Index for Inclusion词性: (n)

德文: Index für Inklusion , 中文: 融合指数
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το «Index for Inclusion» αποτελεί ένα εγχειρίδιο για την ανάπτυξη του σχολείου βάσει των αρχών της ένταξης. Βοηθά όλους τους εμπλεκόμενους να εντοπίσουν τα υπάρχοντα προβλήματα αλλά και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μαθησιακά και συμμετοχικά εργαλεία. Χάρη στο εγχειρίδιο, τα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν ήδη μια ενταξιακή κουλτούρα, ενταξιακές δομές και πρακτικές. Το προσαρμοσμένο στη σχολική ανάπτυξη «Index for Inclusion» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2000 από τους Tony Booth και Mel Ainscow και έκτοτε αναθεωρείται και προσαρμόζεται και σε άλλους τομείς.

中文 - 释义:

“融合指数”是在融合性价值基础上,为学校共同发展制定的一项指南。该指数帮助所有参与者确定学习和参与方面的障碍与资源。学校和其他教育机构可以由此来检查自己在融合领域的文化、结构和实际工作的实施程度如何。该指数由托尼•布斯( Tony Booth)和梅尔•埃斯科(Mel Ainscow)于2000年首次提出,用来促进学校发展,此后一再修订,并使用在其他领域。

JiVE. Διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία - Βιώνοντας τη διαφορετικότητα词性: (f/pl)

德文: JiVE. Jugendarbeit international - Vielfalt erleben , 中文: JiVE.国际青少年工作 - 体验多样化
主题领域:
希腊语 - 释义:

Πρωτοβουλία της πολιτικής για τη νεολαία στη Γερμανία όσον αφορά την παιδεία και τη συμμετοχή. Στόχος είναι να αποκτήσουν όλοι οι νέοι πρόσβαση στις διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία.

中文 - 释义:

德国的青少年政治倡议活动,促进教育和分享。其目标是:让所有的青少年能获得国际青少年工作的服务。

Διεθνή συμβουλευτική νεών με συνείδηση ως προς τη διαφορετικότητα词性: (f)

德文: diversitätsbewusste internationale Jugendarbeit , 中文: 对多元性有清晰了解的国际青少年工作
主题领域:

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία词性: (f)

德文: UN-Behindertenrechtskonvention , 中文: 联合国残疾人权利国际公约
主题领域:

α) νηπιαγωγείο προσχολικής αγωγής β) νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής词性: (n)

德文: Schulkindergarten , 中文: 设立在学校里的幼儿园, 为有特殊辅导需求的儿童(例如残障儿童)设立的辅导班
主题领域:
希腊语 - 释义:

Σε μερικά Ομοσπονδιακά κρατίδια είναι τα παιδαγωγικά ιδρύματα, τα οποία προετοιμάζουν για το σχολείο τα παιδιά που είναι ή δεν είναι ακόμη σε ηλικία να φοιτήσουν υποχρεωτικά σε σχολείο. Αντίθετα στην Βάδην Βυρτεμβέργη οι σχολικοί παιδικοί σταθμοί είναι προσχολικά ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες, τα οποία χρήζουν αυξημένης ειδικής υποστήριξης.

中文 - 释义:

一些联邦州设立了这类学校教育机构,针对的群体是那些要接受学校义务教育、但是尚未到达入学年龄的孩子,这类机构为其提供学前准备。与之相反,在巴符州,这类学前机构针对的群体是残障儿童,这些儿童经证实需要获得更多的特殊教育学辅导。

αναπηρία词性: (f)

德文: Beeinträchtigung , 中文: 残疾;残障
主题领域:
希腊语 - 释义:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται «άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους» (Άρθρο 1).

中文 - 释义:

联合国残疾人权利公约写明,残障人士是:“身体、精神或者感官出现残障情况,令他们受到各种障碍的影响,无法完全、有效且平等地参与社会生活。”(第一条)

απλή γλώσσα词性: (f)

德文: Einfache Sprache , 中文: 简单语言
主题领域:
希腊语 - 释义:

Απλή γλώσσα ονομάζεται η γλωσσικά απλουστευμένη εκδοχή της γενικής ή της ειδικής γλώσσας. Το γλωσσικό ύφος είναι ευκολότερο, πιο κατανοητό και σαφές. Πέρα από την απλή γλώσσα υπάρχει και η λεγόμενη «απλοποιημένη γλώσσα» (στα γερμανικά: «leichte Sprache»), η οποία, σε αντίθεση με την απλή γλώσσα, ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.

中文 - 释义:

简单语言,指的是标准语言或专业语言的简单化表达。语言风格更为简单、明了、清晰。与德语里的“简易语言”相比,简单语言没有固定的规则。

απλοποιημένη γλώσσα词性: (f)

德文: Leichte Sprache , 中文: 容易语言
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η απλοποιημένη γλώσσα (στα γερμανικά: leichte Sprache) είναι μια εύκολη γλώσσα, η οποία ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες δημοσιεύονται από το γερμανικό Δίκτυο Απλοποιημένης Γλώσσας (Netzwerk Leichte Sprache), το οποίο ιδρύθηκε το 2006. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνο γλωσσικοί κανόνες, αλλά και ορθογραφικοί κανόνες καθώς και προτάσεις σχετικά με τη μορφοποίηση και τη χρήση των μέσων. Η απλοποιημένη γλώσσα σχεδιάστηκε για να διευκολύνει ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά την κατανόηση κειμένων της γερμανικής γλώσσας.

中文 - 释义:

容易语言,是受到特别规则进行规范的简单语言。该规则由2006年成立的容易语言网络组织发布。它包括语言规则、拼写规则,并给出印刷出版及媒体用语方面的建议。通过使用容易语言,那些受各种原因影响而德语水平有限的人,能更容易理解文本。

ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας词性: (m) - 阴性: ασυνόδευτη ανήλικη πρόσφυγας

德文: unbegleiteter minderjähriger Flüchtling , 中文: 无人陪同的未成年难民
主题领域:

αυτοβοήθεια ΑμεΑ词性: (f)

德文: Behindertenselbsthilfe , 中文: 残障人士自助行动
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οι οργανώσεις ΑμεΑ εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, προάγοντας την αυτοβοήθεια. Οι οργανώσεις ΑμεΑ αναλαμβάνουν κυρίως την εκπροσώπηση των μελών τους στην πολιτική, προκειμένου να εξασφαλίσουν την κοινωνική συμμετοχή και ένταξή τους.

中文 - 释义:

残障人士联合会,从残疾人自助的意义上,代表残障人士或忍受慢性疾病人士的利益,尤其在政治领域代表其成员的利益,让他们能参与社会、融入社会。

βοήθεια词性: (f)

德文: Assistenz , 中文: (残障人士)助理
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος «βοήθεια» αναφέρεται σε υπηρεσίες που παρέχονται σε ΑμεΑ. Οι βοηθοί ασχολούνται με τα ζητήματα τα οποία το ίδιο το άτομο δεν μπορεί να διεκπεραιώσει λόγω της αναπηρίας του. Με τη «βοήθεια» τα ΑμεΑ επιλέγουν τα ίδια τον βοηθό αλλά και τον βαθμό στον οποίο χρειάζονται υποστήριξη, σε αντίθεση με την πλήρη φροντίδα η οποία καθορίζεται από τρίτους.

中文 - 释义:

指的是为残障人士提供的服务。助理为残障人士完成其受身体限制而无法完成的事宜。残障人士助理,是由残障人士自己决定的专业工作,与之相反的是由外人决定给残障人士提供特定帮助。

διαπλεκόμενες διακρίσεις词性: (f/pl)

德文: Intersektionalität , 中文: 交叉性歧视
主题领域:
希腊语 - 释义:

Διαπλεκόμενες διακρίσεις υπάρχουν όταν ένα άτομο υπόκειται ταυτόχρονα σε διαφορετικές μορφές αποκλεισμού και διακρίσεων. «Διαστάσεις ανισότητας» μπορεί να είναι π.χ. το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, οι αναπηρίες, η εθνοτική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Αυτές οι διαστάσεις μπορούν να αμβλύνουν ή να οξύνουν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα τα άτομα που υφίστανται διαπλεκόμενες διακρίσεις να έχουν μεταξύ τους πολύ διαφορετικές ανάγκες.

中文 - 释义:

如果不同形式的歧视和劣势交叉混合出现在一个人身上,就可以将其称为交叉性歧视。这些“不平等维度”例如可以源自社会经济背景、残疾、种族、肤色或性取向。各个维度可以相互削弱,但也相互增强,从而导致个人需求出现极大不同。

διερμηνέας νοηματικής γλώσσας词性: (m) - 阴性: διερμηνέας νοηματικής γλώσσας

德文: Gebärdensprachdolmetscher , 中文: 手语翻译者
主题领域:
希腊语 - 释义:

Βλ. και νοηματική γλώσσα.

中文 - 释义:

口语中也被称为手语译员,参见词条:手语。

διερμηνέας προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο词性: (m) - 阴性: διερμηνέας προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο

德文: Schriftdolmetscher , 中文: 即时打字翻译员
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οι διερμηνείς προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο καταγράφουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον προφορικό λόγο είτε κατά λέξη είτε περιληπτικά, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν ομιλίες, διαλέξεις κ.ο.κ., διαβάζοντάς τες. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διερμηνεία γίνεται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο άτομο με προβλήματα ακοής να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία (συμμετέχοντας στη συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα, κλπ.). Η διερμηνεία προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο (σε αντίθεση με τη διερμηνεία νοηματικής γλώσσας) προορίζεται κυρίως για βαρήκοα άτομα ή για άτομα με μεταγλωσσική κώφωση, τα οποία (σε αντίθεση με τα άτομα με προγλωσσική κώφωση ή τα κωφά άτομα) συχνά δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν μόνο περιορισμένα τη νοηματική γλώσσα, αλλά μπορούν να παρακολουθήσουν με ευκολία τον γραπτό λόγο.

中文 - 释义:

即时打字翻译员,尽可能快地逐字、或者以概括的形式记录记录人们所说的话,以便让有听力障碍的人通过阅读来关注演讲、讲座之类等活动。非常重要的是,这种工作的“实时性质”能让有听力障碍的人积极参与(讨论、询问等)。即时打字翻译(与手语翻译相比),主要是为那些有严重听力障碍或晚期失去听力的人提供服务,他们通常(不像早期失去听力/耳聋的人那样)没有或只有有限的手语知识,但可以很好地看懂书面语。

εμπόδια στην πρόσβαση词性: (n/pl)

德文: Zugangsbarrieren , 中文: 参与(项目活动方面遇到的)障碍
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος αναφέρεται στην πρόσβαση σε προγράμματα (στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία).

中文 - 释义:

也被称为:参与阻碍。这是指参与(国际青少年工作)项目活动遇到的障碍。

ηθικό σθένος词性: (n)

德文: Zivilcourage , 中文: 公民勇气(例如承担社会责任)
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ηθικό σθένος ονομάζεται η ψυχική δύναμη και το θάρρος για παρέμβαση. Το ηθικό σθένος φανερώνεται σε διάφορες περιστάσεις, για παράδειγμα, όταν κάποιος παρεμβαίνει σε ένα περιστατικό βίας, όταν διαμαρτύρεται ανοιχτά ενάντια σε μια άδικη, κατά τη γνώμη του, πράξη ή όταν παίρνει θέση ενάντια σε ξενοφοβικές απόψεις που εκφέρονται στο τραπέζι. Στόχος της παρέμβασης είναι συνήθως η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών.

中文 - 释义:

公民勇气,是进行干预的勇气,可以通过各种行动表现出来,例如干预暴力行为、公开抗议察觉到的不公正和歧视,或反对仇外的偏见口号。进行干预的目的通常是捍卫民主价值观。

κλειστό κύκλωμα για βαρήκοα άτομα词性: (n)

德文: Induktionsschleife , 中文: 感应式助听设备
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ένα κλειστό κύκλωμα για βαρήκοα άτομα είναι μια συσκευή με την οποία ηχητικά σήματα που παράγονται σε χώρους εκδηλώσεων, όπως μουσική ή ομιλίες, μπορούν να καταστούν προσβάσιμα σε βαρήκοα άτομα. Τα ηχητικά σήματα μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα και μεταδίδονται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος που βρίσκεται στον χώρο. Τα σήματα αυτά λαμβάνονται ενισχυμένα μέσω ειδικών ακουστικών.

中文 - 释义:

通过感应式助听设备这一技术设备,听力迟钝的人在举办活动的场所,可以获得音乐或讲话之类的音频信号。这些声音信号被转化成电子信号,通过房间里铺设好的磁感应线圈,可以将这些信号发送出去。而内置特殊接收线圈的助听器,可以不受干扰地、更清晰地接收这些信号。

κοινωνικό φύλο词性: (n)

德文: Gender , 中文: (社会)性别
主题领域:
希腊语 - 释义:

Το κοινωνικό φύλο (στα αγγλικά: gender) δεν αναφέρεται μόνο στερεοτυπικά στο γυναικείο ή στο ανδρικό φύλο, αλλά στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να λαμβάνει κανείς υπόψη τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, καθώς κανείς δεν είναι μόνο αρσενικός ή θηλυκός. Ωστόσο, η συνύπαρξη των ανθρώπων στην κοινωνία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή των ρόλων των βιολογικών φύλων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές των φύλων, αλλά, όπως υποστηρίζει και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, να μην τις εκλαμβάνουμε ως παραδοσιακές και μη διαπραγματεύσιμες αναθέσεις ρόλων. Επομένως, στο κοινωνικό φύλο ανήκουν και απόψεις για το βιολογικό φύλο οι οποίες είναι υπό συζήτηση.

中文 - 释义:

(社会)性别的意思是:不能刻板地从“女性”和“男性”角度出发看待人,而是要考虑到人的区别性和多样性。没有人只是男性或女性,但是社会生活中,很大程度上人们受到分配的性别角度影响。因此,重要的是要认识到性别差异,但如同联邦宪法法院所说的那样,不能将其固定为传统的角色分配。使用(社会)性别这个概念,总是意味着对性别的设想是可以改变的。

μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων词性: (n)

德文: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit , 中文: 针对特定群体的敌意
主题领域:
希腊语 - 释义:

Μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων (στα γερμανικά: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, στα αγγλικά: group-focused enmity) ονομάζεται η υποτίμηση συγκεκριμένων, κυρίως πιο αδύναμων ομάδων, βάσει καθορισμένων ή επιλεγμένων χαρακτηριστικών. Πέρα από την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, στο μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων ανήκει και η υποτίμησή τους βάσει θρησκεύματος (αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία), σεξουαλικού προσανατολισμού ή φύλου (ομοφοβία, σεξισμός), εξωτερικών χαρακτηριστικών (απέναντι σε άτομα με αναπηρία) ή κοινωνικών κριτηρίων (σε άστεγους ή μακροχρόνια άνεργους) καθώς και η επίδειξη καθιερωμένων προνομίων. Το μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων μπορεί να εκφράζεται έμμεσα, π.χ. μόνο ως άποψη, ή και άμεσα, με τη μορφή διακρίσεων, αποκλεισμού ή ακόμη και βίας.

中文 - 释义:

针对特定群体的敌意(GMF),指的是特定的、常常较弱的群体由于其被认定的特征或者被挑选出来的特征,而受到贬低。除了种族主义和仇外心理,针对特殊群体的敌意还包括下列情况:对某一宗教群体的贬低(反犹太主义、仇视伊斯兰教);敌视其他性别倾向的人(同性恋恐惧症、性别歧视);展示已经确定下来的特权以及出于某些身体特征(残疾人)、社会标准(无家可归者或者长期失业者)歧视他人。针对特定群体的敌意,也可以表现得不引人注目,例如只是在意见表达方面展示出来,但也可以表现为歧视、排斥、甚至是暴力形式。

νέος με λιγότερες ευκαιρίες词性: (m) - 阴性: νέα με λιγότερες ευκαιρίες

德文: junger Mensch mit geringeren Chancen , 中文: 拥有较少机会的年轻人
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ο όρος αναφέρεται σε έναν νέο ή μια νέα που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συνομήλικους του/της, διότι αντιμετωπίζει έναν ή περισσότερους παράγοντες περιθωριοποίησης και εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή και την ένταξή του/της στην κοινωνία. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι: αναπηρίες, προβλήματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, πολιτισμικές διαφορές, οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια.

中文 - 释义:

这一概念用来描述和同年人相比,处于不利地位的青少年,因为他们面临一个或者多个排斥性因素、障碍,让他们无法参与社会及融入社会。这些障碍可能是:残障、健康问题、教育相关的各种困难、文化区别、社会经济或地理障碍。

νέος με μεταναστευτικό υπόβαθρο词性: (m) - 阴性: νέα με μεταναστευτικό υπόβαθρο

德文: Jugendlicher mit Migrationshintergrund , 中文: 有移民背景的青少年
主题领域:

νοηματική γλώσσα词性: (f)

德文: Gebärdensprache , 中文: 手语
主题领域:
希腊语 - 释义:

Η νοηματική γλώσσα είναι μια φυσική γλώσσα, η οποία προσλαμβάνεται οπτικά και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από κωφά και βαρήκοα άτομα. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με έναν συνδυασμό χειρονομιών, εκφράσεων του προσώπου, άναρθρων λέξεων και στάσεων του σώματος. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται σε προτάσεις και αλληλουχίες προτάσεων.

中文 - 释义:

手语,指的是视觉上可感知的一种自然语言,耳聋的及有严重听力障碍的人使用它来进行交流。他们使用手势、面部表情,默语和身体姿势的结合,将这些元素组合成句子和句子语序,进行交流。

οργάνωση αυτοεκπροσώπησης ΑμεΑ词性: (f)

德文: Selbstvertretungsorganisation , 中文: 残疾人代表组织
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οι οργανώσεις αυτοεκπροσώπησης ΑμεΑ εκπροσωπούν άτομα με κάθε είδους αναπηρία και, σε αντίθεση με την αυτοβοήθεια ΑμεΑ, δεν εστιάζουν σε ιατρικά ζητήματα, αλλά σε ζητήματα πολιτικής φύσης. Σύμφωνα με έναν ορισμό της ειδικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2014), τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη των οργανώσεων αυτοεκπροσώπησης των ΑμεΑ πρέπει να είναι τα ίδια άτομα με αναπηρίες, ενώ παράλληλα οι εν λόγω οργανώσεις πρέπει να διοικούνται από άτομα με αναπηρίες.

中文 - 释义:

残疾人代表组织,与自助组织相反,重点并不在医疗方面,而是代表身患残疾的各种人,并且提出政治主张。根据联合国残疾人权利公约专业委员会(2014年)的定义,残疾人代表组织的成员,至少有一半是残疾人,这类组织由残疾人管理、指导和领导。

παλλινοστών, επαναπατριζόμενος词性: (m) - 阴性: παλλινοστούσα, επαναπατριζόμενη

德文: Spätaussiedler , 中文: 晚期回归德国的返迁者
主题领域:
希腊语 - 释义:

Οι παλλινοστούντες/επαναπατριζόμενοι είναι Γερμανοί βάσει του συντάγματος, οι οποίοι επέστρεψαν στην πατρίδα των προγόνων τους, για να εγκατασταθούν μόνιμα. Ως Γερμανοί πολίτες μπορούν να γίνουν δεκτοί στη Γερμανία οι παλλινοστούντες, οι οποίοι στην πατρίδα τους δήλωσαν ότι ανήκουν στον γερμανικό λαό και μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν μια απλή συζήτηση στα γερμανικά.

中文 - 释义:

晚期回归德国的返迁者,指的是:根据基本法规定,这些人是德国人,他们回到其祖先的德国故乡,并长期定居于此。如果这些属于德国民族的人能表明自己的故乡属于德国民族,并证明自己能用德语进行简单对话,那他们能以晚期回归德国返迁者的身份,被德国接纳。

πολιτισμός υποδοχής词性: (m)

德文: Willkommenskultur , 中文: 好客文化, 欢迎文化
主题领域:
希腊语 - 释义:

Ως πολιτισμός υποδοχής ορίζεται η θετική αντιμετώπιση μιας κοινωνίας προς τους μετανάστες. Ο όρος επεκτείνεται και στα μέτρα τους κράτους και της κοινωνίας πολιτών, τα οποία προωθούν τη θετική αντιμετώπιση, ενώ παράλληλα δίνουν στους μετανάστες την αίσθηση ότι είναι ευπρόσδεκτοι.

中文 - 释义:

好客文化,指的是一个社会对待移民的积极态度。该概念涵盖的范围包括国家性及民间社会性措施,这些措施促进积极态度的发展,并让移民感到自己受欢迎。

προσβασιμότητα词性: (f)

德文: Zugänglichkeit , 中文: 无障碍
主题领域:
希腊语 - 释义:

Πρόκειται για την έλλειψη εμποδίων στην πρόσβαση σε κτίρια, προγράμματα κ.ο.κ. Ο όρος «Zugänglichkeit» δεν συνηθίζεται στον γερμανόφωνο χώρο. Στον γερμανόφωνο χώρο χρησιμοποιείται αντ'αυτού ο όρος «Barrierefreiheit».

中文 - 释义:

例如进入建筑物或参与活动时,是否存在(身体方面或智力方面的)障碍。

πρόγραμμα ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας词性: (n)

德文: Inklusions- und Diversitätsprojekt , 中文: 融合及多样性项目
主题领域:
希腊语 - 释义:

Πρόγραμμα το οποίο εντάσσει ενεργά νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες ή/και το οποίο αφορά ζητήματα ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας και τα οποίο, τελικά, ωφελεί τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

中文 - 释义:

这些项目能积极融合拥有较少机会的青少年,并且(或者)关注融合和多样性问题,最终这些项目应让拥有较少机会的年轻人受益。

πρόληψη της βίας词性: (f)

德文: Gewaltprävention , 中文: 暴力预防
主题领域:
希腊语 - 释义:

Στόχος της πρόληψης της βίας είναι η μείωση και η αποτροπή της βίας εκ των προτέρων. Βασικοί παράγοντες πρόληψης της βίας είναι κυρίως η αστυνομία, η δικαιοσύνη, το σχολείο, οι φορείς υποστήριξης των νέων και οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των νέων από τα ΜΜΕ. Βασική ομάδα-στόχος όσον αφορά την πρόληψη της βίας είναι τα παιδιά και οι νέοι. Προβλήματα εντοπίζονται στους τομείς της σωματικής βίας και της ψυχολογικής βίας. Και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά και οι νέοι μπορεί να υπόκεινται σε βία ή να ασκούν τα ίδια βία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

中文 - 释义:

预先减少、阻止暴力,就是暴力预防的目标。重要的实施力量尤其是警察、司法机构、学校、青少年专业工作、青少年媒体保护。暴力预防的一个重点群体就是青少年儿童。问题领域包括心理和身体暴力。这两种情况下,青少年儿童既可能是受害者,也可能是施害者。网络霸凌现象这一例子就能清楚地显示这一点。

στρατηγική για την ένταξη词性: (f)

德文: Inklusionsstrategie , 中文: 融合策略
主题领域:
希腊语 - 释义:

Στρατηγική για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, π.χ. στις διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία.

中文 - 释义:

用来融合残障人士的策略,例如通过国际青少年工作。

στρατηγική για την ένταξη και τη διαφορετικότητα词性: (f)

德文: Inklusions- und Diversitätsstrategie , 中文: 融合及多样性策略
主题领域:
希腊语 - 释义:

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη και τη διαφορετικότητα, οι διαφορές θα πρέπει να αποτελούν θετικές πηγές μάθησης, και όχι να προκαλούν αρνητικό ανταγωνισμό και προκαταλήψεις.

中文 - 释义:

欧盟的融合及多样性策略,旨在促进多样性。差异应该变成学校的积极源泉,而不应引发消极的竞争思维和偏见。

στρατηγική ευαισθητοποίησης词性: (f)

德文: Sensibilisierungsstrategie , 中文: 敏感化策略
主题领域:
希腊语 - 释义:

Με τον όρο «στρατηγικές ευαισθητοποίησης» εννοούνται οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μια έννοια, ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα μπορούν να γίνουν αντιληπτά από το κοινό. Όσον αφορά το θέμα «αναπηρία», τέτοιες στρατηγικές μπορούν να επιτευχθούν ποικιλοτρόπως. Στον τομέα των διεθνών ανταλλαγών νέων χωρίς αποκλεισμούς, μια στρατηγική ευαισθητοποίησης θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ένα ασφαλές κλίμα που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους, ενώ οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι ένταξης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ατόμων.

中文 - 释义:

敏感化策略,能让人们注意到到某个概念、事实或问题。在残疾问题方面,可以采用不同方法来实现这一策略。在国际融合青少年交流领域,实施敏感化策略框架下,人们必须建立一个信任和安全的环境,建立无障碍框架条件,并相应采取适当的融入方法,以确保相互打交道时能实现彼此尊重。

σύλλογος νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο词性: (f)

德文: Verein von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) , 中文: 德国移民背景青少年协会
主题领域:

υπηρεσία κοινωνικής ένταξης νέων μεταναστών και προσφύγων词性: (f)

德文: Jugendmigrationsdienst , 中文: 协助有移民背景的青少年融入新生活环境的服务工作
主题领域:

φραγμός词性: (m)

德文: Barriere , 中文: 障碍
主题领域:
希腊语 - 释义:

Για να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση, είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν πλήρως οι φραγμοί στην πρόσβαση. Με τους φραγμούς στην πρόσβαση δεν εννοούνται σε καμία περίπτωση μόνο οι χωροταξικοί φραγμοί (παρόλο που με τον όρο χωροταξικοί φραγμοί συνδέονται συχνά με τον όρο «προσβασιμότητας» και της έλλειψης φραγμών), αλλά εννοούνται εξίσου και οι γλωσσικοί φραγμοί, οι κοινωνικοί φραγμοί (όπως ο φόβος για επαφή, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις), οι λειτουργικοί φραγμοί (αναφορικά με αθλήματα, παιχνίδια κ.ά.) ή οι θεσμικοί φραγμοί (όπως π.χ. ορισμένα κριτήρια για την εισδοχή σε κάποιο σύλλογο ή για μια θέση στην αγορά εργασίας).

中文 - 释义:

要实现融合,就意味着要完全消除各种(进入)融合的障碍。这些阻止进入融合的障碍,不仅仅指的是空间的障碍(人们常常将这个词和无障碍环境联想到一起),还包括语言障碍、社会障碍(例如害怕与人打交道、偏见、歧视),此外还有与任务相关的障碍(例如体育类型、游戏流程等等),或者机构性障碍,例如特定的先决条件(比如要成为一家协会的会员或者要在一般劳动市场从事一项工作)。

Begleiten Sie uns

RSS-Feed abonnieren IJAB auf Facebook IJAB-Alumni-Gruppe auf Facebook IJAB auf Twitter IJAB auf YouTube

Newsletter