τον περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές χώρες. Το Πρωτόκολλο επικυρώθηκε από 191 κράτη, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και σημαντικές χώρες με αναδυόμενη οικονομία όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Αφρική.

中文 - 释义:

京都议定书,被视为国际气候政策的里程碑。1997年在京都举行的联合国气候变化框架公约缔约方第三次会议(简称COP 3)上,人们通过了京都议定书,并首次制定了对工业国有法律约束力的限制条约,让它们做出削减承诺。191个国家已通过该议定书,其中包括所有欧盟成员国,以及巴西、中国、印度和南非等主要新兴国家。

Στόχοι (του ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη词性: (m/pl)

德文: Ziele für Nachhaltige Entwicklung (der UN) , 中文: (联合国)可持续发展目标
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο. Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βασίστηκαν στους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs) και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2016 και για 15 χρόνια (μέχρι το 2030). Σε αντίθεση με τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας, οι οποίοι εστίαζαν κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ισχύουν για όλες τις χώρες. Ο επίσημος τίτλος των στόχων είναι «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030», αλλά συχνά αναφέρονται με τον όρο «Ατζέντα 2030».

中文 - 释义:

这17个可持续发展目标,是联合国(UN)的政策目标,旨在确保实现经济、社会和环境可持续发展。根据千年发展目标(英语为:Millennium Development Goals,缩写为:MDGs)的发展进程,人们起草了这些目标,其生效期为2016年1月1日,有效期为15年(至2030年)。千年发展目标特别适用于发展中国家,与之相反,可持续发展目标适用于所有国家。其官方标题是“改变我们的世界——2030年可持续发展议程”。可持续发展目标也被称为“为实现可持续发展而制定的目标”、“全球可持续发展议程”、“2030年议程”、“议程2030”、“2015年后发展议程”或“世界未来条约”,抑或被称为“联合国全球目标” 。

Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή词性: (f)

德文: Klimarahmenkonvention , 中文: 联合国气候变化框架公约
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (στα αγγλικά: United Nations Framework Convention on Climate Change) εγκρίθηκε το 1992 στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο και τέθηκε σε ισχύ το 1994. Στόχος της είναι ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των συνεπειών της. Τα 194 συμβαλλόμενα κράτη μετέχουν κάθε χρόνο στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

中文 - 释义:

缩写为:UNFCCC。联合国气候变化框架公约的英语名称为United Nations Framework Convention on Climate Change。该公约于1992年在里约热内卢的地球峰会上获得通过,并于1994年生效。其追寻的目标是通过国际合作,遏制气候变化并应对其后果。194个缔约国每年参加联合国气候会议,该会议也被称为“世界气候峰会”。

έξυπνες πόλεις词性: (f/pl)

德文: Smart Cities , 中文: 智能城市
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: ευφυείς πόλεις (f/pl). Ο όρος «έξυπνες πόλεις» (στα αγγλικά: smart cities) αναφέρεται σε έννοιες βάσει των οποίων οι πόλεις μπορούν, μέσω της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), να καταστούν βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοικτές προς όλους.

中文 - 释义:

该概念描述的方案能通过使用现代信息和通信技术,使城市具有可持续性、有利于环境,并具备社会包容性。

απαγόρευση κυκλοφορίας ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων词性: (f)

德文: Dieselfahrverbot , 中文: 柴油车禁令
主题领域:
希腊语 - 释义:

Απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων οδών ή αστικών περιοχών για τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, με στόχο τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

中文 - 释义:

指的是禁止在指定的街道或市区驾驶柴油车辆,以保持空气清洁。

αποχή από το πλαστικό词性: (f)

德文: Plastikfasten , 中文: 断绝塑料产品的使用
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η αποχή από το πλαστικό αναφέρεται στην αποφυγή της χρήσης πλαστικού στην καθημερινή ζωή.

中文 - 释义:

断绝塑料产品的使用,描述了日常生活中避免使用塑料。

απόθεμα βιόσφαιρας词性: (n)

德文: Biosphärenreservat , 中文: 生态保护区
主题领域:
希腊语 - 释义:

Αποθέματα βιόσφαιρας ονομάζονται πρότυπες περιοχές, αναγνωρισμένες από την UNESCO, στις οποίες η βιώσιμη ανάπτυξη πραγματοποιείται με τρόπο υποδειγματικό σε οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

中文 - 释义:

生态保护区,是联合国教科文组织倡议成立的示范地区,在这些保护区,人们应该从生态、经济和社会角度实现模范式的可持续发展。

ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές词性: (f)

德文: Luftbelastung in Ballungsräumen , 中文: 人口密集地区的空气污染
主题领域:

βιοκαύσιμο词性: (n)

德文: Biokraftstoff , 中文: 生物燃料
主题领域:
希腊语 - 释义:

Τα βιοκαύσιμα, τα οποία παράγονται από φυτικά έλαια, σπόρους, ξύλο και άλλες ανανεώσιμες πρώτες ύλες, αποτελούν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο).

中文 - 释义:

生物燃料,来自植物油、谷物、木头以及其他可以再次生长的原材料,可以替代化石燃料(例如石油)。

βιολογικά απόβλητα词性: (n/pl)

德文: Bioabfall , 中文: 有机垃圾
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: βιοαπόβλητα (n/pl). Βιολογικά απόβλητα ονομάζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, τα οποία παράγονται σε ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση και τα οποία διασπώνται από μικροοργανισμούς, οργανισμούς του εδάφους ή ένζυμα. Στα βιολογικά απόβλητα ανήκουν, για παράδειγμα, τα υπολείμματα τροφών και το κομμένο γρασίδι. Τα βιολογικά απόβλητα συλλέγονται κατά κανόνα ξεχωριστά, στον λεγόμενο κάδο συλλογής βιοαποβλήτων, ενώ ξεχωριστά γίνεται και η επεξεργασία τους με λιπασματοποίηση και ζύμωση. Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη λιπασματοποίηση και τη ζύμωση συχνά επιστρέφονται στο περιβάλλον μέσω μ.ά. της κηπουρικής και της γεωργίας.

中文 - 释义:

有机垃圾,指的是动物或植物来源的有机垃圾,在家庭或企业中诞生这类垃圾,能通过微生物、土壤微生物群、酶分解掉。例如食物的残渣以及割下的草都是有机垃圾。有机垃圾通常被单独放到所谓的绿色垃圾桶里,通过发酵、沤肥的方式加以特殊处理。由此产生的有机肥料和发酵物可以重新用于环境之中,例如园林和农业。

βιολογικά τρόφιμα词性: (n/pl)

德文: Bio-Lebensmittel , 中文: 有机食品
主题领域:
希腊语 - 释义:

Βιολογικά χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προέρχονται από τη βιολογική γεωργία. Ο όρος «βιολογικά τρόφιμα» ορίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια, δεν επιτρέπεται να είναι γενετικά μεταλλαγμένα και καλλιεργούνται χωρίς προσθήκη συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων ή λυματολάσπης. Τα ζωικά προϊόντα προέρχονται από ζώα τα οποία εκτρέφονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου της ΕΕ για την Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων και τα οποία κατά κανόνα δεν λαμβάνουν αντιβιοτικά και αυξητική ορμόνη.

中文 - 释义:

有机食品,指的是来自有机农业的食品。欧盟的法律对此进行了定义。有机食品必须来自受控制的有机种植业,不可以出现转基因情况,并且不使用化学合成的植物保护剂、人工肥料或沉淀​过滤​后​的​污泥。动物类的有机食品,须符合德国有机产品规定法,一般说来不可以使用抗生素及促进生长的荷尔蒙。

βιοποικιλότητα词性: (f)

德文: Biodiversität , 中文: 生物多样性
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: βιολογική ποικιλότητα (f). Η βιοποικιλότητα καλύπτει τρεις τομείς: την ποικιλία των οικοσυστημάτων, των ειδών και των γονιδίων ενός είδους.

中文 - 释义:

也被称为生物多元性,包含下面三个领域:生态体系多样性、物种多样性,以及同一物种内的基因多样性。

γενετικά τροποποιημένα καλλιεργούμενα φυτά词性: (n/pl)

德文: gentechnisch veränderte Nutzpflanze , 中文: 转基因作物
主题领域:

διαγενεακή δικαιοσύνη词性: (f)

德文: Intergenerationelle Gerechtigkeit , 中文: 代际公平
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος «διαγενεακή δικαιοσύνη» αναφέρεται στη δικαιοσύνη ανάμεσα στη σημερινή γενιά και στις γενιές του μέλλοντος. Η διαγενεακή δικαιοσύνη αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης.

中文 - 释义:

代际公平,旨在实现目前和未来的几代人之间的公平,是可持续发展这一概念的建设性标志。

διαρθρωτική αλλαγή词性: (f)

德文: Strukturwandel , 中文: 结构性变化
主题领域:
希腊语 - 释义:

Διαρθρωτική αλλαγή ονομάζεται μια μόνιμη μεταβολή στη δομή της οικονομίας ενός βιομηχανικού κλάδου, μιας περιοχής ή μιας εισοδηματικής τάξης. Χαρακτηριστικό της διαρθρωτικής αλλαγής είναι ότι δεν οφείλεται σε εποχιακούς ή συγκυριακούς παράγοντες.

中文 - 释义:

结构性变化,是指产业、地区或收入阶层的经济结构发生永久性变化,这种变化既不是季节性的,也不是经济周期性的。

εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων词性: (f)

德文: Atommüll-Zwischenlager , 中文: 核废品临时存储
主题领域:

εκπαίδευση όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη词性: (f)

德文: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) , 中文: 可持续发展教育
主题领域:

εκπομπή词性: (f)

德文: Emission , 中文: 排放
主题领域:
希腊语 - 释义:

αερίων του θερμοκηπίου

中文 - 释义:

温室气体的排放。

εκστρατεία καθαρισμού词性: (f)

德文: Müllsammlungsaktion , 中文: 垃圾收集行动
主题领域:
希腊语 - 释义:

Π.χ. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών.

中文 - 释义:

例如国际沿海清洁日。

ενδογενεακή δικαιοσύνη词性: (f)

德文: Intragenerationelle Gerechtigkeit , 中文: 代内公平
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος «ενδογενεακή δικαιοσύνη» αναφέρεται στη δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων της ίδιας γενιάς, ιδίως π.χ. μεταξύ αυτών που ζουν στις αναπτυγμένες χώρες και αυτών που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενδογενεακή δικαιοσύνη αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης.

中文 - 释义:

代内公平,旨在实现目前生活的人之间的公平,也就是工业国家和发展国家生活的人之间的公平,是可持续发展这一概念的建设性标志。

επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία词性: (f)

德文: Mehrwegverpackung , 中文: 可重复使用包装
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: συσκευασία πολλαπλών χρήσεων (f). Συσκευασία η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες συνεισφέρουν στην προστασία των φυσικών πόρων μέσω π.χ. της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας και της δημιουργίας λιγότερων αποβλήτων. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτούνται η οργάνωση της επιστροφής και της συλλογής των συσκευασιών καθώς και επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και καθαρισμού.

中文 - 释义:

包装可多次使用。 可重复使用包装,能保护自然资源,例如由于能耗低,能减少垃圾数量。 但与此同时,需设立回收和收集机构,并需要对存储和清洁系统进行投资。

επιβλαβής ουσία词性: (f)

德文: Schadstoff , 中文: 污染物
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: ρύπος (m). Επιβλαβείς ουσίες ονομάζονται οι ουσίες ή τα μείγματα ουσιών, τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον και τα οποία μπορεί να είναι βλαβερά για τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά ή άλλους οργανισμούς, καθώς και για ολόκληρα οικοσυστήματα.

中文 - 释义:

在日常用语中,人们将污染物理解为环境中的有害的物质或物质混合物,它们可能对人类、动物、植物或其他生物以及整个生态系统造成伤害。

ερημοποίηση词性: (f)

德文: Wüstenbildung , 中文: 沙漠化
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: απερήμωση (f). H σταδιακή ερημοποίηση αναφέρεται στην επιδείνωση του εδάφους σε σχετικά ξηρές περιοχές και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Η επιδείνωση του εδάφους προκαλεί τη δημιουργία ή/και την επέκταση ερήμων ή συνθηκών που προσομοιάζουν σε αυτές των ερήμων. Αντίστοιχα, η δημιουργία στεπών ονομάζεται στεποποίηση.

中文 - 释义:

也被称为:荒漠化。持续荒漠化或沙漠化,也被称为萨赫勒综合现象,指的是:气候变化和人类活动等各种因素,造成的较干旱地区土壤恶化。这种土壤退化现象,导致沙漠或类似沙漠地域的出现或蔓延。荒原形成之前的阶段,大都被称为草原化。

εστία βιοποικιλότητας词性: (f)

德文: Hotspot der Biodiversität , 中文: 生物多样性热点
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οι εστίες βιοποικιλότητας είναι περιοχές στις οποίες εντοπίζονται πλούσιες ποικιλίες ειδών και οικοσυστημάτων, τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση.

中文 - 释义:

指的是那些物种多样性以及生态系统多样性极其高的地区,但是这些地区也受到很大的威胁。

θνησιμότητα των μελισσών词性: (f)

德文: Bienensterben , 中文: 蜜蜂死亡
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η «θνησιμότητα των μελισσών» χρησιμοποιείται στον δημόσιο διάλογο και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για να δηλώσει τη σημαντική πτώση του αριθμού ή της πυκνότητας του πληθυσμού της μελιτοφόρου μέλισσας. Υπεύθυνη για τη θνησιμότητα των μελισσών είναι η ανθρώπινη παρέμβαση και συγκεκριμένα οι παγκοσμιοποιημένες, βιομηχανικές και τεχνολογικές μορφές χρήσης της γης (μονοκαλλιέργειες, φυτοφάρμακα, μεταφορές κλπ.). Η ελλιπής επικονίαση από μέλισσες θα έχει μοιραίες συνέπειες για την παραγωγή τροφίμων.

中文 - 释义:

公众讨论和媒体中使用“蜜蜂死亡”这个关键词,指的是欧洲蜜蜂数目大量下降,蜂群密度降低,其原因是人类在全球化进程、对土地的工业技术使用方式(单一种植、杀虫剂、运输等),蜜蜂无法授粉,对粮食生产造成了灾难性后果。

κλιματικά ουδέτερος

德文: klimaneutral , 中文: 碳中和
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η χρήση ενός καυσίμου ή ακόμη και μια ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. μια πτήση ή μια εκδήλωση) είναι κλιματικά ουδέτερες ότι δεν επηρεάζουν τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και όταν, επομένως, δεν είναι επιβλαβείς για το κλίμα.

中文 - 释义:

碳中和,指的是如果燃料使用、或者人类活动(例如飞行或举办的活动)不会影响大气中的二氧化碳浓度,因此对环境无害。

κλιματική δικαιοσύνη词性: (f)

德文: Klimagerechtigkeit , 中文: 气候正义
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η κλιματική δικαιοσύνη είναι μια κανονιστική πολιτική έννοια και αποτελεί τμήμα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Στους στόχους της ανήκουν όχι μόνο η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και η δίκαιη κατανομή τους σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Επιπλέον, η κλιματική δικαιοσύνη επιδιώκει να εξισορροπήσει τη μέχρι σήμερα άνιση κατανομή των συνεπειών της υπερθέρμανσης του πλανήτη, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Γενικά, η κλιματική δικαιοσύνη βασίζεται στην παραδοχή ότι οι πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες ευθύνονται λιγότερο για την κλιματική αλλαγή είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειές της.

中文 - 释义:

气候正义是一种规范性的政治概念,也是环境正义的一部分。其目标不仅包括大幅度减少导致全球变暖的温室气体排放,而且还要在全球范围内将温室气体排放量公平地分配给所有人。此外,气候正义还应该实现下一目标:在考虑到污染者支付的原则下,应该对现今世界里不公平的全球气候变暖后果加以平衡补偿,其中,气候正义一般认为,那些对气候变化影响最小的群体,却遭受到气候变化的最大影响。

κοινωνική βιωσιμότητα词性: (f)

德文: Soziale Nachhaltigkeit , 中文: 社会可持续性
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η κοινωνική βιωσιμότητα έχει ως στόχο την κοινωνική συνοχή στην ανθρωπότητα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Είναι εξίσου σημαντική με τις άλλες δύο διαστάσεις της βιωσιμότητας (οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα), προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορία μιας κοινωνίας ή/και μιας οικονομίας.

中文 - 释义:

社会可持续性,旨在促进人道主义、自由和正义领域的社会凝聚力。与可持续性的另外两个领域(经济,生态)相比,在确保社会或经济的未来可行性方面,社会可持续性也同样重要。

μείωση των εντόμων词性: (f)

德文: Insektensterben , 中文: 昆虫死亡
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η «μείωση των εντόμων» αναφέρεται στη μείωση των ειδών των εντόμων (της βιοποικιλότητας) ή στη μείωση του αριθμού των εντόμων σε μια περιοχή.

中文 - 释义:

昆虫死亡一词,指的是昆虫物种数量(生物多样性)下降,或特定地区昆虫数量的减少。

μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες词性: (f/pl)

德文: nicht erneuerbare Rohstoffe , 中文: 不可再生原料
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ορυκτοί, ανόργανοι πόροι, με πεπερασμένη διαθεσιμότητα, οι οποίοι μετά την εξόρυξη και την κατανάλωσή τους δεν ανανεώνονται με φυσικά μέσα. Π.χ. μέταλλα, πετρέλαιο, άνθρακας.

中文 - 释义:

矿产、无机资源的使用,并不是无限的,在开采和消费后不会再次自然生长。不可再生原料,例如包括金属、石油、煤炭。

νανοτεχνολογία词性: (f)

德文: Nanotechnologie , 中文: 纳米技术
主题领域:
希腊语 - 释义:

Στη νανοτεχνολογία αναπτύσσονται νανοσωματίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλούς τομείς, όπως σε τρόφιμα, συσκευασίες, υφάσματα, λιπάσματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων ή καλλυντικά. Τα νανοϋλικά μπορούν να αποσπαστούν με διάφορους τρόπους από τα προϊόντα καθημερινής χρήσης και να καταλήξουν άμεσα ή έμμεσα στο περιβάλλον. Μέσω των λυμάτων φτάνουν σε ποτάμια, λίμνες και υπόγεια ύδατα. Όταν προϊόντα τα οποία περιέχουν νανοσωματίδια απορρίπτονται, τα νανοσωματίδια καταλήγουν στο περιβάλλον μέσω των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων ή μέσω της αποτέφρωσης αποβλήτων.

中文 - 释义:

人们通过纳米技术,研发纳米粒子。无论是食品、包装、纺织品、化肥、汽车配件还是化妆品领域,现纳米粒子已经在许多领域得到广泛应用。纳米材料可以以不同的方式出现在日常产品中,直接或间接地进入环境。它们通过污水进入河流、湖泊和地下水。如果产品加工中使用了纳米大小的材料,丢弃时它们也会通过垃圾场或垃圾焚烧,释放到环境中。

οικολογική αποκατάσταση词性: (f)

德文: Renaturierung , 中文: 生态复原
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οικολογική αποκατάσταση ονομάζονται τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου μια έκταση που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν από ανθρώπους, να επανέλθει σε μια όσο το δυνατόν πιο φυσική κατάσταση.

中文 - 释义:

生态复原,指的是采取措施,用来让以前为人们所使用的土地,尽可能重新变成接近自然的状态。

οικολογικό αποτύπωμα词性: (n)

德文: Ökologischer Fußabdruck , 中文: 生态足迹
主题领域:
希腊语 - 释义:

Με τον όρο «οικολογικό αποτύπωμα» εννοείται η έκταση γης που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ενός ανθρώπου, βάσει του τρόπου ζωής και του βιοτικού του επιπέδου (υπό τις σημερινές συνθήκες παραγωγής). Ονομάζεται και δείκτης βιωσιμότητας. Στο οικολογικό αποτύπωμα περιλαμβάνεται η έκταση που απαιτείται για την παραγωγή ρουχισμού, τροφής και ενέργειας, αλλά π.χ. και για τη διάθεση αποβλήτων ή για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

中文 - 释义:

生态足迹,指的是要持久维持一个人(现今生产条件下的)生活风格和标准,必须要拥有的土地面积。它被视作是可持续性指标。这些土地面积包括生产服装和食品、或提供能源所需的面积,但也包括例如处理垃圾或吸收人类活动释放的二氧化碳。

ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων词性: (f)

德文: ISWM-Modell , 中文: 废弃物综合管理模式(ISWM)
主题领域:
希腊语 - 释义:

Κατά την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων (στα αγγλικά: integrated solid waste management – ISWM), τα προϊόντα σχεδιάζονται και παράγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διαδικασίες διαχωρισμού, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων να μπορούν να καταστούν πιο αποτελεσματικές, με απώτερο στόχο τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

中文 - 释义:

ISWM为废弃物综合管理模式的缩写,指的是:产品的开发和生产方式,能让人们更有效地实现垃圾分离、运输和加工,直至人们能将其转变为循环经济。

παροχή νερού词性: (f)

德文: Wasserversorgung , 中文: 供水
主题领域:
希腊语 - 释义:

Παροχή νερού ονομάζεται η εγκατάσταση δικτύου και η διανομή πόσιμου και βιομηχανικού νερού.

中文 - 释义:

供水,指的是开发和提供饮用水、商业和工业用水。

πειράματα σε ζώα词性: (n/pl)

德文: Tierversuche , 中文: 动物实验
主题领域:
希腊语 - 释义:

Τα πειράματα σε ζώα είναι επιστημονικά πειράματα σε ζωντανά ζώα ή με τη χρήση ζωντανών ζώων. Στόχος των πειραμάτων σε ζώα είναι η απόκτηση γνώσεων στο πλαίσιο της βασικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη και η δοκιμή νέων μορφών θεραπείας. Έρευνες με πειραματόζωα πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Τα περισσότερα ζώα εκτρέφονται ειδικά για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ ελάχιστα από αυτά γεννιούνται στη φύση. Πολλά πειραματόζωα πεθαίνουν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ή θανατώνονται μετά τη ολοκλήρωσή τους. Η σημασία των πειραμάτων σε ζώα είναι αποδεδειγμένη, παρότι η ηθική τους ορθότητα είναι αμφισβητήσιμη.

中文 - 释义:

动物实验是对动物或与活体动物进行的科学实验。其目的是在基础研究以及医疗新可能性的开发和测试方面获取知识。实验动物的研究在大学和研究机构、制药公司和服务型企业里进行。大多数动物都是为研究目的而繁殖的,只有很少的动物被捕获用于研究。许多实验动物在实验期间死亡或随后被杀死。人们已证实动物实验的重要性,但其伦理可接受性颇受争议。

πολιτική επάρκειας词性: (f)

德文: Suffizienzpolitik , 中文: 生态自给自足政策
主题领域:
希腊语 - 释义:

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της έρευνας για τη βιωσιμότητα, η πολιτική επάρκειας αναφέρεται στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.

中文 - 释义:

“自给自足”这一概念(来自拉丁语Sufficere,意思是足够的),在可持续性研究、环境和自然保护政策里,该概念表示尽可能减少原材料和能源的消耗。

πρέσβης υπέρ της προστασίας του κλίματος词性: (m) - 阴性: πρέσβειρα υπέρ της προστασίας του κλίματος

德文: Klimabotschafter , 中文: 气候大使
主题领域:

προστασία των ειδών词性: (f)

德文: Artenschutz , 中文: 物种保护
主题领域:
希腊语 - 释义:

επίσης: προστασία απειλούμενων ειδών (f). Στόχος είναι να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των φυτών και των ζώων και να αποτραπεί η εξαφάνιση των ειδών.

中文 - 释义:

也可以说是濒危物种的保护。目标是保护动植物的多样性,停止物种的消亡。

πρόγραμμα «Blaues Band»词性: (n)

德文: Blaues Band , 中文: "蓝丝带"方案
主题领域:
希腊语 - 释义:

Την 1η Φεβρουαρίου 2017, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε το ομοσπονδιακό πρόγραμμα «Blaues Band Deutschland». Βάσει του προγράμματος αυτού, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας θα επενδύσει περισσότερο στην αποκατάσταση των πλωτών οδών της Γερμανίας και θα θέσει νέες προτεραιότητες στους τομείς της προστασίας της φύσης και των υδάτων, της αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και στους τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αναψυχής.

中文 - 释义:

联邦内阁于2017年2月1日通过决议,实施“德国蓝丝带”联邦项目。这样,联邦政府能加大力度,投资联邦水道的生态复原活动,并更加重视自然及水域保护、防洪、水上旅游、休闲体育活动、度假修养。

πυρηνική ενέργεια词性: (f)

德文: Kernenergie , 中文: 核能源
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: ατομική ενέργεια (f).

中文 - 释义:

也被称为:原子能

ρεύμα από πυρηνική ενέργεια词性: (n)

德文: Atomstrom , 中文: 核能
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ρεύμα από πυρηνική ενέργεια ονομάζεται το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

中文 - 释义:

日常用语中描述核电厂生成的电能。

σταδιακή κατάργηση του άνθρακα词性: (f)

德文: Kohleausstieg , 中文: 淘汰煤炭;退煤
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα αναφέρεται στην αποφυγή της χρήσης του (ιδίως του λιγνίτη και του λιθάνθρακα) για την παραγωγή κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Σε περίπτωση σταδιακής κατάργησής του, ο άνθρακας θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, ιδιαίτερα στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα (όπου ο άνθρακας χρησιμεύει ως αναγωγικό μέσο) και στη χημική βιομηχανία, αλλά συνολικά σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

中文 - 释义:

淘汰煤炭,指的是放弃使用煤炭(特别是褐煤和硬煤)来产生能源,特别是放弃使用煤发电站生产电能。随后,煤将继续用于其他特定目的,特别是用于生产铁和钢(其中煤可以用作还原剂)和化学工业中,但总体上讲,将大规模降低煤炭的使用。

σταθμός φόρτισης αυτοκινήτων词性: (m)

德文: E-Zapfsäule , 中文: 电动汽车充电站
主题领域:
希腊语 - 释义:

Για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

中文 - 释义:

也称为:电动汽车的充电点、充电处。

συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα词性: (f)

德文: CO2-Belastung , 中文: 二氧化碳浓度
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συγκέντρωση μιας σειράς αερίων στην ατμόσφαιρα της Γης, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που οδηγούν στην εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

中文 - 释义:

大气层一系列气体的浓缩,特别是CO2(二氧化碳),这些气体浓缩引发温室效应。

συσκευασία μίας χρήσης词性: (f)

德文: Einwegverpackung , 中文: 一次性包装
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συσκευασία η οποία προορίζεται για μία και μοναδική χρήση και στη συνέχεια απορρίπτεται (π.χ. φιάλες μίας χρήσης, αλουμινένιες συσκευασίες αναψυκτικών, κουτιά από χαρτόνι και χαρτί).

中文 - 释义:

用于一次性使用的包装,随后就可以被作为垃圾清除掉(例如一次性瓶子、饮料罐、纸或者厚纸板做的容器)。

υπεραλίευση词性: (f)

德文: Überfischung , 中文: 过度捕捞
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: υπερβολική αλίευση (f). Υπεραλίευση ονομάζεται η υπερβολική μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων σε μια περιοχή λόγω της αλιείας. Συγκεκριμένα, υπεραλίευση υπάρχει όταν σε μια περιοχή αλιεύονται σταθερά περισσότερα ψάρια από όσα αναπαράγονται με φυσικό τρόπο ή μεταναστεύουν εκεί.

中文 - 释义:

过度捕捞,指的是捕鱼时过度摧毁水中的鱼类。如果被捕获的鱼的数量,长期高于自然繁殖或迁移过来的鱼的数量,就会发生过度捕捞。

χώρος ανεξέλεγκτης απόρριψης词性: (m)

德文: illegale Müllkippe , 中文: 非法倾倒垃圾
主题领域:
希腊语 - 释义:

Επίσης: παράνομη χωματερή (f).

中文 - 释义:

也写作:违法倾倒垃圾。

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter