(εθελοντική) κοινωνική πρόνοια词性: (f)

德文: Wohlfahrtspflege , 中文: 福利事业机构
主题领域:
希腊语 - 释义:

Εθελοντική κοινωνική πρόνοια θεωρούνται οι ιδιωτικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της υγείας. Συνεργάζονται με φορείς δημόσιων κοινωνικών παροχών και χρηματοδοτούνται περαιτέρω από αυτούς.

中文 - 释义:

自由型福利事业机构,指的是社会领域及医疗卫生领域的自由型机构。这些机构与公立型社会福利组织一起合作,并且很大程度上受到这些公立型组织的资助。

hater词性: (m) - 阴性: hater

德文: Hater , 中文: 痛恨者
主题领域:
希腊语 - 释义:

Κάποιος ο οποίος φθονεί συγκεκριμένα άτομα, τα κατακρίνει ή ακόμη και τα μισεί και ο οποίος δημοσιοποιεί την άποψη και τα συναισθήματά του ιδιαίτερα στο διαδίκτυο.

中文 - 释义:

痛恨者不喜欢某些人,压迫甚至憎恨这些人,尤其在网络上会公然这么做。

sexting词性: (n)

德文: Sexting , 中文: 色情短信
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η λέξη «sexting» αποτελεί σύμμειγμα των λέξεων «sex» και «texting». Περιγράφει την ανταλλαγή αυτοφωτογραφιών με σεξουαλικό περιεχόμενο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή smartphone. Παρόλο που το «sexting» έχει καθιερωθεί ως επιστημονικός όρος, η λέξη δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στους νέους, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες. Οι νέοι (και οι ενήλικες) αναφέρονται συνήθως στην εν λόγω δραστηριότητα με όρους όπως «σέξι λήψεις/σέλφι/φωτογραφίες/πόζες» ή «γυμνό».

中文 - 释义:

色情短信,是由“色情”和“发短信”组成的词组,描述了通过计算机或智能手机发送和接收自制的、大尺度的讯息。科学界已经引入“色情短信”一词,但正如研究所表明的那样,这个词并不为年轻人所知。青少年(以及成年人)更倾向于将这种情形描述为发送“性感录影/自拍/照片/拍照”或“裸体”。

shitstorm词性: (n)

德文: Shitstorm , 中文: 路人大战;狗屎风暴
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος «shitstorm» περιγράφει μια μορφή προσβλητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Περιγράφει ένα ανεξέλεγκτο κύμα οργής, το οποίο αποκτά συναισθηματικές διαστάσεις, απομακρύνεται σταδιακά από την πραγματική ουσία και μεταφέρεται σε πιο προσωπικό επίπεδο, φτάνοντας μέχρι και στις πλέον κακεντρεχείς προσβολές. Ο όρος αναφέρεται κυρίως σε αναρτήσεις ή σχόλια σε ιστολόγια, στο Twitter ή στο Facebook.

中文 - 释义:

路人大战一词,描述了一种伤害性的网络行为,一种自我放纵的愤怒浪潮,它脱离了辩论之类的客观性本质,而是从情感上宣泄,并转移到更个人的层面,甚至造成最为恶劣的伤害。该词主要应用在博客帖子或评论、推特消息或脸书消息方面。

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Εκπαίδευσης词性: (f)

德文: Bundeszentrale für politische Bildung , 中文: 联邦政治教育中心
主题领域:
希腊语 - 释义:

Συντομογραφία: bpb. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτειακής Εκπαίδευσης στηρίζει όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, έτσι ώστε να ασχοληθούν με την πολιτική. Αρμοδιότητά της είναι να προωθήσει την κατανόηση όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα, να ενισχύσει το δημοκρατικό αίσθημα και την ετοιμότητα για πολιτική συνεργασία.

中文 - 释义:

缩写:bpb。联邦政治教育中心,向所有对政治感兴趣的男女公民提供该方面的支持。其任务是:增进对政治实况的了解、强化民主意识、增进政治参与意愿。

Ομοσπονδιακό σύστημα词性: (n)

德文: Föderalismus , 中文: 联邦制, 联邦制构架
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το Ομοσπονδιακό σύστημα αποτελεί τη βασική αρχή οργάνωσης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία θεμελιώθηκε συνταγματικά το 1949. Χαρακτηριστικό του γερμανικού Ομοσπονδιακού συστήματος είναι η στενή συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδίας και των κρατιδιών. Τα τελευταία συμμετέχουν μέσω του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου στη νομοθεσία, στις Ευρωπαϊκές υποθέσεις και εφαρμόζουν τους Ομοσπονδιακούς νόμους μέσω των διοικητικών οργάνων τους.

中文 - 释义:

联邦制,是德意志联邦共和国的国家组织原则,1949年写入联邦基本法。德国联邦体系的特征是:德国联邦与州之间开展密切合作。德国各州通过联邦参议院,加入到法律制定过程中来,并参与欧盟事务,通过各州的管理机构,实施联邦各项法规。

αποστροφή για την πολιτική词性: (f)

德文: Politikverdrossenheit , 中文: 政治疲乏
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος «αποστροφή για την πολιτική», «αγανάκτηση με την πολιτική» ή «αποξένωση από την πολιτική» αναφέρεται σε δύο διαφορετικές μορφές αρνητικής στάσης εκ μέρους των πολιτών ενός κράτους:
1) στην αποστροφή για τους πολιτικούς και τα κόμματα ως δυσαρέσκεια απέναντι στην τρέχουσα πολιτική,
2) στην αποστροφή για την πολιτική και το κράτος ως γενική δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

中文 - 释义:

政治疲乏,也被称为政治疲倦或政治疲惫,指的是一个国家里公民所持的两种不同消极态度:1)一方面是对当前政治感到不满,对政治家和政党感到疲乏,2)另一方面,对政治制度和民主制度普遍感到不满,因此对政治或国家感到疲乏。

αρχή προσφυγών词性: (f)

德文: Asylbehörde , 中文: 难民局
主题领域:
希腊语 - 释义:

Αρχή αρμόδια για τη λήψη και την επεξεργασία των αιτήσεων παροχής ασύλου.

中文 - 释义:

负责接收及处理避难申请的政府部门。

αρχή της επικουρικότητας词性: (f)

德文: Subsidiaritätsprinzip , 中文: 辅助性原则
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η αρχή της επικουρικότητας περιγράφει την προτεραότητα της ιδιωτικής υποστήριξης των νέων σε σχέση με τη δημόσια. „Εφόσον λειτουργούν ή μπορούν να δημιουργηθούν τα κατάλληλα ιδρύματα, οι υπηρεσίες και οι διοργανώσεις αναγνωρισμένων φορέων ιδιωτικής υποστήριξης των νέων, η δημόσια υποστήριξη των νέων θα πρέπει να μην προβεί στον σχεδιασμό αντίστοιψων δράσεων.“ (§ 4 παρ. 2 του Κοινωνικού Κώδικα VIII) Παράλληλα βάσει του Κοινωνικού Κώδικα VIII η δημόσια υποστήριξη των νέων θα πρέπει να χρηματοδοτεί την ιδιωτική υποστήριξη των νέων.

中文 - 释义:

根据该原则,如果下层的单位力量不足,无法完成某一功能,那么上层的国家或社会单位才能插手,提供帮助,接手该任务。

διαγενεακή δικαιοσύνη词性: (f)

德文: Intergenerationelle Gerechtigkeit , 中文: 代际公平
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος «διαγενεακή δικαιοσύνη» αναφέρεται στη δικαιοσύνη ανάμεσα στη σημερινή γενιά και στις γενιές του μέλλοντος. Η διαγενεακή δικαιοσύνη αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης.

中文 - 释义:

代际公平,旨在实现目前和未来的几代人之间的公平,是可持续发展这一概念的建设性标志。

ενδογενεακή δικαιοσύνη词性: (f)

德文: Intragenerationelle Gerechtigkeit , 中文: 代内公平
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος «ενδογενεακή δικαιοσύνη» αναφέρεται στη δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων της ίδιας γενιάς, ιδίως π.χ. μεταξύ αυτών που ζουν στις αναπτυγμένες χώρες και αυτών που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενδογενεακή δικαιοσύνη αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης.

中文 - 释义:

代内公平,旨在实现目前生活的人之间的公平,也就是工业国家和发展国家生活的人之间的公平,是可持续发展这一概念的建设性标志。

ενδυνάμωση词性: (f)

德文: Empowerment , 中文: 增权
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η έννοια της ενδυνάμωσης αποτελεί βασική αξία της κοινωνικής εργασίας. Ο όρος «ενδυνάμωση» σημαίνει «χειραφέτηση», «ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτοδιάθεσης». Στόχος της ενδυνάμωσης είναι να ενθαρρύνει τα άτομα να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να ενισχύσουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, ώστε με αυτά να διαμορφώσουν αυτόνομα την καθημερινότητα και τη ζωή τους.

中文 - 释义:

增权纲领,是社会工作领域的一个行动纲领。这个词的直接翻译是“自己授权”、“自己赋权”、“增加自治和自己拥有的权利”。增权的目标是让人们能找到自己的优点,加强自己的能力和天赋,并且释放资源,以此能帮助人们自决地构建其日常生活。

εντεταλμένος για την αντιμετώπιση της κακοποίησης词性: (m) - 阴性: εντεταλμένη για την αντιμετώπιση της κακοποίησης

德文: Missbrauchsbeauftragter , 中文: 处理(儿童等)侵害事件的专员
主题领域:

ηθικό σθένος词性: (n)

德文: Zivilcourage , 中文: 公民勇气(例如承担社会责任)
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ηθικό σθένος ονομάζεται η ψυχική δύναμη και το θάρρος για παρέμβαση. Το ηθικό σθένος φανερώνεται σε διάφορες περιστάσεις, για παράδειγμα, όταν κάποιος παρεμβαίνει σε ένα περιστατικό βίας, όταν διαμαρτύρεται ανοιχτά ενάντια σε μια άδικη, κατά τη γνώμη του, πράξη ή όταν παίρνει θέση ενάντια σε ξενοφοβικές απόψεις που εκφέρονται στο τραπέζι. Στόχος της παρέμβασης είναι συνήθως η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών.

中文 - 释义:

公民勇气,是进行干预的勇气,可以通过各种行动表现出来,例如干预暴力行为、公开抗议察觉到的不公正和歧视,或反对仇外的偏见口号。进行干预的目的通常是捍卫民主价值观。

ηλεκτρονική δημοκρατία词性: (f)

德文: E-Democracy , 中文: 电子民主
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ηλεκτρονική δημοκρατία ονομάζεται η απλούστευση και η εκτέλεση διαδικασιών ενημέρωσης, επικοινωνίας και συναλλαγών εντός και μεταξύ νομοθετικών οργάνων και άλλων κρατικών φορέων, πολιτών και επιχειρήσεων, με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ηλεκτρονική δημοκρατία αναφέρεται επίσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης ή στις εκλογές, οι οποίες αποτελούν το πρώτο στάδιο για τη στελέχωση των θεσμικών οργάνων. Η χρήση των εργαλείων ηλεκτρονικής δημοκρατίας στη Γερμανία είναι προαιρετική, καθώς η ηλεκτρονική ψηφοφορία (i-voting) δεν έχει ακόμη καθιερωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Πράγματι, τα μέσα που απαιτούνται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας δεν είναι προσβάσιμα σε ορισμένους πολίτες, σε όσους π.χ. δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποκλείοντάς τους από τη διαδικασία. Η ηλεκτρονική δημοκρατία εντάσσεται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής κυβέρνησης.

中文 - 释义:

电子民主,指的是在立法机构、公民、企业和其他国家机关中,通过使用信息及交流技术,简便并实施信息、交流及互动关系。这里也涉及到政府部门人员任命之前的意愿及意见形成,或者涉及到选举的情况。只要网络选举还没有在全国得到普及,使用电子民主,是自愿基础上进行的。电子民主使用的媒体,甚至能将无法上网的公民排除在外。电子民主是电子政务的一部分。

κοινωνική βιωσιμότητα词性: (f)

德文: Soziale Nachhaltigkeit , 中文: 社会可持续性
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η κοινωνική βιωσιμότητα έχει ως στόχο την κοινωνική συνοχή στην ανθρωπότητα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Είναι εξίσου σημαντική με τις άλλες δύο διαστάσεις της βιωσιμότητας (οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα), προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορία μιας κοινωνίας ή/και μιας οικονομίας.

中文 - 释义:

社会可持续性,旨在促进人道主义、自由和正义领域的社会凝聚力。与可持续性的另外两个领域(经济,生态)相比,在确保社会或经济的未来可行性方面,社会可持续性也同样重要。

κοινωνική πρόνοια词性: (f)

德文: Wohlfahrt , 中文: 福利, 公益
主题领域:
希腊语 - 释义:

Κοινωνική πρόνοια είναι η υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη ή κινδυνεύουν, η οποία διασφαλίζει τις βασικές ανάγκες και την αξιοπρέπειά τους.

中文 - 释义:

福利,指的是为困境中的人或者受到威胁的人提供支持,这样,这些人的基本需求和尊严能得到保障。

κοινωνικό φύλο词性: (n)

德文: Gender , 中文: (社会)性别
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το κοινωνικό φύλο (στα αγγλικά: gender) δεν αναφέρεται μόνο στερεοτυπικά στο γυναικείο ή στο ανδρικό φύλο, αλλά στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να λαμβάνει κανείς υπόψη τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, καθώς κανείς δεν είναι μόνο αρσενικός ή θηλυκός. Ωστόσο, η συνύπαρξη των ανθρώπων στην κοινωνία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή των ρόλων των βιολογικών φύλων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές των φύλων, αλλά, όπως υποστηρίζει και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, να μην τις εκλαμβάνουμε ως παραδοσιακές και μη διαπραγματεύσιμες αναθέσεις ρόλων. Επομένως, στο κοινωνικό φύλο ανήκουν και απόψεις για το βιολογικό φύλο οι οποίες είναι υπό συζήτηση.

中文 - 释义:

(社会)性别的意思是:不能刻板地从“女性”和“男性”角度出发看待人,而是要考虑到人的区别性和多样性。没有人只是男性或女性,但是社会生活中,很大程度上人们受到分配的性别角度影响。因此,重要的是要认识到性别差异,但如同联邦宪法法院所说的那样,不能将其固定为传统的角色分配。使用(社会)性别这个概念,总是意味着对性别的设想是可以改变的。

μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων词性: (n)

德文: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit , 中文: 针对特定群体的敌意
主题领域:
希腊语 - 释义:

Μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων (στα γερμανικά: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, στα αγγλικά: group-focused enmity) ονομάζεται η υποτίμηση συγκεκριμένων, κυρίως πιο αδύναμων ομάδων, βάσει καθορισμένων ή επιλεγμένων χαρακτηριστικών. Πέρα από την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, στο μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων ανήκει και η υποτίμησή τους βάσει θρησκεύματος (αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία), σεξουαλικού προσανατολισμού ή φύλου (ομοφοβία, σεξισμός), εξωτερικών χαρακτηριστικών (απέναντι σε άτομα με αναπηρία) ή κοινωνικών κριτηρίων (σε άστεγους ή μακροχρόνια άνεργους) καθώς και η επίδειξη καθιερωμένων προνομίων. Το μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων μπορεί να εκφράζεται έμμεσα, π.χ. μόνο ως άποψη, ή και άμεσα, με τη μορφή διακρίσεων, αποκλεισμού ή ακόμη και βίας.

中文 - 释义:

针对特定群体的敌意(GMF),指的是特定的、常常较弱的群体由于其被认定的特征或者被挑选出来的特征,而受到贬低。除了种族主义和仇外心理,针对特殊群体的敌意还包括下列情况:对某一宗教群体的贬低(反犹太主义、仇视伊斯兰教);敌视其他性别倾向的人(同性恋恐惧症、性别歧视);展示已经确定下来的特权以及出于某些身体特征(残疾人)、社会标准(无家可归者或者长期失业者)歧视他人。针对特定群体的敌意,也可以表现得不引人注目,例如只是在意见表达方面展示出来,但也可以表现为歧视、排斥、甚至是暴力形式。

πολιτισμός υποδοχής词性: (m)

德文: Willkommenskultur , 中文: 好客文化, 欢迎文化
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ως πολιτισμός υποδοχής ορίζεται η θετική αντιμετώπιση μιας κοινωνίας προς τους μετανάστες. Ο όρος επεκτείνεται και στα μέτρα τους κράτους και της κοινωνίας πολιτών, τα οποία προωθούν τη θετική αντιμετώπιση, ενώ παράλληλα δίνουν στους μετανάστες την αίσθηση ότι είναι ευπρόσδεκτοι.

中文 - 释义:

好客文化,指的是一个社会对待移民的积极态度。该概念涵盖的范围包括国家性及民间社会性措施,这些措施促进积极态度的发展,并让移民感到自己受欢迎。

πρόληψη της βίας词性: (f)

德文: Gewaltprävention , 中文: 暴力预防
主题领域:
希腊语 - 释义:

Στόχος της πρόληψης της βίας είναι η μείωση και η αποτροπή της βίας εκ των προτέρων. Βασικοί παράγοντες πρόληψης της βίας είναι κυρίως η αστυνομία, η δικαιοσύνη, το σχολείο, οι φορείς υποστήριξης των νέων και οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των νέων από τα ΜΜΕ. Βασική ομάδα-στόχος όσον αφορά την πρόληψη της βίας είναι τα παιδιά και οι νέοι. Προβλήματα εντοπίζονται στους τομείς της σωματικής βίας και της ψυχολογικής βίας. Και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά και οι νέοι μπορεί να υπόκεινται σε βία ή να ασκούν τα ίδια βία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

中文 - 释义:

预先减少、阻止暴力,就是暴力预防的目标。重要的实施力量尤其是警察、司法机构、学校、青少年专业工作、青少年媒体保护。暴力预防的一个重点群体就是青少年儿童。问题领域包括心理和身体暴力。这两种情况下,青少年儿童既可能是受害者,也可能是施害者。网络霸凌现象这一例子就能清楚地显示这一点。

ρητορική μίσους词性: (f)

德文: Hassrede , 中文: 仇恨言论
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η ρητορική μίσους (στα αγγλικά: hate speech) αναφέρεται σε μια ομιλία η οποία υποτιμά και προσβάλλει ένα άτομο ή υποκινεί μίσος ή άσκηση βίας εναντίον του. Συχνά πρόκειται για ρατσιστικά, αντισημιτικά ή σεξιστικά σχόλια, τα οποία έχουν ως στόχο συγκεκριμένους ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους είναι ένας γενικός όρος για το φαινόμενο του μίσους εναντίον ομάδων ανθρώπων ή της υποκίνησης σε φυλετικό μίσος στο διαδίκτυο και στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

中文 - 释义:

这个词在德语中也使用英语词Hate Speech来代替。仇恨言论,指的是对他人加以贬低、攻击,或使得他们受到仇恨或暴力攻击。常常是种族主义、反犹太主义、或者性别主义方面的评论,这些评论以特定的人或群体为目标。因此,仇恨言论,是针对特定群体的敌意现象的上层概念,或者在网络以及社交媒体空间里对群体进行煽动现象的通称。

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter